Пошук по сайту


Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство аграрної політики України
Вінницький державний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для виконання лабораторних робіт з дисципліни

Інформатика та комп’ютерна техніка”
для студентів спеціальностей 7.050.106 „Облік і аудит”, 7.050.102 „Економічна кібернетика”, спеціалізації „Фінансування і кредитування”

денної та заочної форм навчання

Вінниця 2003
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Інформатика та комп’ютерна техніка” для студ. спеціальностей 7.050.106 „Облік і аудит”, 7.050.102 „Економічна кібернетика”, спеціалізації „Фінансування і кредитування” денної та заочної форм навчання. / Укладачі Є. А. Паламарчук, В.М. Микульський — Вінниця: ВДАУ, 2003. — 46 с.

Укладачі:

канд. техн. наук Є. А. Паламарчук, асистент В.М. Микульський,


Рецензенти:

О.І. Підгурський, к.т.н., проф. кафедри „Інформаційні системи і технології” Вінницького інституту регіональної економіки та управління.

.

Р.Г. Тадевосян, к.ф.-м. н., доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики Вінницького державного аграрного університету

Рекомендовано науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету протокол №_____ від „___” _________2003 р.

НАУКОВО - МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ
В методичних вказівках з дисципліни „Інформатика та комп’ютерна техніка” (5 семестр) представлені чотири лабораторні роботи, які розраховані на загальний обсяг навчальної роботи в 16 годин. Завдання лабораторного практикуму спрямовані на вивчення студентами економічних спеціальностей бухгалтерського програмного пакета „1С-Підприємство 7.7”.
Укладачі: доцент Паламарчук Євген Анатолієвич

асистент Микульський Василь Миколайович

Завідуючий відділом: Задояний В.І.

Редактор: ____________

Підписано до


друку:____________ формат ___________ папір _______________

Друк №____ друк офсетний.

Умовних друкованих аркушів_________

Обл. вид. аркушів ___________

Тираж_______ примірників Зам. №___
Віддруковано в ОЦ ВДАУ с. Агрономічне, вул.Сонячна,3.

Зміст


Вимоги до виконання лабораторних робіт 4

Лабораторна робота № 1. 5

Вивчення оболонки програми 1С-бухгалтерія 5

Лабораторна робота № 2. 15

Дослідження принципу побудови довідників та їх взаємодії із планом рахунків 15

Лабораторна робота № 3. 27

Вивчення правил занесення операцій у журнал операцій у програмі 1С-Бухгалтерія 27

Лабораторна робота № 4. 37

Дослідження правил аналізу операцій, формування звітних документів та аналітичних форм 37

Список рекомендованої літератури 46

Вимоги до виконання лабораторних робіт

Виконувати лабораторні роботи слід акуратно, в окре­мо­му зошиті чи на листках стандартного формату А4, чорнилом будь-якого кольору за винятком червоного та зеленого, відповідно до варіанту, номер якого визначає викладач. Кожна лабораторна робота повинна мати титульний листок, зразок якого наведено в додатку.

Звiт про виконання лабораторних робiт обов`язково повинен мiстити:

 • номер лабораторної роботи;

 • тему лабораторної роботи;

 • мету роботи;

 • теоретичну частину;

 • завдання для виконання роботи;

 • хід виконання лабораторної роботи;

 • результати виконання;

 • висновки.

Оформленi таким чином роботи повиннi бути захищенi у визначенi викла­дачем строки. При спiвбесiдi студент повинен знати відповідний теоретичний матеріал та вміти розв’язувати задачі.

Лабораторна робота № 1.
Вивчення оболонки програми 1С-бухгалтерія
Мета: Дослідити структуру головного меню, призначення і використання його складових. За допомогою меню ознайомитись з основними можливостями програми „1С-Підприємство 7.7”. Навчитись працювати в „1С-Підприємство 7.7”, використовуючи панелі інструментів, дослідити їхню роботу. Ознайомитись з системою допомоги.

Завдання: Описати у звіті структуру вікна, що з’явилось. Визначити призначення кнопок, які знаходяться у верхньому рядку заголовку вікна. Переглянути лінійку піктограм і занотувати у звіт призначення кожної піктограми. Які з піктограм активні зразу після входу в програму?

За допомогою вказівника миші переглянути головне меню програми і дослідити, які дії можна виконувати за допомогою кожного з пунктів меню.
Теоретичні відомості
Програма „1С-Підприємство 7.7” призначена для автоматизації всіх розділів обліку, підготовки первинних документів і звітності і може бути використана для підприємств будь-якого типу. Вона складається з двох частин — технологічної платформи (яка, у свою чергу, ділиться на три компоненти — бухгалтерський облік, оперативний облік і розрахунок) і прикладних рішень.

Прикладні рішення, створені на основі компонент технологічної платформи, називаються конфігураціями. Властиво, конфігурація — це те, що ви бачите, коли працюєте з програмою. Саме в конфігурації створені документи, звіти, довідники, з якими ви працюєте.

Для однієї й тієї ж програми можуть бути написані різні конфігурації, що враховують особливості обліку конкретної галузі і навіть конкретного підприємства. Для написання конфігурацій програма містить засоби конфігурування.

„Конфигуратор” — призначений для редагування структур даних, збереження, відновлення даних, формування списку користувачів, призначення їм прав. Про цей режим ми плануємо поговорити надалі.

„Отладчик” — кінцевими користувачами не використовується. Призначений для налагодження програмних модулів.

„Монитор” призначений для перегляду списку користувачів та історії зміни інформаційної бази. Він дозволяє побачити, коли, як і над якими документами, скільки часу працюють ваші бухгалтери, і контролювати їхню роботу.

Щоб запустити 1С потрібно скопіювати директорію TKK з диску Z на диск X. Потім перейти на робочий стіл Wіndows і двічі клацнути по піктограмі, що позначає програму „1С-Підприємство 7.7” або можна скористатись піктограмою на робочому столі або кнопкою Пуск/Програми/1С-Підприємство 7.7.

Після запуску системи 1С:Підприємство на екран виводиться головне вікно програми.

В
ікно 1С-Підприємство 7.7 має декілька стандартних елементів. Одні з них постійно присутні на екрані, інші можна викликати за бажанням користувача. Розглянемо призначення цих елементів (рис 1).

Рис. 1 Вікно програми „1С-Підприємство ”
Верхній рядок вікна називається заголовком вікна. В ній наводиться назва програми, а також ім’я активного вікна, відкритого в програмі.

Під рядком заголовка вікна розташоване головне меню програми, яке призначене для виконання команд, необхідних для роботи з програмою.

Команди об’єднані в групи, назви груп і складають рядок головного меню програми. Вибір мишкою одного із пунктів головного меню відкриває список команд, що входять до цього меню.

Якщо працювати в одному із режимів в рядку головного меню з’являється пункт „Дії”. Вибір цього пункту відкриває список всіх дій, які можна виконати в поточному режимі роботи.

Під рядком головного меню програми розміщуються панелі інструментів. Вони призначені для швидкого доступу до тих команд, які використовуються найчастіше. Панелі можна „прикріпити” до будь-якої сторони головного вікна програми або вільно розмістити в будь-якому місці екрана.

Нижній рядок вікна називається „рядком стану” і використовується для показу різноманітної інформації в процесі роботи з програмою.

Простір між рядком менню і рядком стану називається робочим столом.

Рядок головного меню складається з наступних пунктів: Файл, Операції, Довідники, Журнали, Документи, Звіти, Сервіс, Вікна, Допомога.

Відкривається меню за допомогою миші, встановивши курсор на потрібному пункті і натиснувши ліву кнопку миші. Кожний пункт меню має відповідне підменю.

 • Команда буде виділена, якщо Ви натиснете на елемент меню чи натисне­те на клавіатурі букву, що підкреслена в назві необхідної Вам команди.

 • В деяких елементах меню ліворуч від назви стоїть „галочка”, яка означає, що цей елемент включено. Щоб відключити його, достатньо виділити його і натиснути кнопкою миші чи натиснути Enter — „галочка” пропаде.

 • Назви деяких пунктів підменю мають сірий колір. Це означає, що такі пункти в даний момент недоступні (наприклад, не можна редагувати таблицю, якщо вона не існує).

 • Деякі пункти підменю праворуч від назви пункту містять у собі позначення комбінації клавіш, за допомогою яких можна вибрати відповідний пункт підменю.

 • В деяких пунктах підменю праворуч від назви пункту зображений трикутник. Це означає, що може викликатись підменю другого рівня.

 • В деяких командах меню після назви стоїть три крапки, наприклад, Журнали документів… Це означає, що після вибору цієї команди відкриється діалогове вікно.

Д
іалогові вікна і установки
. Для виконання деяких команд потрібно вводити допоміжну інформацію. Так, після вибору команди Операции Проведение документов на екрані з’явиться діалогове вікно (Рис. 2).
Рис. 2 Діалогове вікно Проведення документів.
Вікно діалогу містить ряд елементів: кнопки, списки, прапорці, перемикачі, рядки введення. Ці елементи розміщуються за тематичними групами, які називають полями. Групи мають заголовки, які закінчуються двокрапкою. Перехід від групи до групи здійснюється або за допомогою миші, або при натискуванні клавіші [Tab]. Переміщення всередині групи здійснюють за допомогою клавіш переміщення курсору.

Якщо опція, група установок або кнопка затінена, то вона в даний момент недоступна.

В разі введення допоміжної інформації у вікно діалогу здійснюється встановлення прапорців і перемикачів, вибір елементів із списку, введення і редагування тексту в полях введення.

Прапорці являють собою невеличкі квадрати, в яких в разі їх ввімкнення з’являється галочка. Прапорці встановлюються незалежно один від одного.

Перемикачі (зображуються у вигляді кола) використовуються тоді, коли необхідно обрати одну з декількох опцій. Обраний перемикач відрізняється від інших темною крапкою всередині кола.

Списки використовуються для вибору одного з декількох варіантів (наприклад, вибір шрифту). Поки маркер знаходиться всередині цього списку, його можна гортати за допомогою клавіш переміщення курсору або смуги прокрутки. Елемент списку виділяється натискуванням лівої кнопки миші.

В правій частині або внизу вікна розміщені кнопки управління діалогом. Кнопка Выполнить (Ок) закінчує діалог з підтвердженням усіх змін, після цього „1С-Підприємство 7.7” виконує команду. Кнопка Закрыть (Отмена) анулює всі зміни; діалог закінчується, але відповідна команда не виконується.

П
анелі інструментів
. Під рядком меню розміщуються панелі інструментів (Рис.3). Панелі інструментів — це рядок кнопок, при натисканні яких виконується певна дія. Для натискання кнопки слід клацнути мишою по кнопці. При фіксації курсору миші на кнопці під нею з’являється її назва, а в рядку стану — коротка довідка про призначення кнопки. Ряд кнопок дублюють відповідні команди меню. Однак користуватись кнопками панелі значно швидше і зручніше. „1С-Підприємство 7.7” забезпечує користувача декількома панелями інструментів. Для вибору потрібної панелі слід скористатись командою Сервис/Панели инструментов... (Рис.3). При цьому на екрані з’явиться вікно діалогу, у списку якого можна вибрати необхідні панелі.

Рис. 3 Вибір панелі інструментів.

Основними з них є наступні:
Стандартна панель
Форми
Документи, основні
Севіс
Звіти
Загальна
Журнали
Рядок стану. Рядок стану, який являє собою горизонтальну область в „1С-Підприємство 7.7”, роз­мі­ще­ну нижче вікна програми, дає інформацію про поточний стан того, що відбувається у вікні та іншу контекстну інформацію.

А
даптація до вимог користувача. „1С-Підприємство 7.7”
має могутні засоби для адаптації до вимог конкретного користувача. З їх допомогою можна змінити зовнішній вигляд екрана програми, параметри редагування, перегляду, збереження, друкування тексту. Ці засоби реалізуються командами меню. Команда Сервис/Параметры... виводить на екран вікно діалогу Параметры (Рис. 4).
Рис. 4 Вікно діалогу Параметры.
Вікно має ряд вкладинок. Розгорнувши вкладнику, можна встановити відповідні параметри.

Ш
видке меню, що викликається правою кнопкою миші.
Ви можете використовувати швидко доступне меню, натиснувши на праву кнопку миші. Це меню ще називається контекстним і відкривається в тому місці, де стояв вказівник миші під час натискання кнопки. Якщо вказівник стояв в будь-якому місці текстової інформації, то контекстне меню буде мати вид як показано на рисунку.(Рис. 5)
Рис. 5 Контексне меню програми
Відкрилося швидке меню програми, в якому містяться його елементи.

Підказки інструментальних кнопок. Якщо Ви встановите вказівник миші на будь-яку кнопку інструмен­таль­ної панелі, під вказівником миші з’явиться підказка про те, яка команда буде виконана при натисканні цієї кнопки. Якщо помістити вказівник миші на першу кнопку Стандартної панелі.

Підказка повідомить, що ця кнопка виконує команду Создать. Вона використовується для створення нового документа.

Створення нового документу.


Для того, щоб створити новий документ потрібно натиснути кнопку на стандартній панелі інструментів або вибрати в меню Файл відповідну команду. З’явилося вікно вибору виду документа.(Рис. 6)
Рис. 6 Вікно вибору виду документа.
Н

овий документ може бути створений у вигляді тексту або таблиці (Рис. 7)

а бРис. 7 Результат створення нового документа:

а — у вигляді тексту;

б — у вигляді таблиці.
Збереження документа. Документ, який Ви тільки що створили, міститься в запам’ятовуючо­му пристрої Вашого комп’ютера, який називається Random Access Memory (RAM) або оперативний запам’ятовуючий пристрій (ОЗП). RAM працює лише при підтримці живлення Вашого комп’ютера.

 • Якщо Ви відключите живлення комп’ютера чи вийдете із програми „1С-Підприємство 7.7” без збереження документа, Ваша робота буде марною.

 • Коли Ви зберігаєте документ на диску, він перетворюється в магнітний формат, який не вимагає підтримки електроенергією.

 • Після збереження Ви можете дістати документ для перегляду чи редагу­ван­ня.

 • Коли Ви зберігаєте документ перший раз, Вам необхідно ввести ім’я файла.

Якщо натиснути кнопку Сохранить чи вибрати команду Файл/Сохранить, відкриється діалогове вікно Сохранение документа.

Рис. 8 Вікно збереження документа
Зверніть увагу на кнопки, які розміщені в верхній частині вікна Сохранение документа.


Перехід на один рівень вверх

Перегляд робочого стола

Створити нову папку

Список

Таблиця

Інші параметри збереження. Зберігши один раз документ на диску з присвоєнням йому імені, Ви можете тепер зберігати його в будь-який час, натиснувши на кнопку Сохранить (або Ctrl-S).„1С-Підприємство 7.7” не буде тепер запитувати ім’я документа, оскільки програма буде використовувати його поточне ім’я.

Якщо Ви бажаєте створити додаткову копію документа (можливо на флопі-диску), Ви повинні будете зберегти його ще раз, але для цього необхідно використати команду Сохранить как… Вам буде запропо­новано змінити ім’я документа і Ви можете набрати його зверху, щоб створити новий документ. Таким же чином необхідно зберегти документ, якщо Ви бажаєте змінити диск чи папку, де документ буде зберігатися. Пам’ятайте, що оригінал при цьому не знищується.

Закриття документа. Після закінчення роботи з документом Ви повинні закрити доку­мент. Це можна зробити за допомогою меню Файл/Закрыть. Вам буде запропоновано зберегти зміни в документі, якщо вони були здійснені після останнього збереження документа.

Відкриття існуючого документа. Якщо необхідно відкрити існуючий документ, то можна скористатись командою меню Файл/Открыть, або натиснути кнопку Открыть(або Ctrl-О).В
ідкриється діалогове вікно Открыть..., в якому можна обрати необхідний документ.(Рис. 9)
Рис. 9 Вікно відкриття документа
Порядок виконання роботи


 1. Запустіть „1С-Підприємство 7.7”.
 1. За допомогою клавіатури або миші активізуйте головне меню програми, ознайомтесь зі структурою головного меню та занотуйте в звіт свої спостереження.
 1. Послідовно натискаючи мишею на кнопки панелей інструментів та спостерігаючи за підказкою ознайомтесь з призначенням кнопок.
 1. Натисніть пункт меню Файл, виберіть з нього підпункт Новый і натисніть Enter. Спочатку створіть документ як текстовий, а потім — як табличний. Дослідіть, які дії можна виконувати працюючи з ними. Чим вони відрізняються?
 1. Збережіть файли на магнітному диску. Занотуйте в звіт порядок ваших дій.
 1. Закрийте створені документи. Занотуйте в звіт порядок ваших дій.
 1. Відкрийте один із створених раніше вами документів. Занотуйте в звіт порядок ваших дій.
 1. Закрийте поточний документ. Завершіть роботу з „1С-Підприємство 7.7”.


Контрольні запитання


 1. Яке призначення мають елементи вікна „1С-Підприємство 7.7”?

 2. Яким чином можна вибрати потрібний пункт меню і підменю?

 3. Яке призначення мають панелі інструментів?

 4. Яке призначення мають елементи вікна діалогу?

 5. Які засоби має „1С-Підприємство 7.7” для завантаження і збереження документів?

 6. Які існують варіанти виходу з „1С-Підприємство 7.7”?

 7. Як можна створити новий документ?

 8. Які є варіанти виходу з „1С-Підприємство 7.7”?

 9. Якими способами можна звернутись до системи допомоги і як знаходити необхідну інформацію у вікні допомоги?

 10. Для чого призначений режим „Табло”?

 11. Для чого призначений режим „Монітор користувачів”? В якому випадку він може бути застосований?

 12. Для чого призначений режим „Тимчасове блокування”?

 13. Що таке „Табло розрахунків”? Як його редагувати і як воно діє?

 14. Які основні режими роботи передбачені в головному меню програми „1С:Підприємство”?

 15. Що собою представляє типова конфігурація системи?

 16. Які елементи інтерфейсу користувача використовуються для взаємодії з програмою в режимі ведення бухгалтерського обліку?

 17. Які існують основні об’єкти програми 1С? Навести їх характеристику.

 18. Якi iснують основнi режими роботи „1С-Бухгалтерiя”?

 19. Якi існують основні пункти меню „1С-Пiдприємства”?

 20. Який пункт основного меню не є постiйним?

 21. Що вiдноситься до елементiв iнтерфейсу користувача?

 22. Яким чином викликаються професiйнi та допомiжнi функцiї в „1С-Пiдприємствi”?

Лабораторна робота № 2.
Дослідження принципу побудови довідників та їх взаємодії із планом рахунків
Мета: Навчитись працювати з довідниками (вводити інформацію, змінювати її). Ознайомитись із структурою довідників та особливостями взаємодії з планом рахунків.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до виконання
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „Інформатика” // Укладачі: А. Л.Єрохін, О. В. Струкова. — Харків: Харківський...

Методичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Программування мовою Visul Basic»
Методічні вказівки до лабораторних робіт за темою «Використання еом у інженерній практиці» за курсом «Інформатика та комп'ютерна...

Методичні вказівки до лабораторних занять за курсом «захист інформації»
Методичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Криптографічні алгоритми» за курсом «Захист інформації» для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до лабораторних робіт за темою «операційна система windows»
Методічні вказівки до лабораторних робіт за темою «Операційна система windows» за курсом «Інформатика та комп’ютерна техніка» для...

Методичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Текстовий редактор»
Методічні вказівки до лабораторних робіт за темою «Текстовий редактор» за курсом «Інформатика та комп'ютерна техніка». / Укл. О....

Методичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Мова html»
Методічні вказівки до лабораторних робіт за темою «Мова html» за курсом «Інформатика та комп'ютерна техніка». / Укл. О. В. Ніколаєнко...

Методичні вказівки до лабораторних занять за темою «Електронні таблиці»
Методічні вказівки до лабораторних робіт за темою «Електронні таблиці» за курсом «Основи комп'ютерних технологій» для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до лабораторних занять за темою «Електронні таблиці»
Методічні вказівки до лабораторних робіт за темою «Електронні таблиці» за курсом «Основи комп'ютерних технологій». / Укл. О. В. Ніколаєнко...

Методичні вказівки по використанню мови Паскаль при виконанні лабораторних
Методичні вказівки по використанню мови Паскаль при виконанні лабораторних та розрахунково-графічних робіт / Укл.: Г. Т. Олійник,...

Методичні вказівки до лабораторних занять за темою «ms office Access»
Методічні вказівки до лабороторних робіт за темою «ms access» за курсом «Інформатика та комп'ютерна техніка». / Укл. О. В. Ніколаєнко...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка