Пошук по сайту


Виступу

Виступу

Сторінка1/3
  1   2   3

ПОГОДЖЕНО

Завідуюча методичним кабінетом

відділу освіти

____________________О.Ю. Назарова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти
___________ М.О. ШереметП Л А Н

проведення районної серпневої наради

вчителів хімії
Дата проведення: 26 серпня 2014 року

Місце проведення: КЗ Ювілейна СЗШ №1
Організація навчально - виховного процесу з хімії та навчально — методичне забезпечення викладання хімії в середній та старшій школі відповідно до типових навчальних планів
Керівник: Півнєва Н.В. – методист методичного кабінету відділу освіти

Шеремет Т.М. – керівник РМО вчителів хімії

Тема виступу

Доповідач

1.

Аналіз роботи РМО вчителів хімії за 2014-2015 навчальний рік та перспективні напрямки роботи на 2014-2015 навчальний рік.


Шеремет Т.М., керівник РМО вчителів хімії


2.

Особливості організації методичної роботи з учителями хімії у 2014-2015 навчальному році в умовах розвитку інноваційної особистості учня

Півнєва Н.В., методист методичного кабінету відділу освіти
3.

Аналіз результатів 2-4 етапів Всеукраїнської предметної олімпіади з хімії як засіб пошуку шліхів удосконалення підготовки школярів до інтелектуальних змагань. Планування роботи з обдарованими учнями

Шеремет Т.М., керівник РМО вчителів хімії, вчитель хімії КЗ Олександрівська СЗШ


4.

Розвиток креативного потенціалу учня на основі сучасних технологій навчання на уроках хімії

Швачка В.В., вчитель хімії КЗ Підгородненська СЗШ №2

5.

Прес-діалог: організація безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу з біології та хімії


Вчителі хімії

6.

Звіт про проходження курсової перепідготовки, участь в семінарах, тренінгах майстер-класах.


Вчителі хімії

7.

Прийняття рекомендацій серпневої наради та підведення підсумків роботи.


Шеремет Т.М., керівник МО вчителів хіміїОрганізація навчально - виховного процесу з хімії та навчально — методичне забезпечення викладання хімії в середній та старшій школі відповідно до типових навчальних планів
Вивчення хімії у школі повинно сприяти інтелектуальному розвитку учнів, вихованню моральності, готовності до праці, самостійної пошукової діяльності. На сучасному етапі шкільної хімічної освіти проблема інтересу – це не тільки питання високого емоційного стану дітей на уроках; від розв’язання цієї проблеми залежить, чи будуть у подальшому накопичені знання мертвим тягарем або стануть активним надбанням школярів. І це ставить перед вчителями хімії мету зробити шкільний курс хімії цікавим та пізнавальним.

Програмне забезпечення

У 2014-2015 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами:

7 – 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005;

8 – 9 класи з поглибленим вивченням хімії – Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009).

10 – 11 класи Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

Розподіл годин у програмах орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах окремої теми. Розподіл навчальних годин у межах тем здійснюється безпосередньо вчителем. Для тематичного оцінювання, а також для повторення, узагальнення, аналізу та коригування знань учнів можуть використовуватися резервні години.

Програми факультативів та курсів за вибором з хімії, рекомендовані Міністерством для використання у загальноосвітніх навчальних закладах:

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів. Хімія. –Тернопіль: Мандрівець, 2010;

Хімія. Допрофільна підготовка та профільне навчання: курси за вибором (укл. Дубковецька Г.М.). – Тернопіль: Мандрівець, 2010;

Факультативні курси для учнів спеціалізованих 10-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів хімічного та біологічного профілів (частина 2) (авт. Речицький О.Н., Юзбашева Г.С.). – Херсон: Айлант, 2011;


навчальна програма факультативного курсу «Абетка самоосвіти школяра з хімії. 7 клас» (авт. Коростіль Л.А.);

навчальна програма факультативу «Вода та сучасні методи її очищення» (8, 9 клас) (авт. Забава Л.К., Габріелян А.А.);

навчальна програма курсу за вибором «Основи експериментальної хімії» (авт. Прибора Н.А.);

навчальна програма курсу за вибором «Хімія для детективів» (авт. Шапошнікова І.М., Прибора Н.А.);

навчальна програма курсу за вибором «Хімія в криміналістиці» (авт. Шапошнікова І.М.);

навчальна програма факультативного курсу «Хімія і здоров’я. 9 клас» (авт. Карагаєва М.В.);

навчальна програма факультативного куру «Хімія. Основи якісного та кількісного аналізу» (укл. Гриценко В.В.);

програма курсу за вибором «Хімія у військовій справі» (10-11 клас) (авт. Шевченко А.М.);

навчальна програма факультативного курсу «Основи хімічної екології» для учнів 10, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Деленко О.Л., Деленко С.П.);

навчальна програма факультативного курсу «Розвиток інтелектуаль-них здібностей шляхом розв’язування творчих, логічних хімічних задач» для учнів 9, 10, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Вараниця В.О., Деленко О.Л. та ін.);

навчальна програма факультативного курсу «Вибрані питання шкільного курсу хімії» для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пальцева І.В.).

Зміст програм курсів за вибором і факультативів, як і кількість годин та клас, в якому пропонується їх вивчення, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи кількість годин виділених на вивчення курсу за вибором(факультативу), інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи. Окремі розділи запропонованих у збірниках програм можуть вивчатися як самостійні курси за вибором. Навчальні програми курсів за вибором можна використовувати також для проведення факультативних занять і навпаки, програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором.

Організація навчання

Навчання хімії в 2014-2015 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних планів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки (від 05.02.2009
№ 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 №132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» та від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню»).

Нижче наведено розподіл кількості годин (тижневе навантаження) на вивчення хімії в основній і старшій школі:

7 клас

8 клас

8 клас

(поглиблене вивчення хімії)

9 клас

9 клас

(спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов)

9 клас

(поглиблене вивчення хімії)

1

2

4

2

1,5*

4


*Орієнтовний розподіл годин між темами та особливості вивчення хімії в 9 класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов надано у методичних рекомендаціях щодо вивчення хімії у 2009/2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 № 1/9-353).


10 клас

11 клас

рівень стандарту

академічний рівень

профільний рівень

рівень стандарту

академічний рівень

профільний рівень

1

1

4

1

2

6

Оскільки навчальні заклади можуть збільшувати кількість годин на вивчення предметів інваріантної складової за рахунок годин варіативної складової (лист МОНмолодьспорту від 29.04.11№1/9-325) рекомендуємо в 10 класах академічного рівня виділити на вивчення хімії 2 години, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми академічного рівня, а саме:

«Повторення основних питань курсу хімії основної школи» – 6 годин;

«Неметалічні елементи та їхні сполуки» – 35 годин;

«Металічні елементи та їхні сполуки» – 24 години;

(усього 70 годин, із них 5 годин – резервних).

У класах технологічного (легка промисловість, харчові технології тощо) математичного та, особливо, фізико-математичного профілів, за наявності годин варіативної частини, рекомендуємо у 10 - 11 класах вивчати хімію на академічному рівні, що має бути відображено у пояснювальній записці до робочого навчального плану.

Навчальні заклади можуть виділяти години варіативної складової на запровадження курсів за вибором, факультативів, індивідуальних та групових занять.

Навчання хімії потребує раціонального застосування різних методів й організаційних форм навчання, як тих, що вже міцно закріпилися в шкільній практиці (проблемне навчання, групова робота, дидактичні ігри тощо), так і нових, зокрема інтерактивних методів, інформаційних технологій та комп’ютеризації процесу навчання.

З цією метою пропонуємо для використання вітчизняний сайт ХІМПРОМ (http://himprom.ua). Хімпром – перший український хімічний портал, на якому і вчителі, і учні зможуть одержати інформацію про вплив хімії на всі сфери діяльності людини: від сільського господарства до вуглецевих нанотрубок, від складу продуктів харчування до найсучасніших досягнень науки у створенні нових лікарських препаратів для боротьби з онкозахворюваннями тощо. Основні розділи, на яких розміщується інформація на сайті, це – «Життя», «Наука», «Історія», «Особистості», «Компанії». В якості прикладів можна навести такі теми розміщених на сайті статей: «Nestle намагається зрозуміти, як зробити морозиво більш стійким до температурних перепадів»; «Як наночасточки золота можуть перемогти рак»; «Харчова добавка врятувала королівський фрегат»; «Шведському сірнику – 150 років»; «Лікувальний город Гіппократа»; «Як сміття перетворювати на плазму»; «Зелені полімери: проблеми та перспективи».

Особливості вивчення хімії.

У 7 класі особливу увагу необхідно приділити формування основних предметних компетентностей : хімічна мова, складання формул, визначення валентності, складання хімічних реакцій, розв’язок задач, вміння проводити найпростіші досліди, навчити спостерігати, робити висновки. Не перевантажувати учнів позапрограмним, фактичним матеріалом, зайвою деталізацією матеріалу.

Необхідно використовувати активні форми і методи навчання, що стимулюють пізнавальну діяльність учнів. Вони будуються в основному на діалозі, що передбачає вільний обмін думками і характеризуються високим рівнем активності учнів.

При вивченні хімії у 8 класі увагу зосередити на уміння характеризувати хімічні елементи за положення у періодичній системі хімічних елементів та будовою атомів; формування в учнів знань про склад, будову, фізичні та хімічні властивості основних класів неорганічних сполук, закономірності генетичного взаємозв’язку.

Приділити увагу питанням прикладного характеру, застосування хімічних знань у повсякденному житті. Також доцільно повторювати деякі демонстраційні та лабораторні досліди, що виконувались у попередніх темах.

Основний акцент у 9 класі повинен бути зроблений при вивченні теми «Розчини» на особливості їх утворення, класифікацію, розчинність та її залежність від різних факторів, способи вираження кількісного складу розчинів, особливості перебігу хімічних реакцій, хімічна рівновага та її зміщення.

У темі «Найважливіші органічна сполуки» відбувається ознайомлення з типовими представниками органічних сполук (метан, етилен, етанол тощо), дається загальне уявлення про жири, карбонові кислоти тощо. Обсяг навчальної інформації не передбачає ні глибини, ні широти охоплення знань. Необхідно застосовувати нову номенклатуру органічних сполук, поряд із деякими дозволеними тривіальними назвами. Особливу увагу звернути на застосування знань школярів у практичній діяльності – у побуті та вдома .

У 10 -11 класах на рівні стандарту при викладанні курсу хімії більше уваги приділяти питанням прикладного характеру, розкривати роль хімії в житті людини та суспільства, ширше застосовувати елементи ужиткової хімії. В 11 класі зміст курс хімії рівня стандарту значною мірою відрізняється від академічного. По суті, його зміст зводиться до особливостей використання органічних речовин у різних сферах людської діяльності, їх біологічна роль, вплив хімічних чинників на здоров’я людини й навколишнє середовище. Велике значення набуває добір відповідних задач, завдань і вправ, які сприяють формуванню вміння застосовувати здобуті знання у різноманітних життєвих ситуаціях. У 10-11 класах не передбачено розв’язування задач нового типу, а лише удосконалюються навички розв’язування задач, що передбачені програмою 7-9 класів.

Вивчення хімії у 10-11 класах на академічному рівні має підготувати учнів до подальшого опанування предмету у ВНЗ , тож має бути досягнуто високого рівня сформованості навичок експериментальної роботи, формування вміння розв’язувати задачі різних типів. Особливу увагу необхідно приділити вивченню органічної хімії в 11 класі, це не засвоєння окремих відомостей про органічні сполуки, мова йдеться саме про курс органічної хімії.

Викладання хімії у 10-11 класах на профільному, поглибленому рівні передбачає не лише поглиблене засвоєння учнями хімічних понять, законів, теорій, передбачених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, а й широке використання знань зі споріднених предметів та дослідницьку діяльність учнів. Велике значення набувають самовдосконалення та самоосвіта учнів. Профільне навчання – це орієнтація учнів на професію, саме тому обов’язковим є проведення навчальних екскурсій , враховуючи профіль.

Оцінювання навчальної діяльності учнів.

Обов’язковими видами оцінювання залишаються поточне, тематичне, семестрове та річне. Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми (модулю), з урахуванням поточних оцінок, різних видів робіт. Мінімальна кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік : 35 годин – 4 тематичні; 70 годин - 6 тематичних; 140 годин - 8 тематичних. Необхідність збільшення кількості тематичних визначається вчителем. Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр, дві – за рік , які зберігаються у кабінеті хімії протягом року. Відпрацювання пропущених учнем практичних та контрольних робіт є недоцільним (лист МОН «1/9-580 від 21.08.2010 р.).

Оцінка результатів навчальної діяльності учнів як при усній, так і письмовій формі контролю, здійснюється на основі критеріїв оцінювання результатів діяльності учнів за по елементним аналізом знань та практичних умінь ( наказ МОН № 329 від 13.04.2011 р.,).
Шкільний хімічний експеримент.

Мета експерименту - розвинути експериментальні уміння, виробити навички безпечного поводження з речовинами у побуті та виробництві. Формами хімічного експерименту у шкільній практиці є : демонстраційний експеримент, лабораторні досліди та практичні роботи, кількість яких визначена програмою та виконання яких є обов’язковим.

Сьогодні зміст експерименту посилюється через ужиткове спрямування. Це частково розв’язує проблему дефіциту хімічних реактивів у школі з одного боку , а з іншого – забезпечує високу пізнавальну діяльність, поглиблює знання з хімії , формує навички екологічно грамотної поведінки у побуті й довкіллі та розвиває здатність реально оцінювати ситуацію.

Як оцінити (фронтально, по групам, індивідуально) експеримент, вирішує вчитель самостійно. Практичні роботи оцінюються обов’язково та індивідуально.

Оформлення лабораторних дослідів відбувається у робочих зошитах ( або у зошитах для практичних робіт), практичні роботи – у зошитах для практичних робіт. Програмою не передбачено часу на відпрацювання пропущених учнем практичних робіт, тому воно здійснюється на розсуд вчителя.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережах

База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка