Пошук по сайту


Методичні вказівки до виконання

Методичні вказівки до виконанняМіністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Кафедра інформатики
Методичні вказівки до виконання
розрахунково-графічного завдання

з дисципліни „Комп’ютерне діловодство”

Галузь знань 1701 – Інформаційна безпека

0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

Напрями підготовки 6.170102 - системи технічного захисту інформації

6.050101 – комп’ютерні науки

Форма навчання денна

Харків 2007


Рекомендовано до використання в навчальному процесі

Методичною радою

Харківського національного університету внутрішніх справ

„ 4” 12 2007 року

Протокол №6


Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „Інформатика” // Укладачі: А.Л.Єрохін, О.В.Струкова. — Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007. – 14 с.

Рецензенти:

Каук В.І. к.т.н., доцент, директор Центру технологій дистанцйної освіти Харківського національного університету радіоелектроніки;

Зацеркляний М.М., д.т.н., професор кафедри інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ

© А.Л.Єрохін, О.В. Струкова

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007.

Зміст:

 1. Теоретичні відомості ...........................................................................

3

  1. Використання формул ................................................................

3

  1. Використання функцій ..............................................................

3

  1. Стисла характеристика деяких функцій ................................

5

  1. Перевірка даних ...........................................................................

6

  1. Встановлення захисту .................................................................

7

 1. Приклади вирішення задач ...............................................................

8

 1. Правила виконання розрахунково-графічного завдання ...........

10

 1. Вимоги до звіту ....................................................................................

10

 1. Захист розрахункового завдання .....................................................

10

 1. Індивідуальні завдання ......................................................................

11

 1. Рекомендована література.................................................................

14


Мета розрахункового завдання - поглиблення знань з дисципліни, одержання практичних навичок використання знань для обробки даних при вирішенні практичних завдань.

Зміст розрахункового завдання полягає у розв’язанні практичної задачі засобами MS Excel.

 1. теоретичні відомості

Аналіз даних та обробка числових значень є основними функціями програм, що працюють з електронними таблицями. Microsoft Excel пропонує велику кількість команд для обробки даних. Основна особливість електронних таблиць полягає у можливості використання формул та функцій для роботи з даними.

  1. Використання формул

Усі формули в Excel починаються зі знака «=». Результати обчислень за формулою відображаються в комірці, яка її містить. Саму формулу можна побачити у рядку формул, якщо відповідна комірка виділена.

Пріоритет операторів у формулах (послідовність обробки операторів) діє за наступними правилами:

 • в першу чергу обчислюються значення в дужках;

 • множення та поділ виконуються раніше за додавання та віднімання;

 • оператори з рівним пріоритетом виконуються зліва праворуч.

Посилання в формулах бувають відносні, абсолютні та змішані.

Відносне посилання у формулі вказує на позицію комірки відносно активної комірки, наприклад, „на два рядки нижче”. При зміні позиції комірки, що містить формулу з відносними посиланнями, змінюється і посилання. Абсолютне посилання вказує на фіксовану позицію комірки на аркуші. Змішане посилання – це комбінація відносного та абсолютного посилання.

Відносне посилання на комірку А1 записується так: =А1. Абсолютне посилання на ту ж саму комірку має вигляд: =$А$1. Змішане посилання може бути таким: $А1 (абсолютне посилання на стовпець та відносне – на рядок) або А$1 (абсолютне посилання на рядок та відносне – на стовпець).

При копіюванні формули усі відносні посилання в ній змінюються у відповідності зі зміною відносного положення комірок, в той час як абсолютні посилання залишаються незмінними..

  1. Використання функцій

Функція – це спеціально розроблена формула, що дозволяє швидко і легко виконувати складні обчислення. З їх допомогою можна здійснювати математичні, логічні, статистичні та цілий ряд інших обчислень.

Структура функції (синтаксис) починається зі знака «=», потім йде ім’я функції, далі в круглих дужках - перелік аргументів, розділених знаком «;» (Рис.1).

Рис.1. Структура функциї

Ім’я функції зазвичай відображає її призначення.

Аргументи. Існують різні типи аргументів: число, текст, логічне значення (ІСТИНА и НЕПРАВДА), масиви, значення помилки (наприклад #Н/Д), або посилання на комірку. В якості аргументів використовуються константи, формули або функції. В будь-якому випадку необхідно використовувати відповідний тип аргументу.

Діалогове вікно „Мастер функций” полегшує введення функцій при створенні формул, що містять функції. Послідовність дій при цьому наступна:

Крок 1: Натисніть комбінацію SHIFT+F3 або клацніть інструмент . У вікні, що з’явилось (Рис.2), зі списку Категорія оберіть категорію, потім двічі клацніть ім’я потрібної функції.

Крок 2: У відповідні поля введіть значення аргументів (Рис.3). По закінченні натисніть ОК.Рис. 2 Діалогове вікно „Мастер функций”


Рис. 3 Введення аргументів функції

  1. Стисла характеристика деяких функцій

Примітка: Деякі функції мають обов’язкові та необов’язкові параметри. При описанні синтаксису обов’язкові параметри виділені жирним шрифтом.

ВПР - шукає значення в крайньому лівому стовпці таблиці і повертає значення в тому ж рядку з вказаного стовпця таблиці. Синтаксис:

ВПР(значення_що_шукається;таблиця;номер_стовпця;інтервальний_перегляд).

ЕСЛИ - перевіряє, чи виконується зазначена умова, та повертає одне значення, якщо так, інше значення –якщо ні. Синтаксис:

ЕСЛИ(лог_выраз;значення_якщо_істина;значення_якщо_неправда).

И - повертає значення ІСТИНА, якщо всі аргументи мають значення ІСТИНА; повертає значення НЕПРАВДА, якщо хоча б один аргумент має значення НЕПРАВДА. Синтаксис:

И(логічне_значення1; логічне_значення2; ...)

ИЛИ - повертає значення ІСТИНА, якщо хоча б один з аргументів має значення ІСТИНА; повертає НЕПРАВДА, якщо всі аргументи мають значення НЕПРАВДА. Синтаксис:

ИЛИ(логічне_значення1;логічне_значення2; ...)

НАИБОЛЬШИЙ - Повертає k-те найбільше значення з масиву даних. Синтаксис:

НАИБОЛЬШИЙ(масив;k)

НАИМЕНЬШИЙ - Повертає k-те найменше значення з масиву даних Синтаксис:

НАИМЕНЬШИЙ(масив;k)

СРЗНАЧ - Повертає середнє (арифметичне) своїх аргументів. Синтаксис:

СРЗНАЧ(число1; число2; ...)

СУММЕСЛИ - Сумує комірки, задані критерієм. Синтаксис:

СУММЕСЛИ(діапазон;критерій;діапазон_суммування)

СЦЕПИТЬ - Поєднує декілька текстових рядків в один. Синтаксис:

СЦЕПИТЬ (текст1;текст2;...)

СЧЁТЕСЛИ - Підраховує кількість комірок в діапазоні, які задовольняють вказаному критерію. Синтаксис:

СЧЁТЕСЛИ(діапазон;критерій)

(Детальнішу інформацію про використання функцій див. довідку MS Excel.)

  1. Перевірка даних

Для організації контролю введення даних використовується команда Проверка… з меню Данные. Ця команда дозволяє накласти обмеження на дані, що вводяться в комірку, забезпечуючи коректність вводу. Для застосування цієї команди:

 • виділіть комірки, призначені для введення даних користувачем;

 • активізуйте команду Проверка…;

 • на вкладинці Параметры задайте обмеження (Рис. 4);

 • на вкладинці Сообщение об ошибке задайте вид та текст повідомлення (Рис. 5);

 • при необхідності задайте підказку для вводу (вкладника Сообщение для ввода).Рис. 4 Встановлення обмежень на дані, що вводяться


Рис. 5 Створення повідомлення про помилку

  1. Встановлення захисту

Для встановлення захисту Робочої книги в меню Сервис обирається команда Защита→Защитить книгу.... У вікні, що з’явилось (Рис. 6), помічається, що саме слід захистити (структуру, вікна) та при необхідності задається пароль.Рис. 6 Встановлення захисту книги

Для встановлення захисту Робочого аркуша в меню Сервис обирається команда Защита→Защитить лист.... У вікні, що з’явилось (Рис. 7), з переліку пунктів обираються дії, виконання яких буде дозволено користувачу. При необхідності задається пароль.Рис. 7 Встановлення захисту аркуша

Зазвичай при створенні шаблону незаблокованими слід залишати лише ті комірки, що містять вхідні дані (які можуть змінюватись і редагуватись користувачем).

Для цього, перш ніж встановлювати захист Робочого аркушу, слід відмінити захист для цих комірок (у вікні Формат ячеек... на вкладці Защита зняти виділення з пункту Защищаемая ячейка ). 1. Приклади виРІШЕНня ЗАДАЧ

Задача 1. Є дані по співробітникам: прізвище, стать. Визначити кількість чоловіків та кількість жінок.

Рішення: використовуємо функцію СЧЕТЕСЛИ.Результати обчислень:Задача 2. Є дані стосовно проведення додаткових занять з курсантами 3-го факультету: дата проведення, прізвище викладача, кількість годин. Визначити загальну кількість годин, яку складають заняття, проведені викладачем Петренко. Рішення: використовуємо функцію СУММЕСЛИ.Результати обчислень:Задача 3. Є результати олімпіади з математики: прізвища учасників та набрані ними бали. Визначити результат (кількість балів), що посідає третє місце.

Рішення: використовуємо функцію НАИБОЛЬШИЙ.Результати обчислень:Задача 4. Є дані з дисципліни „інформатика” по результатам роботи курсантів: прізвища, відмітка про кількість захищених робіт та про захист РГЗ. Курсант вважається допущеним до заліку, якщо він захистив 5 лабораторних робіт та РГЗ. Для кожного курсанта визначити, чи є в нього допуск до заліку.

Рішення: використовуємо функції ЕСЛИ, И.Результати обчислень:

 1. ВИМОГО ДО розрахунково-ГРАФІЧНОГО
  завдання


 • Завдання виконуються засобами MS Excel.

 • Вхідні та обчислені дані оформлюються у вигляді таблиці. Таблиця обов’язково повинна мати шапку, а у разі необхідності – коментарі (для пояснення результатів).

 • Посилання на комірки у формулах та функціях виконуються таким чином, щоб дозволити їх копіювання в рамках певного діапазону (якщо діапазон містить однотипні вираження).

 • Робоча книга не повинна містити зайвих аркушів. Назва робочої книги – прізвище виконавця. Назва робочого аркушу надається у відповідності з суттю завдання.

 • Робоча книга має бути захищена таким чином, щоб користувач міг лише змінювати вхідні дані, не маючи можливості редагувати інші розділи таблиці та змінювати структуру книги. (Бажано певним чином позначити комірки з вхідними даними, наприклад, виділити їх кольором).

 • Обов’язковим є організація контролю введення даних для запобігання некоректного вводу.

 • По виконаній роботі складається звіт.

 1. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Зміст звіту:

 1. Текст завдання у відповідності з обраним варіантом.

 2. Перелік та загальний опис функцій, які використані в роботі.

 3. Таблиця результатів з відображенням у відповідних комірках формул та функцій, за якими проводяться обчислення.

 4. Таблиця зі значеннями результатів обчислень.


Звіт оформлюється на окремих аркушах формату А4, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, міжрядковий інтервал – одинарний. Титульна сторінка має містити назву міністерства, вузу, кафедри, на яку подається завдання, дисципліну, автора, місто, рік.

 1. ЗАХИСТ розрахункового завдання

Виконане завдання у вигляді файла *.xls разом зі звітом здаються на кафедру не пізніше вказаного викладачем строку.

Для захисту роботи курсант має бути підготовлений з теоретичних та практичних питань стосовно виконаного завдання. 1. індивідуальні Завдання

  1. Є результати сесії студентської групи з 15 чоловік (прізвища та оцінки з п’яти екзаменів). Визначити:
   - кількість відмінників у групі;
   - яку суму треба виділити для виплати стипендії в групі, якщо стипендія виплачується за наступних умов:
   - усі оцінки відмінні - у розмірі 100%;
   - оцінки лише „5” та „4” - у розмірі 75%;
   - оцінки „5”,”4”,”3” при відсутності оцінок „2” - у розмірі 50%;
   - при наявності незадовільних оцінок – 0%.
   (Дані, що вводяться користувачем: розмір стипендії (100%), оцінки з екзаменів).

  2. Є дані райвідділу по злочинцям (вводяться користувачем): прізвище злочинця; рік народження; стать; стаття ККУ, за якою він засуджений; розмір заподіяного матеріального збитку.
   Визначити загальний розмір матеріального збитку, заподіяного неповнолітніми злочинцями, що проходять по злочинам у сфері використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж (ст.ст.361-363 ККУ).

  3. Є дані по абітурієнтам (15 чоловік): прізвище, місце проживання та оцінки з п’яти вступних екзаменів.
   Визначити:
   - кількість осіб, що пройшли прохідний бал, та вивести їх прізвища в окремому рядку;
   - кількість абітурієнтів з м. Харкова (області);
   - кількість абітурієнтів з інших областей України.
   (Дані, що вводяться користувачем: прохідний бал; дані по абітурієнтам).

  4. Є дані за три останніх роки по кількості зареєстрованих злочинів у дев’яти районах м. Харків.
   Визначити:
   - кількість районів, в яких Є стійка тенденція зросту рівня злочинності, а також вивести назви цих районів в окремому рядку;
   - район з максимальною загальною кількістю зареєстрованих злочинів.
   (Дані, що вводяться користувачем: кількість злочинів у районах за кожний рік).

  5. Є облікові дані по злочинцям: прізвище, стать, рік народження.
   Визначити:
   - кількість осіб чоловічої статі, молодших за вік, вказаний користувачем;
   - середній вік чоловіків, інформація про яких міститься в базі;
   В залежності від середнього віку вивести повідомлення про те, яка вікова група чоловіків має найбільшу злочинну активність ( умовно поділяючи всіх на три вікові групи).
   (Дані, що вводяться користувачем: вік, поточний рік).

  6. Меню ресторану складається з трьох категорій блюд: закуски, перші блюда, десерти.
   Визначити:
   - які три блюда треба заказати, щоб ціна обіду була мінімальною (обід повинен складатися з закуски, першого блюда та десерту);
   - два найдорожчих десерти.
   - кількість блюд (окремо по кожній категорії), ціна яких не перевищує зазначену суму.
   (Дані, що вводяться користувачем: ціни в меню; зазначена сума грошей).

  7. Є дані за три роки по кількості зареєстрованих злочинів у дев’яти районах м. Харків.
   Визначити:
   - район з максимальною кількістю злочинів у кожному році (вивести рік на назву району);
   - рік, в якому загальна кількість злочинів була найбільшою.
   (Дані, що вводяться користувачем: роки, кількість злочинів у районах за кожний рік).

  8. Є дані журналу обліку роботи курсантів в комп’ютерному класі (за тиждень): дата, прізвище, час початку роботи, час закінчення роботи.
   Визначити:
   - скільки часу протягом тижня працював в класі зазначений курсант;
   - кількість курсантів, які працювали в класі в зазначений день.
   (Дані, що вводяться користувачем: прізвище курсанта; зазначений день(дата)).

  9. Є дані проведення викладачами факультету додаткових занять: дата проведення; прізвище викладача; кількість годин; номер групи, з якою проводилось заняття.
   Визначити:
   - загальну кількість годин, яку складають заняття, проведені зазначеним викладачем;
   - кількість занять, проведених цим викладачем з зазначеною групою.
   (Дані, що вводяться користувачем: прізвище викладача; номер групи).

  10. Є інформація про розклад потягів (що прямують через Харків): номер потягу, пункт відправлення, пункт призначення, час прибуття, вартість квитка.
   Визначити потяг, яким дешевше буде дістатися до вказаного пункту призначення, за умови, що треба прибути не раніше зазначеного часу.
   (Дані, що вводяться користувачем: пункт призначення; час прибуття). 1. Рекомендована література:

   1. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М..- К.: Фенікс, 1997.- 304 с.

   2. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя.-М.: Финансы и статистика, 1993.-288 с.

   3. Єрохін А.Л., Самсонов В.В. Методи та засоби Інтернет-технологій: Навч. посібник. – Харків: ТОВ „Компанія СМІТ”, 2006. – 264 с.

   4. Информатика для юристов и экономистов / Симонович С.В. и др. – СПб: Питер, 2001. – 688 с.

   5. Основы современных компьютерных технологий: Учебное пособие. Под ред. проф.Хомоненко А.Д.- СПб:КОРОНА принт., 1998.-448 с.

   6. Информатика. Базовый курс : Учеб. пособие / Под ред. С.В. Симоновича. ─ 2-е изд. ─ СПб. : Питер, 2006 . ─ 640 с.

   7. Саницький В.А., Карацюба A.M., Святобог В.В. та ін. Система інформаційного забезпечення ОВС України: Навчально-практичний посібник / За ред. Л.В. Бородина. — К., Редакційно-видавничий відділ МВС України, ТОВ АНТЕКС, 2000. — 144 с: іл., табл.

   8. Робота з правовими базами даних. Комп’ютерна правова система ЛІГА:ЗАКОН”: Методичні рекомендації до практичних занять / П.І.Орлов, М.А.Кухаренок, А.Л.Єрохін. – Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2002. – 22 с.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни
Облік І аудит”, 050. 102 „Економічна кібернетика”, спеціалізації „Фінансування І кредитування”

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
При цьому об'єктами інформатизації стають усі види економічної діяльності, пов'язані з банківською системою, фінансами І кредитом,...

Методичні вказівки до лабораторних занять за курсом «захист інформації»
Методичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Криптографічні алгоритми» за курсом «Захист інформації» для студентів спеціальності...

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи №1 з дисципліни...
Для введення даних в осередок необхідно виділити потрібний осередок І ввести дані за допомогою клавіатури

Методичні вказівки по використанню мови Паскаль при виконанні лабораторних
Методичні вказівки по використанню мови Паскаль при виконанні лабораторних та розрахунково-графічних робіт / Укл.: Г. Т. Олійник,...

Методичні вказівки до лабораторних занять за темою «ms office Access»
Методічні вказівки до лабороторних робіт за темою «ms access» за курсом «Інформатика та комп'ютерна техніка». / Укл. О. В. Ніколаєнко...

Методичні вказівки до практичних занять за темою побудова графіків...
Методичні вказівки до практичних занять за темою «Побудова графіків функцій» за курсом «Математичний аналіз» для студентів спеціальностей...

Методичні вказівки до лабораторних занять за темою «Електронні таблиці»
Методічні вказівки до лабораторних робіт за темою «Електронні таблиці» за курсом «Основи комп'ютерних технологій». / Укл. О. В. Ніколаєнко...

Методичні вказівки для написання курсових, бакалаврських та магістерських...
Методичні вказівки для написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт для студентів спеціальності 030400 «Міжнародний бізнес»...

Методичні вказівки до лабораторних занять за темою «Електронні таблиці»
Методічні вказівки до лабораторних робіт за темою «Електронні таблиці» за курсом «Основи комп'ютерних технологій» для студентів спеціальності...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка