Пошук по сайту


План-конспект уроку №3 Тема уроку: Визначення та принцип будови автоматизованих систем. Асуп, сапр, атсс, асутп

План-конспект уроку №3 Тема уроку: Визначення та принцип будови автоматизованих систем. Асуп, сапр, атсс, асутп


Група

Дата


План-конспект уроку № 3

Тема уроку: Визначення та принцип будови автоматизованих систем. АСУП, САПР, АТСС, АСУТП.Мета уроку

Навчальна

Формувати знання про автоматизовані системи, будову автоматизованих систем, знайомство з поняттями АСУП,САПР, АТСС, АСУТП.

Розвиваюча

Розвивати в учнів логічне мислення, уяву, кмітливість, увагу, алгоритмічне мислення, інтерес до предмету, уміння аналізувати, порівнювати, співставляти та робити висновки

Виховна

Виховувати культуру спілкування, взаємоповагу, доброзичливість. Формувати відповідальну поведінку, організованість, ініціативність, самостійність, враховуючи індивідуально-психологічні особливості учнів допомагати в їх самовдосконаленні.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи навчання, прийоми: розповідь, бесіда.

Основні терміни і поняття: автоматизовані системи, АСУП, САПР, АТСС, АСУТП, АРМ

Міжпредметні зв’язки:

Наочність Підручник Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології. Харків 2003р.,

Слайдові презентації: «Автоматизовані системи», «Автоматизація виробничих процесів»

Таблиці

опорні конспекти: «Автоматизовані системи».

схема: «Гнучка виробнича система».

Технічні засоби навчання: мультимедійна система.

Література:
Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

Перевірка присутності та готовності учнів до уроку.
ІI. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

Запис теми на дошці і в зошиті.
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

Виробництво є однією з найважливіших сфер людської діяльності, тому значення автоматизації виробництва для розвитку суспільства важко переоцінити. Автоматизація виробництва є надзвичайно складною проблемою, яку необхідно вирішувати на різних рівнях, починаючи від автоматизації елементарних виробничих операцій і закінчуючи автоматизацією на рівні заводу, регіону і країни в цілому

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ.

Питання для бесіди:

 1. Що таке автоматизація?

 2. Що таке керування?

 3. Яке буває керування?

 4. Що таке промисловий робот?

 5. Які ви знаєте автоматизовані системи управління?

 6. Що таке числове програмне управління?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

План вивчення:

Під автоматизацією виробництва розуміють процес, під час якого всі або переважна частина операцій, що потребують фізичних зусиль робітника, передаються машинам і здійснюються без його особистої участі, крім функції налагодження, нагляду і контролю.

Гнучке автоматизоване виробництво.

Сучасне промислове виробництво характеризується, як уже відзначалося, прискореним оновленням продукції внаслідок посилення конкуренції, технологічного прогресу та орієнтації на виготовлення продукції для конкретного споживача, що зумовлює зниження серійності випуску продукції. Як правило, виробничий апарат промислових підприємств обновляється повільніше, ніж вироби, що випускаються. Звідси виникає гостра проблема адаптації виробництва до параметрів продукції, що швидко змінюється.

Гнучке автоматизоване виробництво (ГАВ) являє собою організаційно-технічну виробничу систему, що функціонує на основі комплексної автоматизації і здатна (у діапазоні технічних можливостей) з мінімальними витратами й у короткі терміни не припиняючи виробничого процесу і не зупиняючи устаткування переходити на випуск нової продукції довільної номенклатури шляхом перебудови технологічного процесу межах наявного станочного парку й обслуговуючого комплексу) за рахунок заміни програм управління.
Поняття гнучкості виробничої системи багатокритеріальне. Залежно від конкретно розв'язуваних завдань системою висуваються різноманітні аспекти гнучкості:

 1. машинна гнучкість — простота перебудови технологічного устаткування для виробництва заданої множини деталей;

 2. технологічна гнучкість — спроможність устаткування виробляти задану множину деталей різними способами;

 3. структурна гнучкість — можливість розширення гнучкої виробничої системи (ГВС) за рахунок уведення нових технологічних модулів;

 4. виробнича гнучкість — спроможність системи продовжувати обробку деталей у разі відмови окремих технологічних елементів;

 5. маршрутна гнучкість — можливість зміни порядку виконання операцій без перепланування устаткування;

 6. гнучкість за обсягом — спроможність системи ефективно функціонувати при різних обсягах виробництва;

 7. гнучкість за номенклатурою — спроможність системи виготовляти різноманітні деталі.

У гнучкому автоматизованому виробництві робота всіх компонентів (технологічного устаткування, транспортних і складських систем, дільниць комплектування програмами, інструментами, пристроями і т. д.) синхронізується як єдине ціле системою управління, що забезпечує перебудову технології виробництва (обробки) під час зміни виробів.

Складовими автоматизованого виробництва (рис. 1 і.9) є;

 1. гнучкі виробничі модулі (ГВМ);

 2. гнучкі виробничі комплекси (ГВК);

 3. автоматизована система технологічної підготовки виробництва (АСТПВ) і автоматизована система управління виробництвом (АСУВ).

Залежно від структурного рівня виробничої одиниці гнучкого автоматизованого виробництва (завод, цех, дільниця) під АСУВ розуміється АСУ тією виробничою одиницею, що автоматизована (з урахуванням зв'язків із системою вищого ієрархічного рівня).

АСУВ у ГАВ інтегрується із системою автоматизованого проектування (САПР), автоматизованою системою управління технологічними процесами (АСУТП). автоматизованою транспортно-складською системою (АТСС), автоматизованою системою інструментального забезпечення (АСІЗ), системою автоматизованого контролю якості (САК), автоматизованою системою наукових досліджень (АСНД), автоматизованою системою управління відходами виробництва (АСУВ) та іншими системами забезпечення функціонування технологічного устаткування ГВК.

АСТГТВ охоплює не тільки інженерну підготовку виробництва (розроблення технології і керуючих програм, проектування оснащення та інструменту), а й також автоматизовані дільниці виготовлення засобів оснащення виробництва.

Як правило, ГВК складається з кількох ГВМ. ГВК група устаткування з високим ступенем автоматизації, що призначена для обробки різноман ітн их видів заготовок, які випускаються малими і середніми партіями. ГВК для механічної обробки деталей об'єднує групу високоавтоматизованих верстатів, транспортну систему автоматизованої подачі заготовок та інструменту зі складів на верстати і видалення з верстатів оброблених деталей та використаного інструменту, ЕОМ із системою програм управління для керування всім обсягом робіт, що виконуються на комплексі.

Складнішою виробничою одиницею с гнучка виробнича дільниця (ГВД). Вона охоплює кілька ГВК, об'єднаних АСУ та автоматизованою транспортно-складською системою, що автономно функціонують протягом заданого часу.

ГВК і ГВД створюються в цехах дрібиосерійного та одиничною типів виробництва, В усіх випадках, як правило, технологічні операції не синхронізовані. У наслідок нього неможливо досягти безперервності роботи устаткування. Обробка деталей ведеться пиралсльно-послілонно, деталі з однієї операції на іншу передаються поштучно промисловим роботом, що обслуговує технологічне устаткування

І пучкіеть автоматиновіших виробництв, що характеризується як спроможність до перебудови, забезпечується:

зв'язком усіх одиниць автоматичного технологічного устаткування в п інний виробничий комплекс за допомогою автоматизованих транспортно-складських систем і дільниць комплектування;

 • широким використанням мікропроцесорів:

 • уніфікованим модульним складом усіх компонентів ГАВ;

 • примусовою синхронізацією роботи всіх виробничих компонентів від І-ОМ.

 • програмуванням технології й управління та ін.

Прийняття рішення про створення ГВС грунтується на розрахунку її економічної ефективності за умови досягнення високих техн і ко-економ і чни\ показників: продутстивності. надійності, зниження собівартості продукції, що випускається. (Хновнимн організаційно-виробничими параметрами ГАВ є:

 • ритми і темпи випуску продукції, ступінь, коефіцієнти завантаженні устаткування (характеризують устаткування);

 • вантажооборот. швидкість транспортування і кількість транспортних засобів (характеризують транспортні засоби).

Сучасні програмні та апаратні засоби дають змогу автоматизувати не тільки окремі виробничі операції чи комплекс операцій, а й весь технологічний процес у цілому. Такі системи називаються автоматизованими системами управління технологічним процесом (АСУ ТП). Особливо значний ефект дає застосування таких систем у галузях неперервного виробництва, зокрема у хімічній і нафтогазовій галузях. Виробництво сірчаної, азотної та інших кислот, мінеральних добрив, переробка нафти та інші процеси здійснюються із застосуванням АСУ 111.

Вироби, що випускаються сучасними підприємствами, складаються з великої кількості деталей, вузлів, систем. Для їх виробництва необхідна велика кількість матеріалів і заготовок. Щоб вчасно і безперебійно постачати виробництво деталями, заготовками, напівфабрикатами і матеріалами, підприємству необхідно мати складну і потужну транспортно-складську систему. Для здійснення керування такими значними матеріальними потоками застосовуються автоматизовані транспортно-складські системи (АТСС).

Сучасне підприємство є складною ієрархічною системою, яка характеризується значними матеріальними, енергетичними, інформаційними потоками, тому керувати такою системою дуже складно. Застосування сучасних апаратних і програмних засобів для автоматизації керування підприємством, його підрозділами і службами дає змогу значно підвищити ефективність виробництва, зменшити собівартість продукції і підвищити її якість. Такий комплекс апаратних, програмних та інших засобів називається автоматизованою системою управління підприємством (АСУП). Автоматизована система управління підприємством, як і саме підприємство, є складною багаторівневою ієрархічною системою, що складається з підсистем різного рівня. Наприклад, системи керування технологічними процесами (АСУ ТП), автоматизовані транспортно-складські системи (АТСС), робототехнічні комплекси і гнучкі автоматизовані виробничі комплекси можуть входити як підсистеми до АСУП. Крім того, АСУП має. як правило, підсистему бухгалтерського обліку, економічного аналізу, обліку кадрів, САПР тощо.

Системи автоматизованного проектування (САПР) - це пакети програм, що підтримують повний цикл проектування виробу: від технічної пропозиції до моделювання механічних і електричних процесів та підготовки креслень і документації для виробництва

Ступінь автоматизації на кожному рівні ієрархії може бути різним. Різними за складом, функціями та параметрами є також апаратні й програмні засоби на різних рівнях ієрархії.

Автоматизація докорінно змінює характер організації виробничого процесу та праці. Порівняно з поточним методом виробництва, де робітник виконує протягом тривалого часу невелику за обсягом операцію диференційованого виробничого процесу, в автоматизованому виробництві тільки висококваліфіковані робітники контролюють роботу машин і регулюють їх дії.


 1. ПЕРВИНА ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ.

  1. Що таке гнучкий виробничий модуль?

  2. Що таке гнучка виробнича система?

  3. Що таке автоматизовані системи управління?

  4. Що таке АРМ?

  5. Що таке АСУП?

  6. Що таке АСУТП?
 1. ПІДСУМКИ УРОКУ.

Рефлексія

Учні разом з викладачем роблять висновки про значення даної теми в житті людини і стисло викладають головні пункти теми, що вивчається.

Проведення оцінювання учнів : за результатами взаємо опитування, враховуючи.

роботу учня на уроці.
IX. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити конспект.

 2. Опрацювати відповідну тему в електронному підручнику.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План-конспект уроку №8 Тема уроку: Робота з електронними таблицями, оформлення робочих листів
Познайомитись І програмою Microsoft Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу нікім, навчитися розрізняти...

План-конспект уроку №9 Тема розділу
Наочність Підручник Гуржій А. М., Поворознюк Н.І., Самсонов В. В. Інформатика та інформаційні технології. Харків 2003р

План-конспект уроку №5-6 Тема уроку: Автоматизація виробництва на основі еот
Познайомитись з засобами автоматизації робочого місця оператора комп’ютерного набору, його технічним І програмним забезпеченням....

План-конспект уроку №7 Тема уроку
Розглянути основні об’єкти програми Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу вікна, навчитися розрізняти...

Уроку Тема Структура І визначення комп’ютерно-касової системи
Формувати знання про сучасні інформаційні технології, можливості автоматизації торгівлі на основі використання електронної обчислювальної...

План-конспект уроку №17-18 Тема розділу
Розвивати професійні якості, інтерес до предмету, творчу активність учнів, уміння аналізувати, порівнювати, спів ставляти та робити...

План уроку №2 Тема предмета
Тема уроку: Апаратне забезпечення персонального комп’ютера. Вимоги безпеки при роботі з персональним комп’ютером

План-конспект уроку №19. Тема уроку: Комп’ютерна мережа. Інтернет
Познайомитись з комп’ютерними мережами, видами комп’ютерних мереж, топологіями мереж. Дізнатися про можливості застосування комп’ютерних...

План уроку №6 Тема предмета
Мета уроку: Навчитися захищати інформацію. Розвинути навички швидко орієнтуватись в роботі з антивірусними програмами. Виховати в...

План-конспект уроку №1 Тема розділу : Використання інформаційних...
Формувати знання про сучасні системи управління автоматизованим обладнанням, розглянути можливості автоматизації виробництва на основі...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка