Пошук по сайту


Медіаосвіта – запорука розвитку творчих здібностей учнів початкових класів

Медіаосвіта – запорука розвитку творчих здібностей учнів початкових класів

МЕДІАОСВІТА – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Л. Дяченко

Педагог... має подбати про те, щоб якомога більше

органів чуття — око, вухо, голос,

чуття мускульних рухів і навіть, якщо можливо,

нюх і смак — узяли участь в акті запам'ятовування...

За такого дружного сприяння всіх органів

в акті засвоєння ви переможете найлінивішу

пам'ять.

К. Ушинський

Інформаційні технології — вимога сьогодення, що дає змогу створити суспільство, засноване на знаннях. Новітні інформаційні технології стрімко увірвалися в усі сфери нашого життя, стали такою ж реальністю, як телефонний зв'язок чи подорожування літаком. Вони спрощують спілкування та співробітництво. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, привнесені новими інформаційними технологіями, та навчитися грамотно застосовувати їх, насамперед в освіті.

Можливості сучасного уроку й системи освіти загалом значно розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання — виховати та підготувати молодь, здатну активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов'язаний з інформацією. Ні для кого не є новиною, що нині дитина опановує комп'ютер раніше, ніж навчається грамотно писати та читати. Згідно із сучасною концепцією навчання дедалі більша увага приділяється оптимізації та індивідуалізації шкільної освіти.

Визначення стратегічних пріоритетів учителя початкових класів відбувалося у контексті становлення нової освітньої парадигми, що випливає з необхідності реалізації особистісно орієнтованої освіти. Це передбачає широкий пошук нових підходів, педагогічних технологій, адекватних динаміці розвитку суспільства, нових інформаційних технологій, комп'ютерну підтримку викладання предметів, використання освітніх комп'ютерних програм.

Глобалізація сучасного інформаційного світу призвела до утвердження медіакультури практично в усіх галузях людського життя, зокрема й в освітньому просторі. Сучасні інформаційні технології відіграють значну роль у формуванні ціннісних орієнтацій сучасної молоді.

Медіаосвіта орієнтована на підготовку молоді до життя в нових інформаційних умовах, до повноцінного сприймання різноманітної інформації, на оволодіння способами спілкування на основі сучасних інформаційних технологій, умінням критично осмислювати інформацію.

Швидкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) відкриває людству нові можливості в освіті, висуваючи натомість нові вимоги до навчання. Розвиток так званого «інформаційного простору» вимагає від сучасної школи модифікації окремих аспектів її діяльності, які вже не задовольняють усіх потреб інформаційного суспільства.

Реструктуризація світового економічного і політичного порядку, особливо в Європі, серед багатьох інших змін у суспільстві вимагає запровадження нового змісту і методів навчання. Саме використання ІКТ дає нам можливість змінити зміст освіти.

Комп'ютерні технології сприяють:

• кращому сприйняттю й засвоєнню дітьми навчального матеріалу;

• зростанню інтересу до пізнання;

• індивідуалізації навчання;

• розвитку творчих здібностей учнів;

• скороченню видів роботи, що стомлюють дітей;

• використанню різних аудіовізуальних засобів (музики, графіки,

анімації) для збагачення змісту і посилення мотивації навчання;

• більш динамічній подачі матеріалу;

• формуванню в учнів адекватної самооцінки та створенню умов для самосійної роботи;

• самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя;

• засвоєнню і учнями, й учителями нових важливих знань, умінь, навичок.

Перед учителем початкових класів першочергово постає завдання розвитку мислення молодших школярів, уміння аналізувати ситуацію, планувати свої дії на кілька кроків вперед, самостійно здобувати й обробляти інформацію, перетворюючи знання в інструмент пізнання інших видів діяльності. Система роботи з розумового виховання молодших школярів під час навчання включає, крім наукових підходів, умови організації навчально-виховного процесу, серед яких доцільно виокремити такі:

- створення психологічно - комфортної атмосфери на уроці;

- організацію навчально-виховного процесу на основі здоров'язберігаючої діяльності учнів;

- підвищення інформативності уроків.

ІКТ можуть використовуватись в усіх видах урочної й позаурочної діяльності, ідеально підходять для вивчення й викладання предметів у початкових класах (математики, української мови, читання та ін.). Впровадження інноваційних технологій доцільне на уроках з усіх предметів, тому що вони дозволяють учням позбавитися страху отримати погану оцінку, а вчителеві створити сприятливий клімат для засвоєння знань, формування вмінь і навичок, розкриття здібностей учнів.

Останнім часом у педагогічному середовищі все частіше можна почути слово «інновація». І ставлення до нього з боку педагогів є різним: від повного несприйняття до повного схвалення. Та незалежно від ставлення до інновацій усі розуміють, що нині потрібно запроваджувати певні зміни в навчально-виховному процесі, бо сучасні школярі не хочуть вчитися, вони не привчені думати, аналізувати і т. п.

Згадаємо дитячий конструктор: зі стандартних деталей діти складають «дорослі» механізми, зовсім різні за призначенням і складністю. Можливо, кожен з нас зможе полегшити своє вчительське життя, створивши власний «конструктор» для моделювання уроку. Набором «деталей» для цього «конструктора» стануть різні прийоми або їх комбінації, а застосування їх на

різних етапах уроку дасть змогу досягати в кожному випадку конкретної мети.

Використання комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій розширює можливості навчально-виховного процесу, забезпечує нові шляхи подачі інформації, дає можливість для випробування власних ідей та проектів.

Використовувати інформаційні технології можна по-різному, відповідно до потреб конкретного типу уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти. Ці способи використання ІТ можна класифікувати за такими критеріями:

• використання інформаційних технологій як у фронтальній, так і в груповій роботі;

• переважно фронтальні форми роботи;

• використання електронних підручників тільки як засобу самонавчання;

• використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо, анімації) з електронних засобів навчального призначення, з дистанційних курсів, із певних матеріалів мережі Інтернет;

• створення власних уроків через інтеграцію різних об'єктів у один формат — презентації, конструктор уроків, мається на увазі послуга, що надається в багатьох електронних засобах навчального призначення.

Комп'ютерна презентація — одна із форм сучасного уроку, яка дозволяє зробити учбовий матеріал яскравим і переконливим. Є багато позитивних моментів при використанні такої методики:

1. Яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам'ятовуються.

2. Завдяки рухливості малюнків, схем, таблиць є можливість їх

змінювати, доповнювати, корегувати, заповнювати поетапно, частинами, чи

повернутись до попереднього моменту, повторити якийсь епізод.

3. Мультимедійні засоби дають змогу відтворити природні процеси,

про які на уроках можна говорити, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне мислення.

4. Використання мультимедійних засобів на уроках сприяє створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації.

Мультимедійні презентації зручно використовувати на уроках при поясненні нового матеріалу, при повторенні вивченого матеріалу, при організації поточного контролю знань (презентації-опитування), а також в позаурочний час при створенні проектів і творчих робіт.

Нами розроблені і широко застосовуються презентації PowerPoint на уроках природознавства., наприклад, при вивченні тем «Земля — планета Сонячної системи», «Як обертається Земля», «Як поверхня Землі нагрівається сонячними променями», «Сонячна система», «Материки Землі», «Як орієнтуватися на місцевості», «Форми земної поверхні України», «Гори України. Карпатські гори», «Кримські гори», «Промисловість Кривбасу».

Слайди презентацій, зазвичай, містять ілюстративний матеріал для уроку, фрагменти відеофільмів, анімації. При підготовці презентації заздалегідь продумується структура уроку, послідовність слайдів визначає певний темп і логіку викладення матеріалу, тобто створюється сценарій проведення уроку. На слайдах розмішують короткі тези, дати, імена, терміни, визначення, які необхідно учням запам'ятати. Найбільш важливий матеріал для підключення асоціативної зорової пам'яті виділяється кольором, шрифтом, обрамленням тощо.

На уроках математики цифровий матеріал, або матеріал, що потребує пояснення таблиць, графічні задачі зручно представляти, використовуючи програму Microsoft Office Excel. При цьому використовується гіперпосилання на необхідні Ехсеl-файли.

Як свідчить практика шкільного життя, учні дуже часто втрачають інтерес до навчально-пізнавальної діяльності, коли не бачать можливостей застосування своїх знань та не усвідомлюють їх корисності для повсякденного життя. Така надмірна затеоретизованість навчального матеріалу є згубною для формування пізнавальних інтересів учнів. З огляду на це учням необхідно демонструвати практичне застосування теорії.

Таким чином, інноваційні технології не тільки сприяють розвитку самостійності та творчих здібностей учнів, а й дають можливість змінити сам процес надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп'ютер, мультимедійна дошка активізують діяльність учителя та учнів на уроці, сприяють здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, формуванню політехнічних знань, надають уроку інтегрованого характеру. Все це сприяє покрашенню якості навчання.

Література:

  1. Білоконна Н. І. До проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі / Н. І. Білоконна, С. П. Білоконний // ІІ Славянские педагогические чтения: Тез. докл. междунар. конф., 16 – 18 окт. 2003 г. – Тирасполь, 2003. – С. 49 – 53.

  2. Бученко І. В. Комп’ютеризація навчання – свідчення професійної майстерності педагога. Інститут післядипломної педагогічної освіти. – К., 2007. – Режим доступу: http://ippo.org.ua . – Назва з екрану.

  3. Єргіна О. В. Сучасний урок і мультимедійні технології: досвід і перспектива / О.В. Єргіна // Комп'ютер у школі та сім'ї: науково-методичний. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12 – 16.

  4. Новиков С. П. Применение новых информационных технологий в образовательном процессе / С. П Новиков. // Педагогика. – 2003. – № 9. – С. 32 – 38.

  5. Нокс Дж. Что могут дать компьютеры педагогике: Взгляд из американской школы // Информатика и образование. – 1991. – № 5. – С. 107 – 112.

  6. Ракута В. М. Використання засобів мультимедіа в позакласній роботі / В.М. Ракута //Комп'ютер у школі та сім'ї. – Київ, 2007. – № 6.– С. 38 – 40.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок не може бути цікавим, якщо учень постійно включений в одноманітну...
Саме цим І пояснюється актуальність застосування інтерактивних форм І методів на уроках інформатики

Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі мовленнєвої діяльності
Цю проблему досліджують І. Волощук, Н. Волошина, І. Головко, А. Дусавицький, Б.Ільюк, В. Костюк, І. Матюша, Л. Момот, К. Нор, Л....

Роль вчителя початкових класів в розвитку креативного мислення
Без вивчення інформатики неможливе формування сучасного світогляду, розуміння ролі інформаційних процесів у природі, суспільстві,...

Програма призначена для розвитку та виховання творчих, інтелектуальних,...
України, всесвітня історія, основи правознавства, основи економіки І підприємництва, основи філософських знань, громадянська освіта...

Інформація про наявність гуртків в днз інгулецького району у 2013-2014 навчальному році
«Барвиста радість» Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання, Шульга Л. М

Державний стандарт початкової освіти основа організації навчально-виховного...
Аналіз роботи методоб’єднання вчителів початкових класів за минулий рік та обговорення плану роботи на 2014/2015 н р. (Голова шмо...

Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних...
Міністерства освіти І науки від 21. 08. 2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових...

Міністру освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки
Міністерство освіти І науки надсилає Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових...

У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів незалежно...
Перший урок у початкових класах проводиться за обраною загальноосвітнім навчальним закладом/методичним об’єднанням на власний розсуд...

Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
«Сонечко» та для учнів 5-6 класів, 7-8 класів, 10-х класів, відповідно до поданих заяв вчителями предметниками про організацію навчальної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка