Пошук по сайту


Правила внутрішнього розпорядку для працівників відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації

Правила внутрішнього розпорядку для працівників відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


ЗОЛОЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

смт Золочів


04.05. 2011 р. № 152


Про затвердження правил

внутрішнього трудового

розпорядку для

працівників відділу освіти

Золочівської районної державної

адміністрації


Відповідно до Конституції України та з метою систематизації роботи, поліпшення ефективності праці та зміцнення дисципліни, визначення обов’язків працівників відділу освіти та його служб

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації.

2. Правила внутрішнього розпорядку для працівників відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації довести до відома працівників під розпис.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти Н.В.Оберемок

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профкому Начальник відділу освіти

відділу освіти Золочівської РДА

_______І.О.Лубяна _________ Н.В.Оберемок

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку для працівників відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації

Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У відділі освіти трудова дисципліна Грунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2. Ці правила поширюються на працівників відділу освіти і його служб: апарат, районний методичний кабінет, господарча група, централізована бухгалтерія..

3. Метою цих Правил є визначення обов'язків працівників відділу освіти і його служб.

4. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує начальник відділу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

5. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники відділу освіти приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

6. При прийнятті на роботу начальник відділу освіти зобов'язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред'являють військовий квиток;

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються начальником відділу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

7. Посади спеціалістів апарату заміщуються відповідно до вимог Закону
України „Про освіту", Закону України „Про державну службу".

8. Працівники відділу освіти можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

9. Прийняття на роботу оформляється наказом начальника відділу , який оголошується працівнику під розписку.

10. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладах і установах освіти. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на головного спеціаліста відділу освіти з кадрових питань освіти.

11. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, начальник відділу освіти або особи, що його заміняють, зобов'язані:

а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та умови праці під розписку;
б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними
для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії,

гігієни праці та протипожежної охорони.

 1. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах,
  передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в
  контракті.

 2. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

 1. Припинення трудового договору оформляється наказом начальника
  відділу освіти.

 2. Керівник зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з
  чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці
  повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного
  законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем
  звільнення вважається останній день роботи.

III. Основні правила та обов'язки працівників

16. Працівники відділу освіти мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;

 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення професійної
  ініціативи;

 • участь у громадському самоврядуванні;

 • одержання оплати за виконану роботу згідно встановлених посадових
  окладів, користуватися щорічно оплачуваною відпусткою;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм,
  форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення
  кваліфікації і перепідготовку.

17. Працівники відділу освіти зобов'язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту відділу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої
санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та
інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали;

г) проходити медичний огляд в установлені строки у відповідності з
чинним законодавством.

18. Працівники відділу освіти повинні:

а) забезпечувати умови для виконання виробничих завдань;

б) сумлінно виконувати посадові обов'язки, накази і розпорядження
начальника відділу;

в) постійно підвищувати свій професійний і освітній рівень.,

19. Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими

інструкціями і затверджується наказом начальника відділу.
IV. Основні обов'язки керівника

20. Керівник відділу освіти зобов'язаний:

а) забезпечити необхідні умови для ефективності роботи працівників
відділу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

б) визначити кожному працівнику робоче місце;

в) удосконалювати і впроваджувати в практику кращий досвід роботи;

г) організовувати перепідготовку кадрів, їх атестацію;

д) укладати і розривати угоди з керівниками служб відділу та
працівниками відповідно до чинного законодавства;

є) видавати заробітну плату працівникам у встановлені строки; є) надавати відпустки всім працівниками відділу згідно графіка;

ж) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне
технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні
умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби
щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової
дисципліни;

і) своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також Іншу звітну документацію про стан роботи відділу освіти;

к) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників відділу освіти.


V. Робочий час і його використання

21. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома
вихідними днями у суботу та неділю.

Початок роботи о 8.00 годині. Закінчення роботи о 17,00 годині. Обідня перерва з 12.00 до 12.45 год.

- Для працівників, які займають посади операторів райметодкабінету,
сторожів встановлено режим роботи згідно графіка змінності, затвердженого
завідуючим райметодкабінетом.

- Працівникам апарату відділу і керівникам служб встановлюється
ненормований робочий день.

22. При відсутності працівника керівник зобов'язаний терміново вжити
заходів щодо його заміни іншим працівником в разі виробничої необхідності.

23. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них
вихідні дні допускається у виняткових випадках за письмовим наказом
начальника відділу за погодженням з профспілковим комітетом. Робота у

дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

 1. Начальник відділу не залучає до чергування у вихідні і святкові дні
  вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років.

 2. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим
  комітетом і складається на кожний календарний рік керівниками підрозділів.

Надання відпустки начальнику відділу освіти оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації, , а працівникам відділу -наказом начальника відділу освіти. Допускається поділ відпустки на частини на прохання працівника за умови, щоб основна безперервна її частина становила не менше 14 календарних днів. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. Відкликання із щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише у зв'язку з виробничою необхідністю. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд.

26. Педагогічним працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд графіки роботи;

б) скорочувати тривалість робочого дня і перерви;

в) передоручати виконання посадових обов'язків;

г) залишати робоче місце без дозволу керівника установи.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

27.За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу,
новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись
заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

28.За досягнення високих результатів у роботі працівники
представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння
почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами,
позачергова атестація на підвищення кваліфікаційної категорії або рангу.

29.Заохочення оголошується в наказі, доводяться до відома всього
колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

30. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути
застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

31. Дисциплінарні стягнення застосовуються начальником відділу освіти у відповідності з діючим законодавством.

32. До застосування дисциплінарного стягнення начальни к відділу повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 1. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

 2. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

35. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути і знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Замість накладання дисциплінарного стягнення начальник відділу має право передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.VIII. Функціональні обов'язки працівників відділу освіти
Начальника відділу освіти


 1. Розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

 2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері, доручень відділу.

 3. Визначає ступінь відповідальності відділу освіти, керівників структурних підрозділів, погоджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників.

 4. Готує в межах своєї компетенції відповідні розпорядження, організує та контролює їх виконання.

 5. Забезпечує узагальнення соціально-економічної інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

 6. Забезпечує фінансування освітньої галузі району в рамках затверджених бюджетів і кошторисів.

 7. Забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

 8. Бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти.

 9. Створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та ін. працівників закладів освіти.

 10. Організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ розробку проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку території тощо.

 11. Готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічних реформ з питань, що належать до діяльності відділу.

 12. Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковим організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу.

 13. Контролює у межах своєї компетенції дотримання чинного законодавства, рішень місцевої державної адміністрації, спрямованих на розвиток відповідних сфер економіки на даній території, аналізує стан та вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.

 14. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань, керуючись чинним законодавством.

 15. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень.

 16. Вживає необхідні заходи щодо вдосконалення організації роботи відділу у складі управління.

 17. Подає пропозиції керівництву головного управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

 18. Забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності відділу освіти.

 19. Здійснює добір кадрів на посади керівників, педагогічних працівників.

 20. Контролює стан виховної та виконавчої дисципліни в відділі освіти.

 21. Представляє місцеву державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.

 22. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються відділу освіти та вживає заходи щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

 23. Залучає фахівців інших підрозділів підприємств та організацій для розгляду з питань, що належать до його компетенції.

 24. Здійснює керівництво засіданнями колегії відділу освіти, нарадами керівників закладів освіти району, педагогічними конференціями.

 25. Розглядає питання та вносить до ГУОН в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти нагородами запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці.

 26. Організовує проведення комплексних перевірок районних відділів освіти з питань виконання законодавства України про освіту.

 27. Розгляд скарг і заяв громадян.


Головний спеціаліст
1. Забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти, дотримання законодавчої та нормативно-правової бази функціонування загальної середньої освіти та позашкільної освіти.

2. Формує річний план роботи відділу освіти, квартальний, місячний , тижневий плани та здійснює контроль за їх виконанням.

3. Прогнозує оптимізацію мережі навчальних закладів району.

4. Веде статистичну звітність на початок навчального року (ЗНЗ-1,

ЗВ-1, Д-4, Д-5, Д-6, Д-7, Д-8).

 1. Координує роботу з питань виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до основних орієнтирів виховання.

 2. Забезпечує організацію і проведення районних конкурсів,

фестивалів, акцій з учнівською молоддю.

7.Здійснення роботи з охорони дитинства в закладах освіти району, забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально-вразливих категорій.

8.Організація роботи по виконанню листів, розпоряджень вищестоящих організацій щодо відзначення знаменних і пам’ятних дат.

9. Робота з обдарованою молоддю.

10.Сприяє вдосконаленню роботи шкільних музеїв.

11.Організовує та контролю роботу з екологічного виховання.

12.Контролює організацію та проведення випускних вечорів , святкових урочистостей з нагоди закінчення навчального року.

13.Вивчає стан позакласної та позашкільної роботи з учнівською молоддю, надає пропозиції щодо її вдосконалення.

14.Здійснює моніторинг якості позашкільної освіти. Охоплення гуртковою роботою.

15.Організовує спільну роботу зі службою у справах дітей, кримінальною міліцією, управлінням у справах молоді з питань профілактики та попередження злочинності серед підлітків.

16.Координує діяльність закладів освіти району по реалізації закладів освіти права громадян на здобуття загальної середньої освіти.

17.Забезпечує виконання «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», звіт по обліку 77-РВК, щотижневе відвідування учнями ЗОШ району.

18.Здійснює підготовку матеріалів на проведення комплексних навчально-тематичних екскурсій, походів, поїздок з учнівською молоддю.

19.Координує проведення профорієнтаційних заходів з учнівською молоддю.

20.Здійснює моніторинг працевлаштування випускників 9-х та 11(12)-х класів.

21.Здійснює загальний контроль за своєчасним виконанням документів надісланих із вищестоящих організацій.

22.Забезпечує розгляд пропозицій, скарг і заяв.

23.Здійснює підготовку матеріалів на нараду керівників установ освіти та її діловодство.

24.Здійснює організаційно-методичну допомогу в організації навчально-виховного процесу: Золочівської гімназії №1, Івашківської, Одноробівської, Удянської, Жовтневої, М.Рогозянської, Макарівської, загальноосвітніх шкіл, будинку дитячої та юнацької творчості та дитячому будинку змішаного типу.

25. Виконує за дорученням начальника обов’язки начальника відділу у разі його відсутності.


  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік необхідної документації кабінету інформатики Загальна нормативно-правова база
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України

Методичні рекомендації серпневих нарад педагогічних працівників Криворізького...
Т. А. Ланчковська – завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Криворізької районної державної адміністрації

Т. А. Ланчковська завідуюча районним методичним кабінетом відділу...
Т. А. Ланчковська – завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Криворізької районної державної адміністрації

«Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти...
Т. А. Ланчковська – завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Криворізької районної державної адміністрації

2. Служба внутрішнього аудиту банку
Внутрішній аудит – це незалежна експертна діяльність аудиторської служби (відділу внутрішнього аудиту, аудитора) суб’єкта господарювання...

Міністерство освіти та науки україни
«Про проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у 2014/2015 навчальному році» та наказів відділу освіти Мостиської...

Відділ освіти Городищенської районної державної адміністрації Районний...
Кожна робота містить короткі теоретичні відомості, правила техніки безпеки, покроковий алгоритм виконання з додатковими завданнями...

Україна Міністерство освіти І науки Відділ освіти Синельниківської...
Затвердити план підвищення кваліфікації педагогічних працівників району на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної...

Україна управління освіти, молоді та спорту володимирецької районної державної адміністрації
На виконання наказу управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації від 22. 08. 2016 №399 «Про затвердження...

План роботи відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації...
Організація виконання в районі законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка