Пошук по сайту


Словник термінів з інформатики Алгоритм

Словник термінів з інформатики Алгоритм

Словник термінів з інформатики
Алгоритм – чітко задана послідовність кроків, які мають бути виконані для розв’язання завдання.

Ергономіка, ергономія (від грец. Έργον – робота і νόμος – закон) - Наука, що вивчає допустимі фізичні, нервові та психичні навантаження на людину в процесі праці, проблеми оптимального пристосування навколишніх умов виробництва для ефективної праці.

Тренаж (від англ. train – виховувати, навчати) - Тренування, а також комплекс вправ для тренування в чому-небудь.

Тренажер (від тренаж) - Моделюючий пристрій для опрацювання робочих навичків або тренування льотчиків і космонавтів.

Способи задання алгоритмів - словесний опис послідовності обчислень; аналітичний (у вигляді формул); графічний (у вигляді схем і діаграм); псевдокод; запис алгоритмічною мовою.

Властивості алгоритмів – визначеність, дискретність, масовість, результативність, зрозумілість.

Лінійні алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний процес проходить лише в одному напрямку.

Розгалужені алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний процес проходить по одній з гілок, в залежності від виконання або невиконання певної умови.

Циклічні алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний процес проходить багаторазово в одній формулі при різних значеннях змінних величин.

Циклічні алгоритми розрізняють таким чином: цикл з передумовою; цикл з постумовою; цикл з параметром.

У циклі з передумовою спочатку перевіряється умова (звідси і назва — цикл з передумовою) і, якщо умова виконується, то здійснюється дія. Потім знову перевіряється умова і т. д. Виконання циклу припиняється, коли умова перестає виконуватися. Для цього необхідно, щоб дія в циклі впливала на зміну умови. Інакше відбудеться “зациклювання” — нескінченне виконання циклу. Воно є ціновою помилкою в разі використання циклів.

Цикл із постумовою виконується аналогічно, але умова перевіряється після виконання дії (тому цикл і називається з постумовою). Повторення дії відбувається тоді, коли умова не виконується. Дія в циклі з постумовою виконується завжди хоча б один раз, а з передумовою може не виконуватися жодного разу, якщо із самого початку умова не виконується.

Цикл із параметром будується на підставі одного з перших двох видів циклів.

Інформатика - це наука, яка вивчає закони i методи накопичення, опрацювання i передачi iнформацiї в природних, технiчних i соцiальних системах з використанням комп’ютерної техніки.

Iнформацiя - це данi про явища, процеси та предмети навколишнього середовища.

Кібернетика - це наука про загальні закони керування множиною взаємозв'язаних об'єктів, кожний з яких здатен сприймати, запам'ятовувати й переробляти інформацію.

Повідомлення – це різні форми подання якої-небудь інформації.

Шум - це невпорядковані коливання різної фізичної природи, які відрізняються складністю тимчасової і спекторальної структури.

Акустичний шум - це різного роду небажані перешкоди сприйняттю мовлення, музики і т.д. Джерелами акустичного шуму можуть бути будь-які коливання у твердих, рідких і газоподібних середовищах.

Програма - план дiй, який пiдлягає виконанню певним виконавцем.

Програмування – це розробка програм для різних обчислювальних і керуючих пристроїв.

Сутність програмування - це здатність перетворювати відомі можливості комп’ютера в нову функцію або продукт.

Програміст - це висококваліфікований спеціаліст, який створює комп’ютерні програми.

Модель — це сукупність найважливіших властивостей об'єкта, процесу, явища, яка визначається метою її створення і може мати різні форми вираження.

Моделювання – це процес створення.

Матеріальна модель - це реальна, фізично існуюча модель, тобто така, яку можна побачити та поторкати.

Нематеріальна модель - описує властивості оригінала, тобто є сукупністю певної інформації.

Інтерфейс – це прості та зручні засоби взаємозв’язку між користувачем та програмою.

Інформаційна модель – це модель, що описує інформаційні процеси, або модель, що містить інформацію про властивості й стан об’єктів, процесів, явищ.

Комп’ютерна модель – це модель, реалізована за допомогою програмних засобів.

Криптографія – наука про способи перетворення інформації (шифрування) з метою її захисту.

Криптоаналіз – це розкриття шифрів.

Підпрограма – це відносно невелика завершена програма, яка призначена для вирішення підзадачі (виконання деяких конкретних дій) та оформлена за певними правилами, які роблять її текст незалежним від інших частин програми.

Структурне програмування – це такий метод програмування, який забезпечує створення програми, структура якої зрозуміла і нерозривно пов’язана із структурою задачі, що вирішується. Для реалізації структурного підходу в програмуванні введено поняття підпрограми. Однією з переваг структурного програмування при складанні алгоритму є можливість спадного програмування.

Спадне програмування – це проектування й розробка додатків (програм) зверху донизу. Тобто, спершу виділяється декілька підпрограм, які вирішують самі глобальні задачі (наприклад, ініціалізація даних, основна частина, виведення результатів), потім кожен з цих модулів деталізується на більш низькому рівні, розбиваючись в свою чергу на певне число інших підпрограм, і так відбувається до того моменту, коли задача буде реалізована.

Оператор – це граматична конструкцiя, визначення якої уточнюється конкретною мовою програмування.

Операнд - це аргумент операцiї.

Масив - це структурний тип даних, який складається з фіксованого числа елементів одного і того ж типу.

Одномірний масив – це лінійно впорядкована сукупність елементів одного і того ж типу.

Двомірні масиви можна розглядати як таблицю, яка складається з m-рядків і n-стовпчиків

Рядок — це послідовність символів кодової таблиці ЕОМ. При використанні у виразах рядок охоплюється з двох сторін апострофами. Кількість символів в рядку (максимальна довжина рядка) може змінюватися від 0 до 255.

Величина (дані) – це об’єкт, із яким асоціюється певна множина значень.

Величина (з точки зору програмування) – це дані, якими оперує програма і яким потрібно відвести місце в пам’яті комп’ютера.

Величина (з точки зору алгоритмізації) – це дані, які оброляються алгоритмом.

У програмуванні розрізняють: постійні величини або константи (значення не змінюється в ході виконання програми) і змінні величини (набувають різних значень під час обчислень).

Постійні величини, як правило, зазначаються в описі.

Величини (дані) характеризуються: ім’ям, типом, значенням.

Ім’я величини – це її позначення, що називається ідентифікатором (від слова “identify” – пізнавати, ототожнювати). Ідентифікаторами можуть бути окремі символи (наприклад a, b, c, r, y, h) або послідовності (наприклад, a1, k17s, asd_17 тощо). Першим символом в ідентифікаторі повинна бути бути буква.

Тип даних - це спосіб збереження і подання даних у комп’ютерній системі, який задає певний формат або розмір вмісту змінної. Тип величин визначається значеннями, яких вона набуває, й операціями, які можна над нею виконувати.

Значення змінної величини – це дані, які зберігаються й обробляються певною мовою програмування. Спосіб збереження та оброблення даних залежить від того, до якого типу вони належать.

Макрос – це записана під певним іменем послідовність дій (або команд). Записаний макрос можна викликати із основного меню при допомозі кнопки на панелі інструментів або на робочій області, а також комбінації клавіш. Макрос, як правило, записується на мові програмування Visual Basic for Applications. Текст макроса можна викликати для редактування.

Події - повідомлення, що розсилаються об’єктом передплатникам (різним елементам програм) при певній зміні стану об’єкта.

Хакери – це народ, який вламується в систему заради забави, не роблячи при цьому відчутної шкоди комп’ютерам. Хакери вриваються в систему, оглядаються, і потім пробують зламати навіть більш безпечну систему. Вони не роблять прибуток з хакінга.

Кракери – це так звані погані хакери. Ці люди нападають на систему й знищують цінні дані або крадуть програмне забезпечення з метою його подальшого платного поширення.

Фрикери – це народ, який займається хакінгом на телефонних лініях з метою одержання безкоштовної телефонної розмови з будь-якою точкою світу.

Шум - це невпорядковані коливання різної фізичної природи, які відрізняються складністю тимчасової і спекторальної структури. Під акустичним шумом розуміють різного роду небажані перешкоди сприйняттю мовлення, музики і т.д. Джерелами акустичного шуму можуть бути будь-які коливання у твердих, рідких і газоподібних середовищах.Основні джерела шуму - різні двигуни і механізми. Радіовекторні шуми - це випадкові коливання струмів і напруг в радіоелектронних пристроях. Досить часто шум являє собою суміш випадкових і періодичних коливань. В ряді випадків шумометр використовують як джерело інформації. Наприклад, у військово-морській техніці по шуму, який створюється на ходу підводними човнами і надводними кораблями, їх знаходять і переміщують, в радіоастрономії по шуму в певних діапазонах частот досліджують радіовипромінення зірок. Шумоподібні сигнали застосовуються в радіо й акустичній техніці для різноманітних вимірювань.

Форматування – це процес розбивки диска на сектори і доріжки засобами операційної системи. У процесі форматування створеним доріжкам і секторам присвоюються номери. Якщо при форматуванні на поверхні диска виявляються дефектні місця, то на них буде поставлена певна електронна мітка, і на них надалі інформація не записуватиметься.

Фрагментація — це явище, при якому в процесі вилучення і перезапису файлів через деякий час на диску утворюється багато порожніх кластерів, а також багато файлів, записаних в кластерах на різних ділянках диска. Це сильно уповільнює пошук/завантаження файлів і призводить до додаткового спра­цювання дисководу.

Дефрагментація — це оптимізація дискового простору, упорядкування класте­рів, які належать одному файлу.

Кластер — це група логічно послідовних секторів на диску. Практично всі файли на диску зберігаються у вигляді ланцюжків кластерів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Словник історичних термінів І понять
Словник історичних термінів І понять. Навчально-методичний посібник / Укладачі Л. О. Рощина, О. В. Бєліков, А. М. Фесенко – Донецьк:...

Словник термінів з педагогічної інноватики
Островерхова Н. М. Парадигми управління авторськими закладами освіти. — К., 1998. С 14

Банківська та фінансова інформація
Мета заняття — засвоєння основних термінів І понять фінансової І кредитної інформатики; ознайомлення з тенденціями розвитку інформаційних...

Урок 20 Тема: Алгоритми
Розширити й поглибити поняття “алгоритм”. Сформувати поняття “виконавець алгоритму”. Учити складати алгоритми

Щодо Законопроекту «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»
Вивчення будь-якої проблеми починається із вивчення термінологічної системи. У зазначеному проекті пропонуються декілька термінів....

Програма на мові Turbo Pascal, лінійні програми
Він складається із трьох частин: 1 частина- коротка історія розвитку еом, система ms dos. Norton Commander, алгоритм, 2 частина-мова...

Назвіть види оптичних носіїв даних. Опишіть алгоритм запису даних...
Опишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види інформаційних систем їх апаратне та програмне забезпечення. Назвіть...

Довідник призначається для учителів історії, правознавства, географії;...
Опубліковано: Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. – Харків: Основа, 2011. – Б-ка журн. «Історія та правознавство»....

Комплексне країнознавство (основні поняття, категорії, країни, персоналії)
Будз М. Д., Мартинюк В. О., Постоловський Р. М, Троян С. С. Комплексне країнознавство (основні поняття, категорії, країни, персоналії):...

Відділ освіти Городищенської районної державної адміністрації Районний...
Кожна робота містить короткі теоретичні відомості, правила техніки безпеки, покроковий алгоритм виконання з додатковими завданнями...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка