Пошук по сайту


Зміст програми навчання з основ інформаційно-комунікаційних технологій для вчителів загальноосвітнього закладу анотація

Зміст програми навчання з основ інформаційно-комунікаційних технологій для вчителів загальноосвітнього закладу анотація

Сторінка1/2
  1   2
УДК 371.14

Грабовський Петро Петрович, викладач Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ З ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

Анотація

У статті обґрунтовано зміст навчання основ ІКТ, що має забезпечити розвиток інформаційної компетентності вчителя під час підвищення кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти. Запропонований зміст навчання був визначений на основі диференційованого підходу та перспективних напрямів використання інформаційних технологій в навчанні.

Ключові слова: інформаційна компетентність вчителя, зміст навчання, диференційований підхід, андрагогічні принципи.

Інтенсивна інформатизація суспільства, що спостерігається в останні десятиліття, ставить перед системою освіти низку проблемних питань. Одним з яких є інформатизація закладів освіти. Ефективність вирішення великою мірою залежить від рівня професійної підготовки педагогічних працівників у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Поряд із цим спостерігається перехід до компетентнісного підходу в розробці стандартів освіти, фаховій підготовці та продовженому навчанні. Тому нині є актуальною проблема формування і розвитку інформаційної компетентності вчителя. З огляду на це Міністерство освіти і науки України започаткувало два експериментальні проекти для підготовки вчителів і студентів педагогічних навчальних закладів до застосування засобів ІКТ у навчальній діяльності. Перший спільно з фірмою Intel – "Іntel@Навчання для майбутнього" [8; 7], інший – з фірмою Microsoft "Партнерство в навчанні" [6]. Поряд із цим, значна частина теоретичних і методичних робіт науковців зорієнтована на розв’язання наявної проблеми під час підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах (М. І. Жалдак, О. М. Спірін, С. А. Раков, Ю. С. Рамський, О. В. Співаковський та інші) і в підвищені кваліфікації вчителя в закладах системи післядипломної педагогічної освіти (В. В. Олійник, Н. В. Морзе, Н. П. Дементієвська, А. Ю. Кравцова та інші).

Як зазначає Г. Г. Науменко "у вищих педагогічних навчальних закладах переважно запроваджена дворівнева система підготовки з ІКТ" [9, с. 6], що охоплює майже весь термін навчання студента і включає вивчення інформатики та інформаційних технологій (перший, другий курс навчання), та методики застосування засобів ІКТ в навчальній діяльності (старші курси). Заклади післядипломної педагогічної освіти такої єдиної системи підготовки не мають. Відповідно до наказу МОН України "Про проведення педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх учителів та учителів інформаційно-комунікаційним технологіям" у системі післядипломної педагогічної освіти має бути організоване "навчання вчителів всіх предметів основам інформаційно-комунікаційних технологій шляхом проведення цільових семінарів за програмою не менше 18 годин" [6].

Отже, проблема розроблення цілісної методичної системи розвитку інформаційної компетентності вчителя є до кінця не розв’язаною. Потребує дослідження низка часткових проблем, пов’язаних з визначенням цілей і завдань, змісту навчання, організаційних форм, методів і засобів розвитку ІКТ компетентностей.

Метою цієї статті є обґрунтування та визначення змісту навчання, спрямованого на розвиток інформаційної компетентності вчителя в закладах післядипломної педагогічної освіти.

Насамперед, зміст навчання має забезпечити розвиток складових інформаційної компетентності вчителя:

 • операційної компетентності під час використання ІКТ, що має апаратну, програмну та комунікаційну компоненти – сукупність знань та вмінь, а також досвіду, що дають змогу ефективно розв’язувати проблеми, які виникають у процесі використання програмного й апаратного забезпечення;

 • методичної компетентності щодо використання ІКТ у навчальному процесі – вчителі повинні знати, як використовувати потенціал інформаційних технологій для вдосконалення методики навчання свого предмета;

 • компетентність в етично-правових, соціальних і культурних питаннях, пов’язаних з інтеграцією ІКТ в освітню галузь;

 • компетентність здоров’язбереження під час використання ІКТ [2, с. 122].

Зазвичай зазначені складові знаходяться на різному рівні розвитку в учителів, що входять до навчальної групи. Тому зміст навчання, в ідеальному випадку, для кожного вчителя має бути індивідуальним.

Водночас у роботі [1] вказується, що для оптимізації процесу розвитку інформаційної компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти, необхідно використовувати принцип диференційованого підходу. Зокрема, під час проведення практичних занять з ІКТ, навчальна група, зазвичай, поділяється на дві підгрупи, з метою виконання вимоги: один користувач на персональний комп’ютер (ПК) [5]. Доцільно до складу однієї з підгруп, наприклад першої, включити вчителів із відсутнім або незначним досвідом використання ІКТ. Очевидно, що зміст навчання для кожної з підгруп має бути різним. Це обумовлюється різним рівнем підготовки вчителів.

Для вчителів першої підгрупи актуальним є формування і розвиток таких складових інформаційної компетентності як операційна компетентність та компетентність здоров’язбереження під час використання ІКТ, що є основою для розвитку решти складових. Однак охопити весь навчальний матеріал, що стосується операційної компетентності, під час підвищення кваліфікації вчителя в системі післядипломної освіти неможливо. Тому навчання цієї підгрупи має складатися із змістових ліній, які б забезпечили можливість подальшої самоосвіти (згідно андрагогічних принципів за класифікацією Н. Г. Протасової [10]): 1) апаратна та програмна складові ПК; 2) файлова система; 3) Інтернет тощо. Причому останній темі необхідно приділити значну увагу, оскільки Інтернет-технології є потужним засобом саморозвитку та самоосвіти вчителів, зокрема і в галузі ІКТ.

Поряд із цим, до навчального матеріалу можна включити такі змістові лінії:

1) "Інформаційні технології в навчанні", з метою ознайомлення вчителів із сучасними методиками використання ІКТ в навчальній діяльності, та із соціальними, культурними, правовими проблема, що виникають при цьому; 2) "Програмні засоби навчального призначення" – ознайомлення вчителів із сучасними програмними засобами навчального призначення, у процесі якого вчителі будуть розвивати свою операційну та методичну компетентності використання ІКТ.

Уточнимо зміст навчального матеріалу.

1. Інформаційні технології в навчанні, передбачає:

 • ознайомлення з методикою їх застосування в різних технологіях навчання (метод проектів, індивідуальне, особистісно-орієнтоване тощо), та у викладанні певного шкільного предмета;

 • ознайомлення з основними соціальними та культурними проблемами, пов’язаними з використанням ІКТ, з правовими нормами, яких потрібно дотримуватись під час користування джерелами інформації;

 • ознайомлення з основними санітарними вимогами стосовно організації роботи в комп’ютерному класі, нормами безперервної роботи на персональному комп’ютері (ПК) та медичними вимогами стосовно дозволу для роботи на ПК та оргтехніці тощо.

2. Апаратна та програмна складові ПК:

 • ознайомлення з основними елементами фізичної будови ПК;

 • ознайомлення з операційною системою (ОС) на прикладі Windows XP: інтерфейс (робочий стіл, панель завдань, меню пуск), довідкова система, робота з вікнами (вивчення складових елементів типового вікна, виконання основних операцій);

 • характеристики ПК, їх визначення за допомогою ОС;

 • завершення роботи ПК тощо.

3. Файлова система ОС (Windows XP):

 • файли і папки: імена, типи, властивості. Операції з файлами і папками, програма провідник.

Програмні засоби навчального призначення:

 • зовнішні носії інформації та їх використання;

 • інсталяція програм та рекомендації щодо роботи в новому програмному середовищі;

 • ознайомлення з програмними засобами навчального призначення з певного предмета, що рекомендовані МОН України;

 • тестові середовища, наприклад Test-W2: проходження тесту, створення та редагування тощо.

Інтернет:

 • Інтернет та його служби;

 • браузер Internet Explorer: навігація, збереження веб-сторінок, створення списку корисних сайтів, друкування;

 • пошук інформації: пошукові системи, веб-каталоги, основні рекомендації щодо пошуку інформації;

 • енциклопедії та словники в Інтернеті, сервіси Web 2.0;

 • безпека дітей в Інтернеті: журнал відвідувань веб-сторінок браузера, програми-фільтри небажаної інформації (ненормативна лексика, насилля тощо);

 • електронна пошта: реєстрація поштової скриньки, операції з електронними повідомленнями, етика листування, спам.

Під час визначення змісту навчання для другої підгрупи вчителів потрібно особливу увагу приділити розвитку методичної компетентності використання ІКТ в навчальній діяльності. Тому перелік змістових ліній для вивчення потрібно визначати з огляду на перспективні напрями впровадження ІКТ в навчальну діяльність. До яких, насамперед, можна віднести використання мультимедія в навчанні. Тому що, мультимедія, зокрема мультимедійна презентація має низку суттєвих дидактичних переваг використання у процесі навчання: часова інтерактивність, змістова інтерактивність [4], "легко забезпечує концентрацію й курування увагою, … дає змогу підтримувати високий рівень розумової активності" [12, с. 83] тощо.

Крім того перспективним можна вважати використання сервісів Інтернету (кількість і якість яких постійно зростає) в навчальній діяльності. Наприклад, нині це сервіси Web 2.0, які, на думку Н. П. Дементієвської, "відкривають перед освітянами нові педагогічні можливості:

  1. Використання відкритих, безкоштовних і вільних електронних ресурсів.

  2. Самостійне створення мережевого навчального змісту.

  3. Освоєння інформаційних концепцій, знань і навичок" [3, с. 40].

Також до цього переліку слід внести питання, пов’язані з програмними засобами навчання для загальноосвітніх закладів, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Кількість цих засобів постійно зростає й охоплює все більше коло шкільних предметів. Заслуговують на увагу і різноманітні утиліти для проектування тестів, наприклад, Test-W, Hot Potatoes тощо. Вибір зазначених утиліт на даний момент обумовлений тим, що Test-W рекомендований МОН України до використання в навчальних закладах освіти, а Hot Potatoes на думку Є. Смирнової-Трибульської надасть можливість учителю-предметнику (наприклад, фізики, біології, географії тощо) створити відповідний дидактичний матеріал, який може бути розміщений і в Інтернеті [11].

Поряд із цим зростає і рівень комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів. Збільшується частка комп’ютерних класів, призначених для використання під час вивчення певного шкільного предмета (фізики, хімії, біології тощо), а не лише на уроках інформатики. Тому вчитель-предметник, повинен бути здатним забезпечити працездатність ПК класу та зберегти здоров’я учнів (як фізичне, так і психологічне) від негативного впливу під час користування ІКТ.

Отже, можна виділити такі змістові лінії для вивчення вчителями другої підгрупи:

1) Мультимедія в навчанні.

2) Інтернет-сервіси в навчанні.

3) Програмні засоби навчання.

4) Основи безпечної роботи на ПК.

Уточнимо навчальний матеріал зазначених змістових ліній.

1. Мультимедія в дидактиці:

 • поняття презентації, слайдові комп’ютерні презентації;

 • програмні засоби створення і демонстрації комп’ютерної презентації;

 • планування презентації, принципи структурування інформації;

 • створення презентації у середовищі Microsoft PowerPoint: завантаження програмного середовища; ознайомлення з інтерфейсом; створення слайду; введення тексту та додавання графічних зображень на слайд; додавання діаграм та організаційних діаграм; оформлення слайда; додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда; додавання звукових ефектів та мовного супроводу до презентації; використання гіперпосилань та кнопок дії; налаштування параметрів демонстрації презентації; друкування слайдів; типи файлів, збереження комп’ютерної презентації;

 • огляд технічних засобів демонстрації комп’ютерної презентації: інтерактивні дошки, мультимедійні проектори — типи, характеристики, під'єднання до ПК, виконання основних дій.

2. Соціальні сервіси Інтернету в навчанні:

 • чат, форум, блог (щоденник), голосовий та відеозв'язок (на прикладі сервісів Google), Вікі-вікі середовища та їх використання в навчальних телекомунікаційних проектах;

 • створення власного блогу засобами сервісів Google;

 • ознайомлення з етапами розробки сайту: створення карти сайту, аналіз цілей сайту, верстака та заповнення сторінок тощо;

 • створення сайту засобами CMS-систем (наприклад, сервіси Google або системи uCoz).

3. Програмні засоби навчання:

 • інсталяція програм та рекомендації по роботі в новому програмному середовищі;

 • ознайомлення з програмними засобами навчального призначення з певного предмета, що рекомендовані МОН України;

 • використання програмного засобу для створення дидактичного матеріалу;

 • використання програмного засобу в локальній мережі класу під час проведення уроку;

 • ведення електронного журналу успішності (якщо такий присутній у програмному засобі);

 • використання тестових середовищ, наприклад Test-W, Hot Potatoes, для створення дидактичних матеріалів;

 • організація роботи тестових середовищ у локальній мережі класу або навчального закладу, Інтернеті.

 • ознайомлення з програмними засобами, призначеними для супроводу навчального процесу (наприклад, NetOp Shool).

4. Основи безпечної роботи на ПК:

 • санітарно-гігієнічні вимоги до робочого місця користувача ПК та джерела шкідливого випливу на нього, медичні вимоги стосовно дозволу роботи на ПК та оргтехніці;

 • основні об’єкти та типи інформації, які необхідно захищати в ОС Windows XP; ідентифікація користувачів, керування доступом до інформаційних ресурсів; локальні політики безпеки в ОС Windows XP та налаштування їх параметрів; програма відновлення системи Windows XP, її використання;

 • комп’ютерні віруси та їх класифікація, канали розповсюдження шкідливих програм, антивірусні програми та налаштування параметрів їх роботи, перевірка та лікування файлів і носіїв інформації;

 • резервне архівування файлів, програми-архіватори;

 • правила безпеки під час роботи в Інтернеті, брандмауер Windows XP, налаштування параметрів безпеки браузера Internet Explorer, поняття про сookie-файли, спам, загрози для дітей, пов’язані з використанням Інтернету, програми-фільтри небажаної інформації (ненормативна лексика, насилля тощо) та налаштування параметрів їх роботи, перегляд історії відвідування сайтів дітьми засобами інтернет браузерів та спеціальних програмних додатків тощо.

Крім того зазначений перелік змістових ліній доцільно доповнити і такою – "Інформаційні технології в навчанні", навчальний матеріал якої має систематизувати знання вчителів другої підгрупи з питань, пов’язаних з методикою застосування ІКТ в різних технологіях навчання та під час викладання певного шкільного предмета; основними соціальними та культурними проблемами, пов’язаними з використанням ІКТ, з правовими нормами, яких потрібно дотримуватись під час користування джерелами інформації тощо. Оскільки зазначені питання є актуальними для вивчення науковцями, що й забезпечує постійне збільшення відповідного матеріалу.

Отже, на основі аналізу наукової літератури обґрунтовано та визначено зміст програми навчання, спрямованого на розвиток інформаційної компетентності вчителя в закладах післядипломної педагогічної освіти (табл. 1).

Таблиця 1

Вчителі першої підгрупи

Вчителі другої підгрупи

Інформаційні технології в навчанні (2 год.)

Апаратна та програмна складові ПК (2 год.)

Мультимедія в навчанні (14 год.)

Файлова система ОС (2 год.)

Соціальні сервіси Інтернету в навчанні (14 год.)

Програмні засоби навчання (4 год.)

Програмні засоби навчання (14 год.)

Інтернет (6 год.)

Основи безпечної роботи на ПК (14 год.)

Визначений зміст програми навчання може бути використаний як компонент відповідної методичної системи.

Подальших досліджень потребує визначення організаційних форм та методів навчання, спрямованого на розвиток інформаційної компетентності вчителя середньої школи в системі післядипломної педагогічної освіти.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі — кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...

Європейські норми та стандарти компетентності учителів у сфері Інформаційно-Комунікаційних...
Однією з складових професійної компетентності учителя, важливість якої обумовлена сьогодні змінами в освіті, викликаними розвитком...

«Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та...
Про використання інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних...

Модуль Сучасні підходи до системи планування роботи загальноосвітнього навчального закладу
Головні принципи та напрями планування в загальноосвітньому навчальному закладі. Зміст І структура планування. Педагогічний аналіз...

Використання можливостей мережі Інтернет для організації самоосвітньої...
Анотація. У статті розглядаються питання використання мережі інтернет для організації підвищення кваліфікації вчителів, їх самоосвіти...

Уроку
Гехніка безпеки в кабінеті інформаційно-комунікаційних технологій. Об'єкти текстового редактора

Про затвердження вимог до специфікації
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого...

Міністерство освіти І науки України Відділ освіти Миколаївської райдержадміністрації...
Роль інформаційно-комунікаційних технологій в підвищенні ефективності уроку математики

Урок інформатики з використанням інформаційно- комунікаційних технологій...
«Електронні таблиці»

Сучасний навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу
Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти: наказ...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка