Пошук по сайту


Витяг з плану роботи Самарського відділу освіти на 2014 рік Проблемні питання у галузі освіти Самарського району

Витяг з плану роботи Самарського відділу освіти на 2014 рік Проблемні питання у галузі освіти Самарського району

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Витяг з плану

роботи Самарського відділу освіти

на 2014 рік
Проблемні питання у галузі освіти Самарського району

м. Дніпропетровська
На виконання рішення обласної ради «Про затвердження регіональної програми «Питна вода Дніпропетровщини на 2006-2020 рр.», розпорядження голови облдержадміністрації від 29.04.2011 № Р-282/0/3-11 «Про затвердження порядку використання у 2011 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на доочищення питної води» за підсумками проведених робіт в минулі роки в 14 дошкільних навчальних закладах встановлено системами доочистки питної води.

На сьогодні 6 загальноосвітніх навчальних закладів забезпечені системою доочистки питної води. Потреба у встановленні систем доочистки питної води в загальноосвітніх навчальних закладах становить 8.

Протягом 2012-2013 років не фінансуються заходи на оновлення комп'ютерної техніки кабінетів інформатики, доукомплектування комп'ютерною та оргтехнікою, мультимедійними та інтерактивними засобами..

Заходами Програми створення безпечного середовища в навчальних закладах м. Дніпропетровська на 2012-2015 роки передбачено поетапний ремонт спортзалів, спортивних стадіонів, встановлення пандусів у навчальних закладах, але протягом 2012-2013 років програма не фінансується.

У 2011 році Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 561 затверджено «Державну цільову соціальну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року», на виконання даної програми рішенням Дніпропетровської міської ради від 30.11.2011 № 20/17 затверджено відповідну галузеву програму, заходами якої передбачено оснащення навчальних кабінетів - хімії, біології, фізики, географії, математики сучасним обладнанням, оновлення фондів шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною та довідниковою літературою та інше, але протягом 2012-2013 років заходи програми не фінансуються.

Сьогодні необхідна умова реалізації інноваційної діяльності - це організація науково-методичної роботи на інформаційно-діяльнісному рівні. Тому є необхідність звернути увагу на удосконалення динамічної, гнучкої, демократичної системи супроводу науково-методичної роботи з прогнозуванням кінцевого результату.

II. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ

відділу освіти НА 2014 РІК
Забезпечити виконання завдань та заходів міських та цільових програм:

 • розвитку дошкільної освіти на 2013-2017 рр.;

 • розвитку загальної середньої освіти на 2013-2017 рр.;

 • подальшого-розвитку та удосконалення організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів району на 2012-2016 роки;

 • інформатизації освіти та створення єдиного інформаційного простору в закладах та установах освіти району на 2012-2015 роки;

 • розвитку позашкільної освіти у районі у на 2013-2014 роки;

 • підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 2012-2015 роки;

 • створення безпечного середовища у навчальних закладах району на 2012-2015 роки;

 • національно-патріотичного виховання дітей та молоді району на 2012-2016 роки;

 • підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки;

 • забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя;

 • побудова ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді;

 • розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі;

 • інформатизація освіти, удосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки;

 • створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти.


1. У дошкільній освіті:


 • реорганізація середньої загальноосвітньої школи № 87 у НВК «школа-дошкільний заклад»; відкриття додаткових груп при працюючих ДНЗ;

 • 100 % охоплення дошкільною освітою 5-ти річних дітей;

 • створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для функціонування дитячих навчальних закладів, організація якісного харчування дітей;
 • підвищення рівня професійної майстерності вихователів з метою забезпечення реалізації Базового компоненту дошкільної освіти та програм розвитку дитини «Я у світі», «Впевнений старт»;

 • забезпечення виконання наказу МОН від 04.11.2010 № 1055 «Про затвердження типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»;

 • впровадження інклюзивного навчання та виховання у дошкільних навчальних закладах;

 • забезпечення роботи веб-сайтів дошкільних навчальних закладів.

2. У середній загальній освіті:


 • забезпечити функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням ГПД відповідно до потреби громадян району;

 • створення умов для запровадження у початковій та середній школі Державних стандартів початкової та середньої освіти;

 • підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти;

 • впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів району інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» (100% оволодіння вчителями ІКТ, 100% впровадження у навчально-виховний процес ІКТ; 100% ведення веб-сайтів, продовжити впровадження проекту «Курс «Школа»);

 • забезпечити інформаційну підтримку шкільних бібліотек ( на виконання регіонального проекту «Електронна бібліотека»);

 • розширити мережу навчальних закладів району, працюючих за національним проектом «Відкритий світ»

 • створення безпечного освітнього середовища, сприятливого для здоров'я дітей;

 • збільшити рухову активність учнів шкільного віку за рахунок уроків фізичної культури, спортивно-масових заходів;

 • забезпечити доступність дітей з особливими потребами до навчання у загальноосвітніх навчальних закладах району;

 • здійснення моніторингу якості навчальних досягнень учнів;

 • участь у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти (ТІМSS, РІSА, РЕАRLS, тощо);

 • у рамках оголошення 2014 року Роком учасників бойових дій на території інших держав розширити систему гурткової роботи, секцій, клубів;

 • запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними, широко використовуючи можливості міського Ресурсного Центру;


3. У позашкільній освіті:


 • збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів для забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їх особистісних потреб до навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти;

 • запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи позашкільних навчальних закладів, створення веб-сайтів позашкільних навчальних закладів;

 • створення ефективної системи пошуку, підтримки та розвитку талановитих дітей (робота Центру обдарованої дитини);

 • використання виховного потенціалу системи позашкільної освіти міста як основи гармонійного розвитку особистості;

 • розвиток та підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю;

 • направити зусилля позашкільних навчальних закладів на залучення дітей та підлітків до інтелектуальної творчості у рамках регіонального проекту «Розвиток інтелектуального руху в Дніпропетровській області».


4. Соціальний захист дітей:
На виконання Указу Президента України від 16.12.2011р. №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»:

 • створення умов для реалізації права дітей, які потребують корекції фізичного та (чи) розумового розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство шляхом впровадження інклюзивної форми навчання (виховання) у дошкільних та загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

 • удосконалення мережі спеціальних навчальних закладів, створення нових моделей та форм організації освіти для осіб з особливими освітніми потребами;

 • забезпечення функціонування оптимальної мережі дитячих будинків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з умовами, наближеними до сімейних та родинних;

 • відкриття дошкільних груп компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами;

 • сприяння залученню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа вихованців дитячих будинків до сімейних форм виховання, поновленню стосунків з біологічною родиною.


4. Наради керівників навчальних закладів освіти
4.2. Керівників загальноосвітніх навчальних закладів

та позашкільних навчальних закладів


з/п

Зміст питання

Термін виконан-ня

Відповідальна особа

Відмітка про виконання

1

Про підсумки роботи закладів освіти за І семестр 2013-2014 н.р.

січень

Рева В.В.
2

Про хід виконання заходів щодо роботи з кадрами

січень

Методист з кадрових питань

Лісняк

3

Про аналіз випадків дитячого травматизму в 2013 році та організацію профілактичної роботи щодо його попередження в 2014 році

січень

Рева В.В.
4

Про організацію конкурсу-огляду навчальних кабінетів у загальноосвітніх закладах району

січень

Лісняк О.Ю.
5

Про виконання державної програми «Репродуктивне здоров'я нації» за 2014 рік

лютий

Лісняк О.Ю.
6

Про проведення районного конкурсу педагогічної майстерності «Урок року-2014»

лютий

Лісняк О.Ю.
7

Про аналіз правопорушень та злочинів серед учнів шкіл району за 2013 рік

лютий

Чіч Л.Л.
8

Звіт директорів навчальних закладів № 11, 24 про виконання СанПіНів.

лютий

Воронько О.В.

Пашаєва Л.І.
9

Про підготовку зошитів комплектування педагогічними кадрами закладів освіти, додатків до них

березень

Методист з по кадрам
10

Про порядок закінчення навчального року, проведення ДПА та зовнішнього оцінювання випускників

квітень

Рева В.В.

Лісняк О.Ю.
11

Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2013-2014 н.р., організацію та проведення засідань підсумкових атестаційних комісій І рівня

квітень

Лісняк О.Ю.

12

Про організацію робіт щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року

квітень

нач.групи технагляду
13

Звіт директорів навчальних закладів № 70, 87 про виконання СанПіНів.

квітень

Гайдар Т.В. Подольная Т.Г..
14

Про підсумки проведення Дня цивільного захисту

травень

Рева В.В.
15

Про організацію та проведення навчальними закладами обліку дітей та підлітків шкільного віку

травень

Рева В.В.
16

Про виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

травень

Лісняк О.Ю.
17

Про підготовку та проведення заходів щодо організації відпочинку та оздоровлення учнів влітку 2014 року

травень

Чіч Л.Л.
18

Звіт директорів навчальних закладів № 39, 27 про виконання СанПіНів.

червень

Полехіна О.В. Водопьянова Л.П.
19

Про організований початок нового навчального року

серпень

Рева В.В.
20

Про результати організації літнього оздоровлення дітей району

серпень


Чіч Л.Л.
21

Про підписання актів готовності навчальних закладів до нового навчального року

серпень

нач.групи технагляду
22

Звіт директорів навчальних закладів № 98, 108 про виконання СанПіНів.

серпень

Ситник О.І.

Лоза Т.В.
23

Про підсумки рейтингової системи оцінки організації та результативності діяльності загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району за 2013-2014 н.р.

серпень

Лісняк О.Ю.
24

Про надання статистичної звітності за формою ЗНЗ-1

вересень

Рева В.В.
25

Про організацію медичного обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів

вересень

Дорошенко Л.В.
26

Про проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів району в 2014-2015 н.р.

вересень

Лісняк О.Ю.
27

Про оформлення списків педпрацівників та їх якісного складу, звітності 83-РВК

вересень

Методист по кадрам
28

Про організацію стажування молодих спеціалістів

вересень

Методист по кадрам
29

Про працевлаштування випускників

жовтень

Чіч Л.Л.
30

Про результати перевірки організованого початку навчального року

жовтень

Рева В.В.
31

Про проведення пробного ЗНО випускників 2015 року

жовтень

Лісняк О.Ю.
32

Про проведення відбіркового туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін у 2014-2015 н.р.

жовтень

Лісняк О.Ю.
33

Звіт директорів навчальних закладів № 109, 110, 122 про виконання СанПіНів.

жовтень

Шестакова О.В.

Чемелюх О.В.

Гостіщева Л.В.
34

Про формування списків осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників закладів освіти району

листопад

Методист по кадрам
35

Звіт директорів навчальних закладів № 125, 127, 129 про виконання СанПіНів.

листопад

Христюк О.Г.

Басенко Т.І.

Ширяєва Н.В.
36

Про забезпечення роботи щодо попередження надзвичайних ситуацій під час Новорічних та різдвяних свят

грудень

Рева В.В.
37

Про підготовку щорічної Державної звітності за формою 6-ПВ

грудень

Методист по кадрам
38

Про затвердження графіка відпусток на 2015 рік

грудень

Методист по кадрам
39

Про організацію та проведення ЗНО в 2015 році

грудень

Лісняк О.Ю.
40

Про підсумки проведення відбіркового туру Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін у 2014-2015 н.р.

грудень

Лісняк О.Ю.  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи територіального відділу освіти, молоді та спорту Ленінського...
...

«Про підсумки роботи відділу та закладів освіти району у 2012/2013...
Новий навчальний рік розпочинається під знаком важливих подій в освіті. У цьому році Указом Президента України від 25 червня 2013...

Державний стандарт початкової освіти основа організації навчально-виховного...
Аналіз роботи методоб’єднання вчителів початкових класів за минулий рік та обговорення плану роботи на 2014/2015 н р. (Голова шмо...

П л а н роботи відділу освіти менської райдержадміністрації
Тематика апаратних нарад при начальнику відділу освіти на 2016-2017 навчальний рік

Добропільська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
України від 30. 01. 2015 №67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

На засіданнях предметних мо були обговоренні питання роботи зі здібними та обдарованими учнями
«Обдарована молодь», а також заходів управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради щодо виконання комплексного...

Україна Міністерство освіти І науки Відділ освіти Синельниківської...
Затвердити план підвищення кваліфікації педагогічних працівників району на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної...

План роботи відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради на...
Аналіз діяльності відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради за 2015-2016 н р

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка