Пошук по сайту


В наслідок вивчення дисципліни студент повинен

В наслідок вивчення дисципліни студент повинен

Сторінка1/3
  1   2   3
Харківський автомобільно-дорожній технікум

Лозівська філія

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійних робіт з дисципліни

«Інформаційні системи і технології в обліку»

студента(ки) ________________________________________________

(прізвище, ім.’я, по батькові)
відділення «Економічне»
курсу__________________________
групи_______________________

Лозова
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Характерною ознакою сучасного розвитку освіти в Україні є зростання значення самостійної роботи студента в оволодінні теоретичними знаннями та набутті практичних навичок.

Предметом «Інформаційних систем і технологій в обліку» є вивчення сучасних інформаційних систем обліку та їх використання для обробки облікової інформації підприємств.

Мета дисципліни – сформувати теоретичні знання та практичні навички побудови і функціонування інформаційних систем і технологій та можливостей їх використання на підприємствах.

Зв'язок з іншими дисциплінами – дисципліна “Інформаційні системи і технології в обліку” пов’язана з такими дисциплінами як, “Інформатика та комп’ютерна техніка”, “Бухгалтерський (фінансовий) облік. Знання та практичні навички, отримані по вищеназваним дисциплінам, дозволяють успішно опанувати програму даної дисципліни. До них можна віднести: досвід роботи на персональних комп’ютерах; досвід роботи з обліковими даними та операційними системами; з різними типами прикладного програмного забезпечення; застосування методик роботи з електронними документами та ін..

В наслідок вивчення дисципліни студент повинен:

1. Знати:

 • Сучасну концепцію інформаційних систем обліку

 • Види та властивості облікової інформації

 • Склад інформаційної системи обліку та методологічні принципи її функціонування

 • Види інформаційних систем та технологій обліку для забезпечення ефективної професійної діяльності

 • Особливості організації ведення комп’ютерного бухгалтерського обліку по окремим ділянкам бухгалтерії

2. Уміти:

 • Визначити типи сучасних інформаційних систем та технологій для ефективного їх використання в роботі бухгалтера

 • Застосувати прикладні комп’ютерні системи в професійній діяльності бухгалтера

 • Досконально організувати комп’ютерне робоче місце бухгалтера


3. Мати навички:

 • Користування прикладним програмним забезпеченням та ПЕОМ для вирішення задач обліку.

 • Застосування інформаційних систем і технологій обліку та аналізу даних на робочому місці бухгалтера.

 • Користування базами облікових даних локальних комп’ютерних мереж та комп’ютерної мережі Інтернет.САМОСТІЙНА РОБОТА 1.
Інформаційні системи і їхня роль у керуванні економікою.
План
1. Методологічні основи і організація бухгалтерського обліку в умовах автоматизованого оброблення даних.

2. Поняття комп'ютерної інформаційної системи підприємств.

3. Особливості облікової інформації.

Мета роботи: вивчити сучасну концепцію інформаційних технологій обліку, навчитись застосовувати прикладні комп’ютерні системи в професійній діяльності бухгалтера, набути навички застосування інформаційних систем і технологій обліку та аналізу даних на робочому місці бухгалтера.

На основі вивченого матеріалу розробити конспект в такій послідовності:
1. Методологічні основи бухгалтерського обліку:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Типи організації автоматизованих інформаційних систем обліку:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Форма бухгалтерського обліку_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Облікові регістри_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Інформаційна система обліку (ІСО)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Структура інформаційної системи бухгалтерського обліку_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Фази оброблення інформації оброблення, закладені в основу програмних продуктів:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Інформаційні системи і технології в обліку_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

САМОСТІЙНА РОБОТА 2.
Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.

План
1. Єдина система класифікації та кодування. Категорії класифікаторів.

2. Штрихове кодування інформації.

Мета роботи: вивчити види та властивості облікової інформації, інформаційних систем, технологій обліку для забезпечення ефективної професійної діяльності, а також особливості організації ведення комп’ютерного бухгалтерського обліку по окремим ділянкам бухгалтерії; навчитись визначати типи сучасних інформаційних систем та технологій для ефективного їх використання в роботі бухгалтера, досконально організувати комп’ютерне робоче місце бухгалтера.
На основі вивченого матеріалу розробити конспект в такій послідовності:
1.Класифікатор________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Єдина система класифікації та кодування_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Види класифікаторів:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Мета штрихового кодування інформації_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Система штрихового кодування інформації_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Види штрихових кодів________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Навести приклади трьох штрихових кодів товарів, виготовлених в Україні, дати повну характеристику товарів відповідно до структури коду і показати порядок обчислення контрольного розряду коду__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
САМОСТІЙНА РОБОТА 3.
Інформаційні технології обробки економічної інформації.
План
1. Уніфікація і стандартизація документації.

2. Машинна інформаційна база обліку. Особливості розміщення інформації на машинних носіях.

3. Організація баз і банків даних автоматизованої інформаційної системи. Ресурси баз даних.

Мета роботи: вивчити склад інформаційної системи обліку та методологічні принципи її функціонування; навчитись визначати типи сучасних інформаційних систем та технологій для ефективного їх використання в роботі бухгалтера, досконально організувати комп’ютерне робоче місце бухгалтера; набути навички користування прикладним програмним забезпеченням та ПЕОМ для вирішення задач обліку, а також застосування інформаційних систем і технологій обліку та аналізу даних на робочому місці бухгалтера. Засвоєння і закріплення студентами теоретичних знань проектування первинних документів, створення і обробка документів засобами MS Word.
На основі вивчених питань скласти тези в такій послідовності:
1. Дати визначення понять:
1.1. Уніфікована система документації_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Стандартизація документів______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Машинна інформаційна база_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4.Файл_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Банк даних (БнД)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6. База даних (БД)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7. Система документації_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.8. Первинний документ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Назвати і охарактеризувати основні вимоги до документів
2.1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Форми вихідної інформації_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

САМОСТІЙНА РОБОТА 4.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Волочій Б. Ю. Передача сигналів в інформаційних системах
Мета вивчення 3-го розділу дисципліни: це «тонкий» аналіз особливостей джерел інформації

3. лексичні та фразеологічні засоби мови
Українська мова : посібник для самотійного вивчення дисципліни / Інна Юріївна Юрова. – Донецьк : Донуеп, 2010. – 178 с

Методична розробка містить навчально-методичний та програмний матеріал...
Фізика: Методичні вказівки та контрольні завдання (спеціальність 06010114 “Монтаж І обслуговування внутрішніх санітарно-технічних...

Методичний інструментарій з вивчення стану викладання предметів
Проводиться напередодні вивчення І на протязі вивчення стану викладання предмету вчителем І якості навчальних досягнень учнів. Сюди...

Організації методичної роботи
Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька

Робоча програма навчальної дисципліни земельне право напрям підготовки 030401 «Правознавство»
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету нні права та безпеки денної форми...

Щодо Законопроекту «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»
Вивчення будь-якої проблеми починається із вивчення термінологічної системи. У зазначеному проекті пропонуються декілька термінів....

Уроку
Отже, будь-який сучасний фахівець будь-якої сфери діяльності повинен мати хоча б початкові уявлення про бази даних та системи управління...

Опис xml-структури Акту наданих послуг для імпорту в пз m. E. Doc
Акт повинен відповідати всім правилам побудови xml-документа відповідно до відкритого стандарту W3C

Перелік практичних робіт з дисципліниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка