Пошук по сайту


План-конспект уроку №9 Тема розділу

План-конспект уроку №9 Тема розділу


Група

Дата


План-конспект уроку № 9

Тема розділу:

Тема уроку: Розрахунки в електронних таблицяхМета уроку

Навчальна
Розвиваюча

сприяти розвитку інформаційної компетентності, самостійності

Виховна

сприяти формуванню навичок співробітництва, уваги, зібраності

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи навчання, прийоми: розповідь, бесіда.

Основні терміни і поняття:

Міжпредметні зв’язки:

Наочність Підручник Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології. Харків 2003р.,

Слайдові презентації: «Розрахунки в електронних таблицях» ,

опорні конспекти: «Розрахунки в електронних таблицях».

Технічні засоби навчання: мультимедійна система.

Література:
Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

Перевірка присутності та готовності учнів до уроку.
ІI. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

Запис теми на дошці і в зошиті.
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ.
V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

План вивчення:

1. Поняття ФОРМУЛИ. Посилання в формулах.

2. Структура функції

3. Синтаксис функцій
1. Поняття ФОРМУЛИ. Посилання в формулах.

Формулами називають вирази, за якими ви­конуються обчислення в електронній таблиці. Формула завжди починається зі знака «дорів­нює» (=).

Формула може містити такі елементи: функ­ції; посилання (або імена); оператори; константи (сталі значення).

За допомогою посилань можна викори­стовувати в одній формулі дані, що містяться у різних частинах аркуша, а також використо­вувати в декількох формулах значення однієї клітинки.

Приклади посилань у формулах: В11 — клітинка в стовпці В і рядку 11; С15:С25 — діапазон клітинок: стовпець С, рядки 15—25;

У випадку посилання на інший аркуш робочої книги ім’я аркуша відокремлюється від адреси клітинки знаком оклику, напри­клад: = ЛистЗ!С12.

Тривимірне посилання застосовується для того, щоб послатися на діапазон клітинок, який розміщений на декількох робочих аркушах: = Листі:ЛистЗ!Е2:Е7 + Листі :ЛистЗЮ4 - Н2 У посиланні на іншу відкриту книгу (на­зивається зв’язками) ім’я книги беруть у пря­мокутні дужки: = [Книга1]ЛистЗ!С12
Абсолютні й відносні посилання у формулах (табл.1)

Посилання

Опис

Абсолютне

Посилання на дану клітинку незалежно від місця розміщен­ня клітинки з формулою. Аб­солютна адреса клітинки має формат $А$1

Відносне

У ході копіювання клітинки відносне посилання автоматич­но змінюється. Відносні поси­лання задаються у формі А1

Змішане

У ході копіювання корегуються частково. Символ міститься або перед ім’ям стовпця ($А1), або перед номером рядка (А$1)


Типи операторів (табл.2)

Тип

Оператори

Арифметич­ний

+ (додавання), — (відніман­ня);* (множення), / (ділен­ня), % (відсоток), *(піднесен­ня до степеня)

Текстовий

& (амперсанд) — об’єднання декількох текстових рядків в один

Оператори

відношень

> (більше), > = (не мен­ше), < (менше), < = (не більше), = (дорівнює), <> (не дорівнює)

Оператори по­силань

: (двокрапка) ставиться між посиланнями на першу й ос­танню клітинки діапазону,

; (крапка з комою) — об’єд­нує декілька посилань в одне посилання,(пропуск) — опе­ратор перерізу множин, служить для посилання на загальні клітинки двох діапазонів

Якщо в одній формулі використовується декілька операторів, то Microsoft Excel виконує операції в такому порядку.

Табл.3
Формат оператора

Опис

1

: (двокрапка), (кома) (один пробіл)

Оператори посилань

2

- (унарний мінус)

Унарний мінус

3

%

Відсоток

4

^

Піднесення до сте­пеня

5

* і /

Множення і ділення

6

+ і -

Додавання і відні­мання

7

&

Об’єднання двох тек­стових рядків в один

8

>, >=, <, <=, =, <>

Порівняння


Якщо формула містить оператори з однако­вим пріоритетом, наприклад оператори ділення і множення, вони виконуються зліва направо. Для того щоб змінити порядок виконання, час­тину формули, яка має виконуватися першою, беруть у дужки.

Табл.4

Адреса

клітинки

Математична

формула

Формула в Excel

Результат

ВЗ= (1 + В1)/(4*В2)

0,416667

В4= (х-2)/(5+((2*х)/(у^2+3)))

0,352941

В5-2*х+(х^3/(3*у^2+4))

-5,93548


2. Структура функції

Функція — заздалегідь визначена формула, що виконує обчислення за заданими величина­ми, які називаються аргументами, у вказаному порядку.

Діалогове вікно Майстер функцій полегшує введення функцій під час створення формул, які містять функції. Для появи списку доступ­них функцій необхідно клацнути по клітинці та натиснути на клавіші SHIFT + F3 або натис­нути fx.

Після введення функції з’являється сплива­юча підказка з синтаксисом і аргументами.

Як аргументи використовуються констан­ти, формули або функції.

Аргументи – це величини, що використовуються для обчислення значення функцій. Результат обчислення функції називається поверненим значенням

Деякі випадки потребують використання функції як одного з аргументів іншої функції. У формулах можна використовувати до семи рівнів вкладення функцій.

3. Синтаксис функцій

Формули, що вписуються до комірок електронних таблиць, можуть містити в собі функції. Програма Excel пропонує широкий набір вбудованих функцій, що істотно полегшують процес обробки даних, звільняють від довгих записів формул і зменшують імовірність помилок.

Розглянемо звернення до функцій в Excel. Запис функції починається із вказання імені функції, за яким в дужках слідує список аргументів. Наприклад, функція знаходження максимального значення серед аргументів число1, число2, … має вигляд:

МАКС (число1, число2,…)

Дужки, в які взято список аргументів, завжди мають бути парними, тобто кількість відкритих дужок повинна дорівнювати закритим. Пробіли перед дужками або після них не допускаються. Список аргументів може складатися з чисел, посилань, тексту, масивів, логічних величин (ИСТИНА або ЛОЖЬ), значень помилок (наприклад, #ДЕЛ/0). Окремі аргументи в списку слід розділяти комами. Деякі функції можуть мати до 30 аргументів.

Аргументи можуть належати до різних типів. Список аргументів, що складається з чисел і посилань, може бути таким:

СУММ (1, 10, В2:В8)

Ця формула повертає значення, що дорівнює сумі чисел 1, 10 і чисел у комірках від В2 до В8.

В електронних таблицях Excel допускається вкладення функцій одна в одну, тобто використання значення, що повертається однією функцією, як аргумент для іншої функції. Функція, що є аргументом іншої функції, називається вкладеною. Наприклад, у запису

СУММ (А1:С5, МАКС(D1:E3))

функція МАКС, що повертає максимальне значення в діапазоні D1:E3, є вкладеною.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ.

VIІI. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

  1. Вивчити конспект.

  2. Опрацювати відповідну тему в електронному підручнику.


Тема уроку: Розрахунки в електронній таблиці

Табл.1

Абсолютні й відносні посилання у формулах

Посилання

Опис

Абсолютне

Посилання на дану клітинку незалежно від місця розміщен­ня клітинки з формулою. Аб­солютна адреса клітинки має формат $А$1

Відносне

У ході копіювання клітинки відносне посилання автоматич­но змінюється. Відносні поси­лання задаються у формі А1

Змішане

У ході копіювання корегуються частково. Символ міститься або перед ім’ям стовпця ($А1), або перед номером рядка (А$1)

Табл.2

Типи операторів

Тип

Оператори

Арифметич­ний

+ (додавання), — (відніман­ня);* (множення), / (ділен­ня), % (відсоток), *(піднесен­ня до степеня)

Текстовий

& (амперсанд) — об’єднання декількох текстових рядків в один

Оператори

відношень

> (більше), > = (не мен­ше), < (менше), < = (не більше), = (дорівнює), <> (не дорівнює)

Оператори по­силань

: (двокрапка) ставиться між посиланнями на першу й ос­танню клітинки діапазону,

; (крапка з комою) — об’єд­нує декілька посилань в одне посилання,(пропуск) — опе­ратор перерізу множин, служить для посилання на загальні клітинки двох діапазонів

Табл.3
Формат оператора

Опис

1

: (двокрапка), (кома) (один пробіл)

Оператори посилань

2

- (унарний мінус)

Унарний мінус

3

%

Відсоток

4

^

Піднесення до сте­пеня

5

* і /

Множення і ділення

6

+ і -

Додавання і відні­мання

7

&

Об’єднання двох тек­стових рядків в один

8

>, >=, <, <=, =, <>

Порівняння

Табл.4

Адреса

клітинки

Математична

формула

Формула в Excel

Результат

ВЗ= (1 + В1)/(4*В2)

0,416667

В4= (х-2)/(5+((2*х)/(у^2+3)))

0,352941

В5-2*х+(х^3/(3*у^2+4))

-5,93548

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План-конспект уроку №17-18 Тема розділу
Розвивати професійні якості, інтерес до предмету, творчу активність учнів, уміння аналізувати, порівнювати, спів ставляти та робити...

План-конспект уроку №1 Тема розділу : Використання інформаційних...
Формувати знання про сучасні системи управління автоматизованим обладнанням, розглянути можливості автоматизації виробництва на основі...

План-конспект уроку №8 Тема уроку: Робота з електронними таблицями, оформлення робочих листів
Познайомитись І програмою Microsoft Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу нікім, навчитися розрізняти...

План-конспект уроку №5-6 Тема уроку: Автоматизація виробництва на основі еот
Познайомитись з засобами автоматизації робочого місця оператора комп’ютерного набору, його технічним І програмним забезпеченням....

План-конспект уроку №7 Тема уроку
Розглянути основні об’єкти програми Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу вікна, навчитися розрізняти...

План-конспект уроку №3 Тема уроку: Визначення та принцип будови автоматизованих...
Формувати знання про автоматизовані системи, будову автоматизованих систем, знайомство з поняттями асуп,сапр, атсс, асутп

План-конспект уроку №19. Тема уроку: Комп’ютерна мережа. Інтернет
Познайомитись з комп’ютерними мережами, видами комп’ютерних мереж, топологіями мереж. Дізнатися про можливості застосування комп’ютерних...

План уроку №2 Тема предмета
Тема уроку: Апаратне забезпечення персонального комп’ютера. Вимоги безпеки при роботі з персональним комп’ютером

План-конспект уроку до т ур. 17 Тема програми: Технології комп’ютерної...
Темауроку: Створення формул. Майстер функцій. Категорії функцій. Виконання обчислень з даними з різних аркушів

План уроку №6 Тема предмета
Мета уроку: Навчитися захищати інформацію. Розвинути навички швидко орієнтуватись в роботі з антивірусними програмами. Виховати в...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка