Пошук по сайту


2. Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації)

2. Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації)

Сторінка1/2
  1   2
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Ідентифікатор вузла ІВС «ОСВІТА» (див. довідку отриману при реєстрації)2. Ідентифікатор навчального закладу (див. довідку отриману при реєстрації)ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ
1. Робоча версія назви кваліфікації


Лікар(лікув.спр.(навч.план2005[1к],2007[2-6к]M1_військ-1-5курс)


2. Назва кваліфікації до друку [2.1]


Лікар за спеціальністю «Лікувальна справа»


3. Назва кваліфікації до друку (англ.) [2.1]


Physician-specialist by the specialty «General Medicine»


4. Звання (якщо надається) [2.1]5. Звання (англ.) (якщо надається) [2.1]6. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією [2.2]


Медицина


7. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією(англ.) [2.2]


Medicine


8. Рівень кваліфікації [3.1]


Повна вища освіта – спеціаліст


9. Рівень кваліфікації (англ.) [3.1]


Second cycle of higher education – specialist


10. Офіційна тривалість програми [3.2]


6 років за денною формою навчання (388 кредитів ЕСТS)


11. Офіційна тривалість програми (англ.) [3.2]


6 years in full-time mode (388 ECTS credits)


12. Вимоги до вступу [3.3]


Наявність атестату про повну загальну середню освіту або диплома державного зразка молодшого спеціаліста. За конкурсом (вступні іспити – з української (російської) мови, біології, фізики)


13. Вимоги до вступу (англ.) [3.3]


Availability of certificate of upper secondary education or junior specialist diploma of state standard. Competitive selection (entrance exams – Ukrainian (Russian) language, biology, physics)


14. Вимоги програми

Програма підготовки включає [4.2]


Вивчення навчальних дисциплін структурованих на модулі; впровадження залікових кредитів ЕСТS як одиниці виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння навчальної дисципліни; застосування різних шкал оцінювання, в тому числі абсолютної національної шкали та рейтингової шкали ЕСТS і побудована на принципах європейської кредитно-трансферної системи. Навчальний план включає 388 кредитів ЕСТS (1 кредит = 30 академічних годин) і його структура має три цикли підготовки: гуманітарної та соціально-економічної (34 кредити ЕСТS), природничо-наукової (69,5 кредитів ЕСТS), професійної підготовки (221,5 кредитів ЕСТS), а також включає державну атестацію (7,5 кредитів ЕСТS), курси за вибором (14 кредитів ЕСТS), проходження виробничої практики: з догляду за хворими та сестринської практики (9 кредитів ЕСТS) і лікарської виробничої практики під час літніх канікул на 4 та 5 курсах навчання (12 кредитів ЕСТS), військової підготовки за програмою офіцерів запасу (19 кредитів ECTS, 1-5 курси) та 1,5 кредити ЕСТS складання ліцензійного іспиту «Крок 1» як семестрового після 3-го курсу. (www.nmu.еdu.uа)


15. Програма підготовки включає (англ.) [4.2]


Learning of training disciplines, structured in modules; implementation of testing credits ECTS as a unit of student’s training load measurement, necessary for mastering of a training discipline; application of different scales of evaluation, including absolute national scale and ECTS rating scale, it is based on European credit-transfer system, including. The curriculum includes 388 ECTS credits (1 credit = 30 academic hours) and it’s structure consists of 3 cycles of training: humanitarian and socio-economic (34 ECTS credits); natural and scientific (69,5 ECTS credits); vocational training (221,5 ECTS credits); as well as State attestation (7,5 ECTS credits), elective courses (14 ECTS credits), undergoing of practical training of patients’ care and practical training as a nurse (9 ECTS credits), practical training as a physician at the 4-th and 5-th years of training during summer vacations (12 ECTS credits), military training accordingly to the reserve officers training program (19 ECTS credits, from the 1-st through 5-th years of study) and taking of licensing exam “Krok 1” as the semester after the 3-rd year of study (1,5 ECTS credits). (www.nmu.edu.ua)


16. Опис результатів навчання

Знання і розуміння [4.2]


Успішне завершення програми передбачає здобуття особою, якій присвоюється кваліфікація “лікар”, загальних та спеціальних фундаментальних і професійно-орієнтованих знань, умінь, навичок, компетентностей, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов’язаних з її діяльністю в медичній галузі на відповідній посаді. Об’єктом діяльності є людина з її психофізіологічними особливостями, здоров’я людини, підтримка здоров’я, профілактика захворювань, лікування людини, здоров’я населення.


17. Опис результатів навчання

Знання і розуміння (англ.) [4.2]


Successful completion of a program envisages acquiring by a person, to which a “physician” qualification is given, general and special fundamental and professionally oriented knowledge, abilities, skills, competencies, necessary for fulfillment of standard professional tasks, connected with his/her activities at an appropriate position in medical sphere. The object of activities is a person with his/her psycho-physiological peculiarities, health of a person, preservation of health, prevention of diseases, treatment of an ill person, population’s health.


18. Застосування знань і розуміння: [4.2]


– Здатність застосовувати набуті знання, навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних, гігієнічних і клінічних дисциплін для вирішення типових задач діяльності лікаря, сфера застосування яких передбачена переліками синдромів та симптомів, захворювань, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій, які затверджені ГСВО-2003: www.tеstсеntr.оrg.uа

– Збирання інформації про пацієнта. Оцінювання результатів опитування, фізикального обстеження, даних лабораторних та інструментальних досліджень.

– Встановлення попереднього клінічного діагнозу захворювання.

– Визначення характеру та принципів лікування захворювань.

– Визначення необхідних: дієти, режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань.

– Визначення тактики ведення контингенту осіб, що підлягають диспансерному нагляду.

– Діагностування невідкладних станів та надання медичної допомоги.

– Проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.

– Планування профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.

– Проведення лікувально-евакуаційних заходів.

– Визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги.

– Виконання медичних маніпуляцій.

– Визначення тактики ведення фізіологічних пологів та післяпологового періоду.

– Оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення

– Ведення медичної документації. Обробка державної, соціальної та медичної інформації.


19. Застосування знань і розуміння: (англ.) [4.2]


– Ability to apply acquired knowledge, skills and understanding in humanitarian, fundamental, sanitary and clinical disciplines for solving typical tasks in physician’s activities, sphere of applying of which is envisaged by lists of syndromes and symptoms, diseases, emergency conditions, laboratory and instrumental tests, medical manipulations, which have been approved by State standards of higher education – 2003: www.testcentr.org.ua

– Collecting information about patient. Evaluation of results of questioning, physical examination, laboratory and instrumental tests data.

– Ascertainment of preliminary clinical diagnose of a disease.

– Determination of a disease treatment approach and principles.

– Determination of necessary: diet, routine of work and rest for treatment of diseases.

– Determination of supervision tactics for contingent of patients, liable to dispensary observation.

– Diagnosing of emergency conditions and rendering medical aid.

– Carrying out of sanitary-hygienic and preventive arrangements.

– Planning of preventive and anti-epidemic arrangements against infectious diseases.

– Conducting of medical and evacuation arrangements.

– Determination of tactics and rendering emergency medical aid;

– Conducting of medical manipulations;

– Determination of tactics for physiological delivery conducting and post-delivery period.

– Evaluation of environment’s effect on population’s health.

– Keeping of medical documentation. Processing of public, social and medical information.


20. Формування суджень: [4.2]


– Здатність здійснювати оцінку стану здоров’я людини та забезпечувати його підтримку на основі набутих професійно-орієнтованих знань, вмінь, навичок і компетенцій з врахуванням впливу навколишнього середовища та інших факторів її здоров’я.

– Здатність здійснювати оцінку санітарно-гігієнічного стану навколишнього середовища з метою визначення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.

– Здатність застосовувати набуті знання щодо існуючої системи охорони здоров’я для оптимізації власної професійної діяльності та участі у вирішенні практичних завдань галузі.

– Сформованість фахівця з належними особистими якостями, який дотримується етичного кодексу лікаря.


21. Формування суджень: (англ.) [4.2]


– Ability to evaluate state of person’s health and provide its preservation on the basis of acquired vocationally-oriented knowledge, abilities, skills and competencies, taking into consideration influence of environment and other factors of his/her health.

– Ability to evaluate sanitary-hygienic state of environment in order to determine sanitary- hygienic and preventive arrangements.

– Ability to apply acquired knowledge on existing system of health care for optimization of his/her own professional activities and participation in solving practical tasks of medical sphere.

– Final shaping of a professional with appropriate personal qualities, sticking to physician’s ethical code.


22. Детальні відомості про програму (Таблиця) [4.3]


Номер за порядком або код *

Навчальний рік –початок**

Назва предмету (укр.)

Назва предмету (англ.)

Кредити ECTS

Тип оціню-вання ****

1
2006

Анатомія людини

Human anatomy

14,50

0
2006

Біологічна та біоорганічна хімія

Biologic and bio-organic chemistry

9

0
2006

Військова підготовка

Military training

19

0
2006

Гістологія, цитологія та ембріологія

Histology, cytology and embryology

9,50

0
2006

Ділова українська мова

Business Ukrainian language

1,50

0
2006

Іноземна мова (англійська)

Foreign language (English)

14

0
2006

Іноземна мова (німецька)

Foreign language (German)

14

0
2006

Іноземна мова (французька)

Foreign language (French)

14

0
2006

Історія медицини

History of medicine

2

0
2006

Культурологія

Culturology

2

0
2006

Курс за вибором (1 курс): Естетика

Elective course (1-st year of study): Aesthetics

3

0
2006

Курс за вибором (1 курс): Етика

Elective course (1-st year of study): Ethics

3

0
2006

Курс за вибором (1 курс): Європейський стандарт комп'ютерної грамотності “І”

Elective course (1-st year of study): European standard of computer literacy “I”

3

0
2006

Курс за вибором (1 курс): Краєзнавство

Elective course (1-st year of study): Study of local lore

3

0
2006

Курс за вибором (1 курс): Психологія спілкування

Elective course (1-st year of study): Psychology of communication

3

0
2006

Курс за вибором (1 курс): Світова цивілізація

Elective course (1-st year of study): World civilization

3

0
2006

Курс за вибором (1 курс): Сучасні проблеми молекулярної біології

Elective course (1-st year of study): Current problems of molecular biology

3

0
2006

Курс за вибором (1 курс): Фізичне виховання та здоров’я

Elective course (1-st year of study): Physical training and health

3

0
2006

Латинська мова та медична термінологія

Latin and medical terminology

4

0
2006

Медична біологія

Medical biology

5,50

0
2006

Медична та біологічна фізика

Medical and biologic physics

5,50

0
2006

Медична хімія

Medical chemistry

4

0
2006

Основи економічних теорій

Fundamentals of economic theories

2

0
2006

Основи психології. Основи педагогіки

Fundamentals of psychology. Fundamentals of pedagogy

1,50

0
2006

Соціологія та медична соціологія

Sociology and medical sociology

2

0
2007

Курс за вибором (2 курс): Безпека життєдіяльності

Elective course (2-nd year of study): Safety of vital functions

1,50

1
2007

Курс за вибором (2 курс): Деонтологія в медицині

Elective course (2-nd year of study): Deontology in medicine

1,50

1
2007

Курс за вибором (2 курс): Європейський стандарт комп'ютерної грамотності “ІІ”

Elective course (2-nd year of study): European standard of computer literacy “II”

1,50

1
2007

Курс за вибором (2 курс): Іноземна мова (друга)

Elective course (2-nd year of study): Foreign language (second)

1,50

1
2007

Курс за вибором (2 курс): Логіка, формальна логіка

Elective course (2-nd year of study): Logic, formal logic

1,50

1
2007

Курс за вибором (2 курс): Світова цивілізація

Elective course (2-nd year of study): World civilization

1,50

1
2007

Курс за вибором (2 курс): Сучасні проблеми біофізики

Elective course (2-nd year of study): Current problems of biophysics

1,50

1
2007

Курс за вибором (2 курс): Фізичне виховання та здоров’я

Elective course (2-nd year of study): Physical training and health

1,50

1
2007

Медицина надзвичайних ситуацій

Medicine of emergency situations

2

0
2007

Медична інформатика

Medical informatics

3,50

0
2007

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

Microbiology, virology and immunology

8

0
2007

Фізіологія

Physiology

10

0
2007

Філософія

Philosophy

5

0
2008

Гігієна та екологія

Hygiene and ecology

6,50

0
2008

Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)

General surgery (with operative surgery and topographic anatomy)

9,50

0
2008

Курс за вибором (3 курс): Військова гігієна

Elective course (3-rd year of study ): Military hygiene

2

1
2008

Курс за вибором (3 курс): Етичні проблеми в медицині

Elective course (3-rd year of study): Ethical problems in medicine

2

1
2008

Курс за вибором (3 курс): Іноземна мова (друга)

Elective course (3-rd year of study): Foreign language (second)

2

1
2008

Курс за вибором (3 курс): Кратологія – наука про владу

Elective course (3-rd year of study): Cratology – science of power

2

1
2008

Курс за вибором (3 курс): Медицина та художня культура

Elective course (3-rd year of study): Medicine and artistic culture

2

1
2008

Курс за вибором (3 курс): Нутриціологія

Elective course (3-rd year of study): Nutriology

2

1
2008

Курс за вибором (3 курс): Основи соціальної психології

Elective course (3-rd year of study): Fundamentals of social psychology

2

1
2008

Курс за вибором (3 курс): Побічна дія ліків

Elective course (3-rd year of study): Side effect of drugs

2

1
2008

Курс за вибором (3 курс): Соціологія особистості

Elective course (3-rd year of study): Sociology of personality

2

1
2008

Курс за вибором (3 курс): Сучасні методи генетичної діагностики

Elective course (3-rd year of study): Current methods of genetic diagnostics

2

1
2008

Курс за вибором (3 курс): Теорія пізнання та медицина

Elective course (3-rd year of study): Theory of cognition and medicine

2

1
2008

Курс за вибором (3 курс): Фізичне виховання та здоров’я

Elective course (3-rd year of study): Physical training and health

2

1
2008

Ліцензійний інтегрований іспит – тестовий екзамен “Крок 1. Загальна лікарська підготовка”

Licensing integrated test exam “Krok 1. General medical training”

1,50

1
2008

Патоморфологія

Pathomorphology

7

0
2008

Патофізіологія

Pathophysiology

7

0
2008

Пропедевтика внутрішньої медицини

Propedeutics (Introduction) to internal medicine

7

0
2008

Пропедевтика педіатрії

Propedeutics (Introduction) to pediatrics

6,50

0
2008

Радіологія

Radiology

4

0
2008

Фармакологія

Pharmacology

7

0
2009

Акушерство і гінекологія

Obstetrics and gynecology

15

0
2009

Біостатистика

Biostatistics

1,50

0
2009

Внутрішня медицина

Internal medicine

33

0
2009

Дерматологія, венерологія

Dermatology, sexually transmitted diseases

3

0
2009

Курс за вибором (4 курс): Військово-польова хірургія

Elective course (4-th year of study ): Military field surgery

1,50

1
2009

Курс за вибором (4 курс): Кардіохірургія

Elective course(4-th year of study): Cardiosurgery

1,50

1
2009

Курс за вибором (4 курс): Клінічна біохімія

Elective course(4-th year of study): Clinical biochemistry

1,50

1
2009

Курс за вибором (4 курс): Клінічна фізіологія

Elective course(4-th year of study): Clinical physiology

1,50

1
2009

Курс за вибором (4 курс): Медична субкультура

Elective course(4-th year of study): Medical subculture

1,50

1
2009

Курс за вибором (4 курс): Основи гомеопатії

Elective course(4-th year of study): Fundamentals of modern homeopathy

1,50

1
2009

Курс за вибором (4 курс): Основи профілактики алкоголізму та наркоманії

Elective course(4-th year of study): Fundamentals of alcoholism and drug addiction prevention

1,50

1
2009

Курс за вибором (4 курс): Основи психоаналізу

Elective course(4-th year of study): Fundamentals of psycho-analysis

1,50

1
2009

Курс за вибором (4 курс): Пластична та реконструктивна хірургія

Elective course(4-th year of study): Plastic and reconstructive surgery

1,50

1
2009

Курс за вибором (4 курс): Судинна хірургія

Elective course(4-th year of study): Vascular surgery

1,50

1
2009

Курс за вибором (4 курс): Фізичне виховання та здоров’я

Elective course(4-th year of study): Physical training and health

1,50

1
2009

Курс за вибором (4 курс): Фітотерапія

Elective course(4-th year of study): Phytotherapy

1,50

1
2009

Медична психологія

Medical psychology

1,50

0
2009

Неврологія

Neurology

4,50

0
2009

Оториноларингологія

Otorhinolaryngology

3

0
2009

Офтальмологія

Ophtalmology

3

0
2009

Педіатрія

Pediatrics

18

0
2009

Психіатрія, наркологія

Psychiatry, narcology

4,50

0
2009

Судова медицина, медичне законодавство

Forensic medicine, medical legislation

4,50

0
2009

Урологія

Urology

3

0
2009

Фізична реабілітація, спортивна медицина

Physical rehabilitation, sports medicine

3

0
2009

Фтизіатрія

Phthisiology

3

0
2009

Хірургія

Surgery

22,50

0
2010

Анестезіологія та інтенсивна терапія

Anesthesiology and intensive care

3

0
2010

Епідеміологія

Epidemiology

1,50

0
2010

Інфекційні хвороби

Infectious diseases

6

0
2010

Клінічна імунологія та алергологія

Clinical immunology and allergology

3

0
2010

Клінічна фармакологія

Clinical pharmacology

1,50

0
2010

Курс за вибором (5 курс): Актуальні питання гастроентерології

Elective course ( 5-th year of study): Current problems of gastroenterology

1,50

1
2010

Курс за вибором (5 курс): Актуальні питання пульманології

Elective course ( 5-th year of study): Current problems pulmonology

1,50

1
2010

Курс за вибором (5 курс): Актуальні питання ревматології

Elective course (5-th year of study): Current problems of rheumatology

1,50

1
2010

Курс за вибором (5 курс): Біоетика

Elective course (5-th year of study): Bioethics

1,50

1
2010

Курс за вибором (5 курс): Вікові аспекти фармакотерапії

Elective course (5-th year of study): Age aspects of pharmacotherapy

1,50

1
2010

Курс за вибором (5 курс): Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології

Elective course (5-th year of study): Endoscopic technologies in obstetrics and gynecology

1,50

1
2010

Курс за вибором (5 курс): Інструментальні методи функціональної діагностики

Elective course (5-th year of study): Instrumental methods of functional diagnostics

1,50

1
2010

Курс за вибором (5 курс): Клінічна паразитологія та тропічна медицина

Elective course (5-th year of study): Clinical parasitology and tropical medicine

1,50

1
2010

Курс за вибором (5 курс): Менеджмент і маркетинг в охороні здоров'я

Elective course (5-th year of study): Management and marketing in health care

1,50

1
2010

Курс за вибором (5 курс): Організаційні основи сімейної медицини

Elective course (5-th year of study): Organizational fundamentals of family medicine

1,50

1
2010

Курс за вибором (5 курс): Основи геронтології та геріатрії

Elective course (5-th year of study): Fundamentals of gerontology and geriatrics

1,50

1
2010

Курс за вибором (5 курс): Основи гомеопатії

Elective course (5-th year of study): Fundamentals of homoeopathy

1,50

1
2010

Курс за вибором (5 курс): Основи рефлексотерапії

Elective course (5-th year of study): Fundamentals of reflexotherapy

1,50

1
2010

Курс за вибором (5 курс): Основи сексології та сексопатології

Elective course (5-th year of study): Fundamentals of sexology and sexopathology

1,50

1
2010

Курс за вибором (5 курс): Основи трансплантології

Elective course (5-th year of study): Fundamentals of transplantology

1,50

1
2010

Курс за вибором (5 курс): Судинна хірургія

Elective course(5-th year of study): Vascular surgery

1,50

1
2010

Медична генетика

Medical genetics

1,50

0
2010

Нейрохірургія

Neurosurgery

1,50

0
2010

Онкологія

Oncology

3

0
2010

Основи стоматології

Fundamentals of dentistry

0,75

0
2010

Професійні хвороби

Occupational diseases

3

0
2010

Радіаційна медицина

Radiology medicine

1,50

0
2010

Секційний курс

Sectional course

0,75

0
2010

Соціальна медицина, організація охорони здоров'я

Social medicine, organization of health care

4,50

0
2010

Травматологія та ортопедія

Traumatology and orthopedics

3

0
2011

Гігієна та екологія

Hygiene and ecology

2,25

0
2011

Загальна практика (сімейна медицина)

General practice (family medicine)

3

0
2011

Курс за вибором (6 курс): Актуальні питання гематології та трансфузіології

Elective course (6-th year of study): Urgent problems of haematology and transfusiology

3

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Актуальні питання кардіології

Elective course (6-th year of study): Urgent problems of cardiology

3

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Актуальні питання кардіохірургії

Elective course (6-th year of study): Urgent problems of cardiosurgery

3

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Актуальні питання нейрохірургії

Elective course (6-th year of study): Urgent problems of neurosurgery

3

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Актуальні питання нефрології

Elective course (6-th year of study): Urgent problems of nephrology

3

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції

Elective course (6-th year of study): Urgent problems of HIV-infection

3

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Актуальні проблеми фтизіатрії та пульмонології

Elective course (6-th year of study): Current problems of phthisiatry and pulmonology

1,50

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Екстремальна медицина

Elective course (6-th year of study): Medicine of extreme situations

3

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Екстрена та невідкладна медична допомога

Elective course(6 year of study): Emergency and acute care

3

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології.

Elective course (6-th year of study): Endoscopic technologies in obstetrics and gynecology

3

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Іноземна мова

Elective course (6-th year of study): Foreign language

3

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Клінічна паразитологія та тропічна медицина

Elective course (6-th year of study): Clinical parasitology and tropical medicine

3

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Менеджмент і маркетинг в охороні здоров'я

Elective course (6-th year of study): Мanagement and marketing in health care

3

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Організаційні основи сімейної медицини

Elective course (6-th year of study): Organizational fundamentals of family medicine

3

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Основи трансплантології

Elective course (6-th year of study): Fundamentals of transplantology

3

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Паліативна хірургія

Elective course (6-th year of study): Palliative surgery

3

1
2011

Курс за вибором (6 курс): Пластична та реконструктивна хірургія

Elective course (6-th year of study): Plastic and reconstructive surgery

3

1
2011

Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я

Social medicine, organization and economics of health care

2,25

0

2
2007

Догляд за хворими

Care of patients

5

0
2008

Сестринська практика

Practical training as a nurse

4

0
2009

Виробнича лікарська практика

Practical training as a physician

6

0
2010

Виробнича лікарська практика

Practical training as a physician

6

0

4
2011

Державний випускний екзамен з акушерства і гінекології

State graduation examination in obstetrics and gynecology

1,20

0
2011

Державний випускний екзамен з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

State graduation examination in internal, occupational and infectious diseases

1,20

0
2011

Державний випускний екзамен з гігієни, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я

State graduation examination in hygiene, social medicine, organization and economics of health care

1,20

0
2011

Державний випускний екзамен з дитячих хвороб з дитячими інфекційними хворобами

State graduation examination in children diseases with Children infectious diseases

1,20

0
2011

Державний випускний екзамен з хірургічних хвороб з дитячою хірургією

State graduation examination in surgical diseases with pediatric surgery

1,20

0
2011

Ліцензійний інтегрований іспит – тестовий екзамен “Крок 2. Загальна лікарська підготовка”

Licensing integrated test exam “Krok 2. General medical training”

1,50

1
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

2. Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації)
Наявність атестату про повну загальну середню освіту або диплома державного зразка молодшого спеціаліста. За конкурсом (вступні іспити...

2. Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації)
Наявність атестату про повну загальну середню освіту або диплома державного зразка молодшого спеціаліста. За конкурсом (вступні іспити...

П І дготовк азагальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року
План організаційних та ремонтних робіт передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень навчального закладу...

Модуль Сучасні підходи до системи планування роботи загальноосвітнього навчального закладу
Головні принципи та напрями планування в загальноосвітньому навчальному закладі. Зміст І структура планування. Педагогічний аналіз...

Конкурсний відбір процедура відбору вступників на навчання у вищому...
Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу

План роботи івано Шийчинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітнього...
Фінансово-го Фінансово господарська діяльність

Звіт про роботу директора Державного професійно технічного навчального...
Державного професійно – технічного навчального закладу «Ізмаїльське професійно технічне училище»

Програма розвитку павлоградського технікуму державного вищого навчального...
Програму розроблено відповідно законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти України та...

Сучасний навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу
Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти: наказ...

Програма навчальної дисципліни
Розроблено та внесено: Економіко–правничий коледж Державного вищого навчального закладуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка