Пошук по сайту


План-конспект уроку №1 Тема розділу : Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

План-конспект уроку №1 Тема розділу : Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва


Група

Дата


План-конспект уроку № 1

Тема розділу: Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для

автоматизації виробництва

Тема уроку: Поняття про системи управління автоматизованим

обладнаннямМета уроку

Навчальна

Формувати знання про сучасні системи управління автоматизованим обладнанням, розглянути можливості автоматизації виробництва на основі використання електронної обчислювальної техніки та засобів автоматизації

Розвиваюча

Розвивати в учнів логічне мислення, уяву, кмітливість, увагу, алгоритмічне мислення, інтерес до предмету, уміння аналізувати, порівнювати, співставляти та робити висновки

Виховна

Виховувати культуру спілкування, взаємоповагу, доброзичливість. Формувати відповідальну поведінку, організованість, ініціативність, самостійність, враховуючи індивідуально-психологічні особливості учнів допомагати в їх самовдосконаленні

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Методи навчання, прийоми: розповідь, бесіда.

Основні терміни і поняття: Технологія, автоматизація, керування, промисловий робот, автоматизовані системи управління.

Міжпредметні зв’язки: інформатика

Наочність Підручник Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології. Харків 2003р.,

Слайдові презентації: «Правила безпеки життєдіяльності», «Автоматизація виробничих процесів»

Таблиці

опорні конспекти: «Автоматизація виробничих процесів».

схема: «Гнучка виробнича система».

Технічні засоби навчання: мультимедійна система.

Література:
Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

Перевірка присутності та готовності учнів до уроку.

Техніка безпеки при роботі з ПК

Правила безпеки:

 1. Не можна заходити й знаходитись в дисплейному класі без учителя.

 2. Заборонено відчиняти шафи живлення.

 3. Забороненно заходити до класу в верхньому одязі.

 4. Забороненно приносити свої дискети, диски, флешки.

 5. Забороненно ходити по дисплейному класу.

 6. Працювати з клавіатурою чистими руками.

 7. На клавіатуру натискати плавно.

 8. У випадку виникнення несправності повідомити учителя або лаборанта.

 9. Не намагатися усувати неполадки самостійно.

 10. Після закінчення роботи на робочому місці не повині залишатися зайві предмети.

 11. При появі незвичайного звуку або вимкнені апаратури негайно припинити роботу й доповісти про це вчителю.

 12. При появі запаху паленого слід припинити роботу, вимкнути апаратуру і повідомити про це вчителя. Коли це необхідно, допомогти гасити пожежу.

 13. При потраплянні людини під напругу необхідно обезструмити відповідне робоче місце, надати першу допомогу і викликати «швидку допомогу».

 14. При виникненні пожежі необхідно обезструмити дисплейний клас.


ІI. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

Запис на дошці і в зошиті. Визначення мети уроку

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

В наш час комп'ютеризації і інформатизації, новітні технології охоплюють практично всі сфери життєдіяльності. Причому в деяких галузях вони стали об'єктивною необхідністю на шляху підвищення ефективності діяльності. Автоматизація не тільки спрощує ведення бізнесу, але і збільшує кількість прибутку

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ.

Що вивчає предмет «Інформаційні технології»?

Що вам відомо про застосування ІТ в вашій професії?

Що таке інформація?

Що таке інформаційні процеси?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

План вивчення:

 1. Поняття автоматизації виробництва.

 2. Етапи розвитку автоматизації в промисловості

 3. Гнучке автоматизоване виробництво.

 1. Автоматизовані системи управління.

Виробництво товарів здійснюється в технологічному процесі Технологічний процес є окремим випадком фізичних процесів, що відбуваються у навколишньому світі. Фізичним процесом називається послідовна зміна стану об'єкта. Фізичні процеси протікають у навколишній природі (сходить і заходить сонце, віє вітер, йде дощ, відбувається виверження вулканів, утворюються і зникають циклони, проходять сонячні і місячні затемнення тощо). Розрізняють такі види фізичних процесів:

 • механічні (рух фізичних тіл, тобто зміна положення у просторі і часі);

 • теплові процеси (нагрівання та охолодження тіл, що пов'язані зі зміною теплової енергії);

 • електромагнітні процеси (процеси перетворення електричної та магнітної енергії);

 • оптичні процеси (випромінювання чи поглинання світлових променів, інтерференція, дифракція, поляризація);

 • хімічні процеси ( хімічні реакції, тобто перетворення одних речовин в інші, утворення розчинів);

 • процеси ядерного перетворення тощо.

На деякі фізичні процеси людина не може впливати, тобто не може ними керувати, вона може їх тільки спостерігати, наприклад, зміни пір року, утворення припливів і відпливів, землетруси і виверження вулканів.

Фізичні процеси, параметри яких можна вимірювати і на хід яких можна впливати, вважаються технічними процесами.

Технічні процеси, спеціальним чином організовані для виробництва продукції, називаються технологічними процесами. Технологічними процесами є також виробництво енергії, зокрема елект­роенергії, теплової енергії.

Вплив на технічний процес з метою зміни його протікання в потрібному напрямку називається керуванням процесом. Керування може здійснюватися безпосередньо людиною, і тоді воно називається ручним керуванням, а може і без участі людини, і в такому разі воно називається автоматичним керуванням. Якщо керування здійснюється за частковою участю людини, то таке керування називається автоматизованим.

Термін автоматичний і автоматизований походить від грецького слова «αυτοματοζ»- само діючий, тобто такий, який діє сам по собі, без участі людини. Наука, яка займається вивченням таких пристроїв, їх побудовою і застосуванням на практиці, називається автоматикою. Автоматизація - це практичне втілення досягнень автоматики в практику для вирішення конкретних завдань керування технологічними процесами.

З автоматикою тісно пов'язана кібернетика — наука про керування у живій і неживій природі. Термін кібернетика походить від грецького слова « κυβερνητηζ >— мистецтво водити кораблі.Структура керування виробничими процесами.

Виробництво є однією з найважливіших сфер людської діяльності, тому значення автоматизації виробництва для розвитку суспільства важко переоцінити. Автоматизація виробництва є надзвичайно складною проблемою, яку необхідно вирішувати на різних рівнях, починаючи від автоматизації елементарних виробничих операцій і закінчуючи автоматизацією на рівні заводу, регіону і країни в цілому.

Значний стрибок у поліпшенні якості приводів дало застосування у пристроях керування приводами спеціальних мікропроцесорів — контролерів. Застосування контролерів дало змогу здійснити цифрове програмне керування приводами, що значно підвищило точність позиціонування, швидкодію приводів. Крім того, це дало змогу реалізувати складні алгоритми керування, переходити від одних алгоритмів до інших у процесі роботи.

 1. ПЕРВИНА ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ.

(перегляд презентації «Автоматизація виробничих процесів»).

Дайте відповіді на питання:

 1. Що таке автоматизація?

 2. Що таке керування?

 3. Яке буває керування?

 4. Що таке промисловий робот?

 5. Які ви знаєте автоматизовані системи управління?

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ.

Рефлексія.

Учні разом з викладачем роблять висновки про значення даної теми в житті людини і стисло викладають головні пункти теми, що вивчається.

Проведення оцінювання учнів: за результатами взаємо опитування, враховуючи роботу учня на уроці.

IX. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити конспект.

 2. Опрацювати відповідну тему в електронному підручнику.

читати Р.13 п. 13.1,

АС - це людино-машинна система для виконання щоденних, часто вироблених на робочому місці дій, з метою зменшення часу, помилок і забезпечення оперативного зв'язку з іншими співробітниками; інтелектуальні системи мають також і здатність до перебудови технологічного ланцюжка, мають здатність до навчання.

АРМ – предметно-предметно-орієнтована інструментальна АС, призначена для автоматизації професійних робіт співробітника. Можна їх визначити як автоматизовані системи локального характеру, що відповідають деякому функціональному призначенню.

Користувальницький інтерфейс із АРМ часто організується за допомогою поняття робочого стола на екрані. Екран ділиться на три частини. Перша (зазвичай верхня) частина – рядок меню, з її допомогою здійснюється доступ до інших об'єктів. Друга частина (зазвияай нижня) називається рядком стану, з її допомогою швидко викликаються часто використовувані об'єкти або відображається важлива поточна інформація. Третя частина (основна, середня частина екрана) називається  робочою  поверхнею (поверхнею стола), з її допомогою відображаються всі об'єкти, викликувані з меню або з рядка стану. Така форма організації діалогу людини й машини найбільш зручна, і багато програм використають неї. Програмні засоби АРМ - частина інструментального програмного забезпечення.

Приклад. АРМ секретаря-референта повинен включати редактор текстів, електронну таблицю, перекладачі, органайзер й ін. АРМ студента-економіста повинен включати електронні підручники по досліджуваних дисциплінах, що навчають програми й середовища, електронні довідники й енциклопедії, перекладачі, органайзер й ін. АРМ адміністратора бази даних повинен включати СУБД, електронний журнал адміністратора й ін. АРМ керуючого повинен включати засобу опису управлінської діяльності у вигляді сіткового графіка, систему контролю виконання, систему узгодження документів, систему електронного підпису, систему ведення наради й ін. АРМ банківського службовця й банківські системи - найбільш розвинуті системи. Вони включають програмне й технічне забезпечення як спеціального призначення (наприклад, для банківських розрахунків й операції з банкоматами), так і для забезпечення безпеки таких систем.

Технології комп'ютерного (комп'ютеризованого) офісу або колективної роботи в офісі. Комп'ютерний офіс - це офіс, у якому є високий рівень комп'ютеризації, впровадження АРМ, систем діловодства - так, що вся професійна діяльність офісу може бути успішно автоматизована.

Приклад. Комп'ютерний офіс - це, наприклад, офіс, у якому робота здійснюється з використанням локальних мереж зв'язку й інтегрованого програмного середовища Microsoft Office, що містить у собі всі, зокрема ведення діловодства, контроль виконання й ін. Стандартне ядро Microsoft Office включає: редактор текстів Microsoft Word (функції редактори - набір, іменування й збереження тексту, модифікацію, перейменування й переміщення тексту або його окремих фрагментів, вставку різних формул, графіків, таблиць, діаграм й ін.); електронну таблицю Excel (функції - обробка, зберігання й модифікація в довільних таблицях чисел, рядків, стовпців, формул, по яких динамічно модифікуються числа, рядки й стовпці); систему для презентацій (презентаційний пакет) PowerPoint (функції - створення й проектування на великому екрані електронних презентацій, слайд^-шоу, яскравих плівок для проектора, роздавальних друкованих матеріалів); систему керування базами даних Access (СУБД, доступна будь-якому користувачеві й позволяющая швидко й ефективно організовувати, аналізувати, переміщати, вести пошук і т.д. для більших масивів інформації, без дублювання інформації в них), наприклад, по шаблонах створення бази даних: Адресна книга - створює базу даних типу адресної книги, Бібліотека - створює базу даних типу бібліотеки, Контакти - створює базу даних типу контактних зв'язків й ін.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Поурочно-тематичний план з предмету Інформаційні технології Професія: 5220. Кваліфікація
Тема №1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації торговлі

План-конспект уроку №5-6 Тема уроку: Автоматизація виробництва на основі еот
Познайомитись з засобами автоматизації робочого місця оператора комп’ютерного набору, його технічним І програмним забезпеченням....

План-конспект уроку №19. Тема уроку: Комп’ютерна мережа. Інтернет
Познайомитись з комп’ютерними мережами, видами комп’ютерних мереж, топологіями мереж. Дізнатися про можливості застосування комп’ютерних...

План-конспект уроку №9 Тема розділу
Наочність Підручник Гуржій А. М., Поворознюк Н.І., Самсонов В. В. Інформатика та інформаційні технології. Харків 2003р

Уроку Тема Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням
Формувати знання про сучасні Інформаційні технології, розглянути можливості автоматизації виробництва на основі використання електронної...

«Підвищення мотивації до навчання за допомогою комп'ютерних технологій»
Розділ Загальні методичні рекомендації щодо використання комп’ютерних технологій на уроках креслення. 16

План-конспект уроку №17-18 Тема розділу
Розвивати професійні якості, інтерес до предмету, творчу активність учнів, уміння аналізувати, порівнювати, спів ставляти та робити...

Уроку Тема Значення ніт для автоматизації виробництва
Визначити рівень оволодіння знаннями з питань курсу: локальна мережа, системи керування автоматизованими мережами торгівлі, пам’ять,...

Збірник програм для комп’ютерних гуртків позашкільних закладів інформатика
Волкова Л. В., директор Дніпропетровського обласного центру науково – технічної творчості та інформаційних технологій учнівської...

Урок № тема уроку
Тема уроку: Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Програма Microsoft Office PowerPoint 2010 2007База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка