Пошук по сайту


Затверджую

Затверджую

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ


від 05.08.2016 р. N 17.4-12/16


ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Державної служби статистики України
____________ І. М. Жук
05 серпня 2016 р.


Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-наука (річна) "Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок за 20__ рік"

I. Загальні положення


1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 3-наука (річна) "Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок" (далі - форма).

2. Методологія складання показників, які містить форма, базується на вимогах нормативних документів Європейського Союзу (далі - ЄС) стосовно статистики наукових досліджень і розробок, зокрема Регламенту (ЄС) N 995/2012 від 26 жовтня 2012 щодо докладних правил для реалізації Рішення N 1608/2003/ЕС Європейського парламенту й Ради, що стосуються виробництва й розвитку статистики по науці й технологіях, та Керівництва Фраскаті.

3. Форма відображає показники, сформовані з використанням:

регістрів бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185 та N 893/4186 (зі змінами), а у випадку ведення обліку за спрощеною формою - Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року N 186, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за N 389/5580, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджених відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України;

даних документів первинного обліку, а саме: особових справ працівників, посвідчень про відрядження, авансових звітів про використання коштів, наданих на відрядження, тощо.

Також форма включає інформацію, яка формується на підставі:

наукового звіту організації, складеного відповідно до ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Звіт про науково-дослідну роботу;

рекомендованих Міністерством соціальної політики України норм тривалості робочого часу за місяцями.

4. Форма не містить даних про виконання робіт із проектування нестандартизованого устатковання на замовлення заводів-виробників, підготовки документації для капітального ремонту будинків і споруд; з розробки проектів і кошторисів на реконструкцію та технічне переозброєння цехів, дільниць; проектні роботи, пов'язані з прив'язкою до місця будівництва типових проектів; про надання науково-технічних послуг (діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, метрології та контролю якості, науково-технічного консультування та супутня діяльність, що сприяє впровадженню науково-технічних розробок у виробництво, інші види діяльності, що сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань); про виконання інших робіт, до яких уключено допоміжну діяльність, що пов'язана з основним (науково-технічним) видом діяльності й виконується для його підтримання.

5. Показники форми включають дані за рік.

6. Показники щодо витрат у розділі 1 не включають інформацію щодо податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Одиницею вимірювання є тисяча гривень з одним десятковим знаком.

7. За відсутності даних відповідні рядки (графи) форми містять прочерки.

8. Терміни, наведені в цих Роз'ясненнях, вживаються у значеннях наведених у Методологічних положеннях зі статистики наукових досліджень та розробок (далі - Методположення), затверджених наказом Державного комітету статистики України від 22 листопада 2011 року, розроблених з урахуванням міжнародних рекомендацій і стандартів у галузі статистики наукових досліджень та розробок (http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/ 2011/312/312.pdf).

II. Показники форми


1. У рядку 100 відображена загальна сума витрат на виконання наукових досліджень та розробок (далі - ДіР) з урахуванням робіт, виконаних співвиконавцями, з початку звітного періоду, уключаючи як поточні, так і капітальні витрати (рядок 100 не містить інформацію щодо суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів). Дані рядка 100 дорівнюють сумі даних рядків 101 і 142.

2. Дані розділу 1 представлено як загальною сумою витрат (графа 1), так і за видами робіт: фундаментальних, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (графи 2-4).

3. Рядок 101 відображає дані про фактичні витрати на виконання ДіР у межах підприємства, тобто власними силами, у звітному році незалежно від джерела надходження коштів та від дати надходження або сплати грошових коштів. Цей рядок уключає як поточні, так і капітальні витрати (за винятком суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів). Зазначений обсяг витрат не включає витрати на виконання робіт (послуг), що не відносяться до ДіР, а також платні послуги населенню.

4. Рядок 142 уміщує вартість наукових досліджень і розробок, виконаних сторонніми організаціями за договорами з підприємством, що звітує.

5. Рядок 102 відображає дані про внутрішні поточні витрати на виконання ДіР у межах підприємства (без урахування капітальних витрат), з виділенням витрат на оплату праці персоналу організації (рядок 103) та інших поточних витрат (рядок 104).

6. Рядок 103 вміщує дані щодо витрат на оплату праці всіх працівників, які здійснювали ДіР. Цей рядок уключає дані щодо: нарахувань винагород за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків); доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених чинним законодавством, премій, пов'язаних із виконанням виробничих завдань і функцій; винагород і премій, які мають одноразовий характер, компенсаційних та інших грошових і матеріальних виплат, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад установлені зазначеними актами норми, нараховані штатним працівникам, сумісникам, а також тим, хто працював за цивільно-правовими договорами.

7. Рядок 104 містить дані про:

витрати на придбання та виготовлення спеціальних інструментів, пристроїв, стендів, апаратів, механізмів та іншого спеціального устаткування, сировини й матеріалів, комплектувальних виробів, напівфабрикатів, палива, енергії всіх видів, природної сировини, робіт і послуг виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами (організаціями), необхідні для здійснення конкретного дослідження (розробки), уключаючи витрати на його проектування, транспортування і встановлення. Дані відображають інформацію згідно з вартістю придбання, уключаючи націнки (надбавки), комісійні винагороди, виплачені постачальницьким, зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, мито, витрати на транспортування, зберігання та доставку, які здійснюються силами сторонніх організацій;

інші поточні витрати, що пов'язані з виконанням ДіР, у т. ч. відрахування на соціальні заходи.

8. Рядок 105 уміщує дані про обсяг капітальних інвестицій на ДіР за винятком капітальних інвестицій на будівництво житла, об'єктів культурно-побутового призначення тощо, які не пов'язані з виконанням ДіР, та витрат, урахованих у рядку 102.

9. Із загальної суми капітальних витрат (рядок 105) виділено капітальні інвестиції на придбання земельних ділянок, будівництво та придбання споруд - рядок 106; на придбання устатковання, зарахованого до складу основних засобів, - рядок 107 (рядок не містить інформацію щодо витрат, врахованих у рядку 104); інші капітальні витрати, пов'язані з ДіР, - рядок 108.

10. Рядки 109-117 містять дані про кошти на здійснення ДіР, розподілені на ті, що належать до власних коштів, і на ті, що отримані з бюджету та від інших організацій відповідно до приналежності їх до секторів діяльності (див. Методположення), а саме:

1) рядок 109 містить дані про витрати на здійснення ДіР за рахунок власних коштів;

2) рядок 110 містить дані про сумарні (консолідовані) бюджетні кошти, тобто кошти, що надійшли на здійснення ДіР із державного бюджету та місцевих бюджетів незалежно від того, отримані вони безпосередньо чи за договорами із замовниками;

3) рядок 111 містить інформацію про кошти, отримані з Державного казначейства України, у тому числі кошти, фактично виділені цільовим призначенням на виконання заходів і завдань наукової частини державних цільових, наукових і науково-технічних програм.

11. Рядки 112 - 115 містять дані про кошти національних організацій-замовників, які надійшли на здійснення ДіР і можуть бути у формі грантів або пожертвувань, у вигляді грошових чи інших ресурсів (наприклад, персоналу або обладнання, переданих для використання у ДіР) чи отримані на основі контрактів. Ресурси в негрошовій формі оцінені відповідно до законодавства за їх поточною вартістю у грошовому еквіваленті і віднесені до відповідних джерел фінансування (до рядків 112 - 115 не включено дані, наведені у рядках 109 - 111), а саме:

1) у рядку 112 - кошти, отримані від суб'єктів господарювання, діяльність яких не спрямована на отримання прибутку (органи державної влади, бюджетні установи, що належать до сфери управління органів державної влади, та організації, що безпосередньо їх обслуговують);

2) у рядку 113 - кошти, отримані від суб'єктів господарювання, діяльність яких спрямована на отримання прибутку, тобто організації та підприємства, основна діяльність яких пов'язана з виробництвом продукції (робіт, послуг) з метою продажу незалежно від правового статусу (науково-дослідні інститути, конструкторські, проектно-конструкторські організації, проектні та проектно-вишукувальні організації, промислові підприємства, дослідні бази тощо, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують);

3) у рядку 114 - кошти, отримані від вищих навчальних закладів незалежно від їхнього підпорядкування та правового статусу, а також науково-дослідних інститутів (центрів), конструкторських, проектно-конструкторських організацій, клінік, госпіталів, дослідних (експериментальних) підприємств, підпорядкованих вищим навчальним закладам, тощо, а також організацій, що їх безпосередньо обслуговують;

4) у рядку 115 - кошти, отримані від приватних неприбуткових організацій, до яких відносяться юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам пункту 133.4 Податкового кодексу України (громадські об'єднання, професійні товариства, творчі спілки, асоціації, благодійні організації та фонди, інші об'єднання юридичних осіб тощо). До даних рядка 115 не включено кошти організацій, які належать до державного сектору.

12. Рядок 116 відображає інформацію про кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, які знаходяться поза межами України (до даних рядка не включено кошти, отримані від наукових установок, суден, літальних апаратів та супутників, що належать державі), а також міжнародних організацій.

13. Кошти, одержані в іноземній валюті, містяться у звіті у перерахунку в гривню за курсом Національного банку України на день підписання акта здавання-приймання робіт або іншого документа чи на день фактичного надходження коштів на рахунок.

14. Рядок 117 відображає інформацію про кошти, що надійшли на виконання ДіР з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

15. Рядки 118 - 141 відображають дані про витрати на ДіР за галузями наук, а саме:

1) у рядку 118 - дані про витрати на ДіР у галузі інформатики та кібернетики: комп'ютерних наук, інформатики та біоінформатики (розробку апаратури включено до галузі "електротехніка, електроніка та інформаційні технології" - рядок 122, соціальні аспекти інформатики включено до суспільних наук - рядок 138);

2) у рядку 119 - дані про витрати на ДіР у галузі біологічних наук: клітинної біології, мікробіології; вірусології; біохімії та молекулярної біології; біохімічних методів дослідження; мікології; біофізики; генетики і спадковості; репродуктивної біології; біології розвитку; наук про рослини, ботаніки; екології, орнітології, ентомології, поведінкових наук біології; морської біології, прісноводної біології, лімнології; екології; збереження біорізноманіття; біології (теоретичної, математичної, термічної, кріобіології, біологічних ритмів), еволюційної біології; інших біологічних тем. Медична генетика та медичні аспекти репродуктивної біології включено до медичних наук - рядки 127, 128;

3) у рядку 120 - дані про витрати на ДіР у галузі інших природничих наук (крім медичних та сільськогосподарських): математичних наук, фізичних наук, хімічних наук, наук про Землю і пов'язаних з нею наук, наук про навколишнє середовище, інших природничих наук. Соціальні аспекти включено до суспільних наук - рядок 138;

4) у рядку 121 - дані про витрати на ДіР у галузі "цивільне будівництво, архітектура, транспортні технології", а саме: архітектури, будівельної науки та інженерної справи, будівельної техніки, міського будівництва та проектування будівель і споруд; транспортного машинобудування;

5) у рядку 122 - дані про витрати на ДіР у галузі "електротехніка, електроніка та інформаційні технології": електричного та електронного обладнання; робототехніки й автоматичного управління; систем автоматизації та управління; інженерних систем і комунікацій; телекомунікацій; комп'ютерної техніки й архітектури;

6) у рядку 123 - дані про витрати на ДіР у галузі "екологічні технології": екологічних та геологічних технологій, геотехніки; технологій нафти (пального, мастил), енергій та палива; дистанційного зондування; видобутку та збагачення корисних копалин; морського машинобудування, морських суден; океанічних технологій;

7) у рядку 124 - дані про витрати на ДіР у галузі "екологічні і промислові біотехнології": екологічних біотехнологій; біологічного очищення, діагностичних біотехнологій (ДНК-чіпів і біосенсорних пристроїв) у галузі екологічного менеджменту; норм, пов'язаних із застосуванням екологічних біотехнологій;

8) у рядку 125 - дані про витрати на ДіР у галузі "нанотехнології": наноматеріалів (виробництво і властивості); нанопроцесів (застосування на нанорівні). Біоматеріали включено до галузі "екологічні та промислові біотехнології" - рядок 124;

9) у рядку 126 - дані про витрати на ДіР у галузі інших технічних наук і технологій: загальнотехнічних наук, обробки металів, виробництва, машин та устатковання, геодезії та розробки корисних копалин, хімічних технологій, медичних технологій, технологій продовольчих та непродовольчих товарів, воєнних наук та інших технічних наук і технологій;

10) у рядку 127 - дані про витрати на ДіР у галузі медичних біотехнологій: пов'язаних з охороною здоров'я біотехнологій; технологій, пов'язаних із маніпуляцією клітинами, тканинами, органами або всім організмом (допоміжною репродукцією); технологій, пов'язаних із виявленням функціонування ДНК, білків і ферментів, їхнього впливу на початок хвороби, на підтримку гарного самопочуття (генна діагностика на основі терапевтичних утручань (фармакогеноміка, терапія на генетичній основі), біоматеріалів (медичних імплантатів, пристроїв, датчиків); норм, пов'язаних із застосуванням медичних біотехнологій;

11) у рядку 128 - дані про витрати на ДіР у галузі інших медичних наук: загальної медицини, клінічної медицини, наук про здоров'я;

12) у рядку 129 - дані про витрати на ДіР у галузі сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства та супутніх наук, уключаючи ґрунтознавство, агрономію, селекцію і захист рослин. Агробіотехнологію включено до сільськогосподарських біотехнологій - рядок 131;

13) у рядку 130 - дані про витрати на ДіР у галузі ветеринарної медицини;

14) у рядку 131 - дані про витрати на ДіР у галузі сільськогосподарських біотехнологій: сільськогосподарських та харчових біотехнологій; технологій генетичного модифікування (рослинництва і тваринництва), клонування тварин, генетичне маркування, діагностика (ДНК-чіпів і сенсорних пристроїв для раннього/точного виявлення захворювань) у виробництві біомаси сировини, технологій біофармінгу; норм, пов'язаних із застосуванням сільськогосподарських біотехнологій;

15) у рядку 132 - дані про витрати на ДіР у галузі інших сільськогосподарських наук;

16) у рядку 133 - дані про витрати на ДіР у галузі психологічних наук: психології, у т. ч. відносин "людина-машина"; спеціальної психології;

17) у рядку 134 - дані про витрати на ДіР у галузі економічних наук: економіки, економетрики; трудових відносин; бізнесу й управління;

18) у рядку 135 - дані про витрати на ДіР у галузі юридичних наук: права, юриспруденції, кримінології, пенології;

19) у рядку 136 - дані про витрати на ДіР у галузі педагогічних наук: освіти загальної; освіти спеціальної;

20) у рядку 137 - дані про витрати на ДіР у галузі "інформація та комунікації": журналістики; інформатики (соціальних аспектів); бібліотекознавства; засобів масової інформації та соціально-культурних комунікацій;

21) у рядку 138 - дані про витрати на ДіР у галузі інших суспільних та міждисциплінарних наук;

22) у рядку 139 - дані про витрати на ДіР у галузі історичних наук: історії; археології. Історію науки і техніки включено до інших гуманітарних наук - рядок 141;

23) у рядку 140 - дані про витрати на ДіР у галузі філологічних наук: мовознавства; мов народів світу; літературознавства; зарубіжної літератури; лінгвістики; інших філологічних наук;

24) у рядку 141 - дані про витрати на ДіР у галузі інших гуманітарних наук: філософії, історії та філософії науки і техніки; етики (за винятком норм, пов'язаних із конкретними галузями); релігієзнавства; мистецтвознавства (мистецтва, історії мистецтва, виконавського мистецтва, музики); інших гуманітарних наук.

16. Розділ 2 форми містить інформацію про всіх працівників, безпосередньо задіяних у виконанні ДіР у межах підприємства, а також тих, хто надає прямі послуги, зокрема менеджерів ДіР, адміністрацію і службовців. До них уключено як постійних, так і тимчасових працівників, які повністю або частково зайняті у виконанні ДіР, а також сумісників і осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру. При цьому дані враховують тільки тих осіб, які виконували наукові дослідження і розробки або допоміжні та інші функції, пов'язані з їх проведенням. Особи, що надають допоміжні послуги, не пов'язані з проведенням ДіР (наприклад, працівники громадського харчування та охорони), до даних розділу не включені.

17. До розділу 2 включено дані щодо кількості науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які поряд із педагогічною діяльністю виконували дослідження й розробки в науково-дослідних підрозділах чи на кафедрах.

18. Дані розділу 2 представлено за кількістю працівників на кінець звітного року - графи 1 і 2 та про кількість фактично відпрацьованих людино-годин за звітний рік, розраховані відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за N 1442/11722 (зі змінами).

19. Із загальної кількості працівників у графах 2 і 4 виділено кількість жінок, уключених до складу працівників, з відповідним розподілом за категоріями персоналу, рівнем освіти і галузями наук (рядки 202 - 216), вказану на кінець звітного року (графа 2) і в кількості фактично відпрацьованих людино-годин за звітний рік (графа 4).

20. Рядок 201 уміщує інформацію щодо загальної кількості працівників, які виконують наукові дослідження і розробки. Дані рядка 201 є сумою даних рядків 202 - 204, 205 і 210, 211 - 216.

21. Рядки 202 - 204 містять розподіл даних щодо загальної кількості працівників, які виконують наукові дослідження і розробки, за категоріями персоналу:

1) у рядку 202 - кількість наукових та інженерно-технічних працівників, які професійно займаються науковими дослідженнями та розробками і безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, продуктів, процесів, методів та систем, а також кількість адміністративно-управлінського персоналу, який здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким процесом (у тому числі керівники наукових організацій та підрозділів, які виконують наукові дослідження та розробки); аспірантів і докторантів також віднесено до категорії дослідників. Дослідники, як правило, мають повну вищу освіту;

2) у рядку 203 - кількість працівників, основні функції яких вимагають володіння технічними знаннями та досвіду в одній чи декількох сферах природничих, технічних, суспільних або гуманітарних наук, які беруть участь у виконанні наукових досліджень і розробок, виконуючи технічні функції, як правило, під керівництвом дослідників (підготовку комп'ютерних програм; виконання бібліографічного пошуку та відбір відповідних матеріалів з архівів і бібліотек; виконання експериментів, випробувань і аналізів; реєстрацію вимірювань, проведення розрахунків, підготовку креслень і схем; проведення статистичних обстежень тощо). Техніки можуть мати як повну вищу, так і базову чи неповну вищу освіту та/чи необхідний професійний досвід і знання;

3) у рядку 204 - кількість працівників, які виконують допоміжні функції, пов'язані з проведенням досліджень і розробок: працівники планово-економічних, фінансових підрозділів, патентних служб, підрозділів науково-технічної інформації, науково-технічних бібліотек; робітники, які здійснюють монтаж, наладку, обслуговування та ремонт наукового обладнання та приладів; робітники дослідних (експериментальних) виробництв; лаборанти, які не мають повної вищої, базової вищої чи неповної вищої освіти.

22. Рядки 205 - 210 містять розподіл даних щодо загальної кількості працівників, які виконують наукові дослідження й розробки, за рівнями освіти (кваліфікаційними рівнями).

Відповідність освітніх рівнів зазначена у законах України "Про освіту", "Про вищу освіту".

23. Рядки 211 - 216 містять розподіл даних щодо загальної кількості працівників, які виконують наукові дослідження й розробки, за галузями наук.

24. У рядку 217 відображено дані на кінець звітного року про кількість дослідників (графа 1) та кількість жінок-дослідників (графа 2), а також дані за звітний рік про кількість відпрацьованого ними часу (відповідно графи 3 і 4).

25. Рядки 218 - 221 містять розподіл даних щодо загальної кількості дослідників, які виконують наукові дослідження й розробки, за рівнями освіти (кваліфікаційними рівнями - відповідно до даних рядків 206 - 209).

Відповідність освітніх рівнів зазначена в Законі України "Про вищу освіту".

26. Рядки 222 - 227 містять розподіл даних щодо загальної кількості дослідників, які виконують наукові дослідження й розробки, за галузями наук.

27. Рядки 228 - 237 містять інформацію на кінець звітного року про розподіл за віком даних показників, зазначених у графах 1-8:

1) у графі 1 - кількість дослідників;

2) у графі 2 - кількість дослідників-жінок;

3) у графі 3 - кількість дослідників, які мають диплом доктора наук;

4) у графі 4 - кількість дослідників-жінок, які мають диплом доктора наук;

5) у графі 5 - кількість дослідників, які мають диплом доктора філософії/ кандидата наук;

6) у графі 6 - кількість дослідників-жінок, які мають диплом доктора філософії/кандидата наук;

7) у графі 7 - кількість дослідників, які мають диплом магістра (без урахування дослідників з науковими ступенями);

8) у графі 8 - кількість дослідників-жінок, які мають диплом магістра (без урахування дослідників з науковими ступенями).

28. Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-наука (річна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" від 04 грудня 2014 року N 17.4-12/66 є недійсними з 01 січня 2017 року.

 

Заступник директора департаменту
статистики послуг Держстату

О. О. Кармазіна

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую начальник управління освіти

Затверджую” директор Золотоношківської
...

Затверджую директор Харківського педагогічного ліцею №4
Мон №637 «Про провденення суцільної інвентаризації стану наявної комп'ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах І, І-ІІ,...

Івано- франківський технікум ресторанного сервісу І туризму Національного...
«Систем управління базами даних», їх використання у практичній діяльності торгових підприємств

Затверджую прийнято
В” І “С” ”, “Слюсар з ремонту автомобілів”, “Секретар керівника”, “Кухар”, “Кравець”, “Оператор комп'ютерного набору”, а також за...

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої...
Наказ мон україни №582 від 28. 05. 2015р: Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Затверджую
Союзу (далі єс) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) n 295/2008...

Затверджую
Союзу (далі єс) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) n 295/2008...

Погоджено погоджено затверджую в о. начальника Голова пк директор Чупирянського
Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні...

Розклад уроків Йосипівського нвк «днз-знз І-ІІ ступенів»
«Затверджую» Розклад уроків Йосипівського нвк «днз-знз І-ІІ ступенів» на ІІ семестр 2016-2017 н р. «Погоджую»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка